s. Serafina (Janina Bojakowsa)

Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. S. Kunikowski, opr. Laurencja M. Jędrzejczak

(1922-1990) członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, długoletnia pracownica Kurii Diecezjalnej we Włocławku, odznaczona papieskim orderem „Pro Ecclesia et Pontifice".

Urodziła się 18 VI 1922 r. w Kowalu. Była córką Franciszka i Bronisławy z d. Zakrzewskiej. Ojciec zajmował się gospodarstwem rolnym. Siedmiooddziałową szkołę powszechną oraz półroczny kurs maszynopisania ukończyła w Kowalu. W latach 1945-1953 odda wała się pracy społecznej przy rodzinnej parafii, myśląc o życiu zakonnym. 

Po II wojnie światowej zapoznała się z miejscowymi siostrami ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, ale dopiero 28 I 1953 r. wstąpiła do Zgromadzenia we Włocławku. Nowicjat rozpoczęła 16 VII 1953 r., pierwszą profesję złożyła rok później 16 VII 1954, wieczystą - 2 VII 1959.

W 1955 r. s. Bojakowska przez kilka miesięcy pracowała w parafii Koźminek k. Kalisza, a następnie do 1957 r. w domu zakonnym w Zakopanem.

Od 1957 do 1990 r., czyli przez 33 lata do końca życia była zatrudniona w Kurii Diecezjalnej we Włocławku, w Wydziale Duszpasterskim. Pracę swoją wykonywała z całym oddaniem.

Jednym z bardzo ważnych zadań s. Bojakowskiej w Kurii Diecezjalnej było przygotowywanie i rozprowadzanie pomocy duszpasterskich. W czasach komunistycznych, kiedy Kuria Diecezjalna nie mogła uzyskać pozwolenia na druk pomocy duszpasterskich ani na odbicie ich na powielaczu, siostra Bojakowska całymi dniami powielała pracowicie na maszynie do pisania katechezy, zbiory kazań, wierszy okolicznościowych i patriotycznych oraz innych pomocy duszpasterskich, które następnie - oprawione przez introligatora seminarium duchownego - trafiały do katechetów i duszpasterzy. Był to swego rodzaju drugi („podziemny”) obieg publikacji o tematyce religijnej i patriotycznej w czasach zniewolenia komunistycznego. Pracochłonnym zadaniem s. Bojakowskiej było także przepisywanie w setkach egzemplarzy ingerencji cenzury komunistycznej w „Kronice Diecezji Włocławskiej” i wklejanie ich do każdego numeru czasopisma, dzięki czemu kapłani wiedzieli w miarę na bieżąco, co cenzura wycina; a zatem trzeba było to szczególnie podkreślić w działalności duszpasterskiej.

Niemal od początku życia zakonnego Pan Bóg doświadczał ją cierpieniem. Przeszła kilka ciężkich operacji; pozostała po nich do końca życia niegojąca się rana na głowie, która była powodem ustawicznego bólu głowy i wymagała specjalnej pielęgnacji. Dzięki troskliwej opiece lekarzy i pielęgniarek mogła wykonywać nadal swoją pracę. Cierpliwie i z poddaniem się woli Bożej znosiła wszystkie cierpienia i dolegliwości. Odznaczała się wyjątkową obowiązkowością, sumiennością, pracowitością i ofiarnością.

Była wzorową zakonnicą. Po pracy w Kurii wczuwała się w potrzeby domu i chętnie włączała się w obowiązki swojej wspólnoty. Nie uskarżała się na cierpienie czy zmęczenie. Nawet bezsenne noce wykorzystywała, wykonując karty świąteczne czy okolicznościowe.

W ostatniej chorobie kilka miesięcy przebywała w szpitalu we Włocławku. Tam na początku 1990 r. bp Czesław Lewandowski w obecności lekarza i siostry zakonnej wręczył jej papieski medal „Pro Ecclesia et Pontifice” za zasługi położone dla Kościoła, a tym samym dla diecezji i miasta.

W piątek 9 II 1990 r. o godz. 13.30 zmarła w szpitalu włocławskim przy ul. Wienieckiej w wieku 68 lat życia i 37 roku powołania zakonnego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 II 1990 r. w katedrze włocławskiej. Ciało zmarłej złożono na miejscowym cmentarzu komunalnym, na placu przeznaczonym dla sióstr z ul. Leśnej.

Archiwum ZSWPNM. Akta pers. s. S. Bojakowskiej: Księga Sióstr Zgromadzenia od 1895 r; Jędrzejczak L., Słownik biograficzny Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi zmarłych w latach 1922-2002, Włocławek 2004, 25-26 (maszyn.).