Ks. prał. mgr Kazimierz Rulka

Data i miejsce urodzenia:

25 stycznia 1944 (Pęczniew)


Dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku


24 lutego 1994 r. został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości

STUDIA WŁOCŁAWSKIE

11 (2009), s. 9-33

KS. WITOLD KUJAWSKI

Ksiądz Dyrektor Kazimierz Rulka

Najtrudniej jest pisać o osobach znanych, szanowanych i z nieukrywaną życzliwością podziwianych przez pokrewnych sobie duchem. Takim jest ksiądz dyrektor Kazimierz Rulka.

Przyszedł na świat w Pęczniewie 25 stycznia 1944 r. Był to okres drugiej wojny światowej. Jego rodzice, Marianna (1911–1989) z domu Marcinkowska i Feliks (1915–1996), zmuszeni byli opuścić na czas zawieruchy wojennej swoje Miłkowice, gdzie mieszkali w domu rodziców Marianny. Wysiedleni przez Niemców, zamieszkali w Pęczniewie, w domu pewnego Niemca. Był to czas trudny dla tej rodziny, bowiem ojciec Marianny został zamordowany przez najeźdźcę jako zakładnik w pierwszych dniach wojny. Wkrótce po urodzeniu mały Kazimierz został ochrzczony w Niemysłowie, gdzie podczas całej wojny mieszkał i duszpasterzował ks. Stanisław Ławiński.

Po zakończeniu wojny wrócił z rodzicami do Miłkowic. Warunki życiowe nie były łatwe; dwoje starszego rodzeństwa zmarło w dzieciństwie. Ksiądz Kazimierz ma obecnie jednego brata urodzonego w 1950 r. Wykształcenie podstawowe zdobywał w siedmioklasowej szkole w Miłkowicach w latach 1951–1958. Wspomina ten okres z wdzięcznością, dlatego, iż nauczyciele, chociaż był to okres terroru stalinowskiego, starali się dobrze spełniać swoje obowiązki, a pani od polskiego z wielkim zaangażowaniem wpajała uczniom podstawowe prawidła języka ojczystego.

Pod wpływem proboszcza miłkowickiego, księdza Stanisława Szewczyka, wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które akurat w 1958 roku wznowiło swą działalność. Tam przez trzy lata poszerzał swoją wiedzę oraz formował charakter pod okiem takich nauczycieli i pedagogów, jak: ks. Piotr Tomaszewski, ks. Jan Oświeciński czy siostra Jadwiga Machnowska. Kiedy zaś niespodziewanie w 1961 r. władze komunistyczne zamknęły tę szkołę, przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego w Turku, gdzie w czerwcu 1962 r. zdobył maturę.

Po wakacjach zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie w latach 1962–1968 odbył studia filozoficzno-teologiczne. Ponieważ wykłady i egzaminy nie sprawiały mu większego kłopotu, mógł spokojnie oddawać się swojej pasji obcowania z książką. A okazję po temu dawały istniejące wówczas dwie pracownie naukowe, jedna tzw. klerycka i druga profesorska, gdzie znajdowały się dobrze zaopatrzone księgozbiory, które co gorliwsi klerycy, a nade wszystko kleryk Kazimierz, z zainteresowaniem wertowali. Na zakończenie studiów Kazimierz przygotował pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Olejnika pracę dyplomową pod tytułem „Nauczanie teologii moralnej we włocławskim seminarium duchownym. Zarys historyczny”.

Zgodnie z normalną praktyką, po święceniach, których udzielił mu ówczesny biskup włocławski Antoni Pawłowski w Kaliszu 23 czerwca1968 r., został skierowany na wikariat w Gosławicach (obecnie parafia św. Andrzeja w Koninie). Ale ci, którzy znali jego zamiłowanie do wiedzy, nie mieli wątpliwości, że jego powołaniem jest nauka, stąd w 1969 r. skierowano go na studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie był uczniem takich uczonych historyków, jak księża: Stanisław Librowski, Bolesław Kumor, Mieczysław Żywczyński, Marian Rechowicz. Podczas studiów nie ograniczył się do korzy-stania z wiedzy zdobywanej na wykładach według ratio studiorum, ale interesował się także sztuką edytorską; wziął m.in. udział w specjalnym kursie temu poświęconym. Przez samokształcenie zdobywał wiedzę z zakresu bibliotekarstwa, a następnie w maju 1973 r. odbył miesięczną praktykę w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Uczestniczył w seminarium naukowym prowadzonym przez księdza Stanisława Librowskiego i pod jego kierunkiem napisał pracę magisterską „Stan badań nad księgozbiorami diecezji włocławskiej oraz postulaty badawcze na przyszłość”, która później została opublikowana na łamach redagowanego przez promotora czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Był jego zdolnym uczniem, ale promotor nawet nie próbował wystarać mu się o zaangażowanie na KUL-u, wiedząc, że ks. Kazimierz po zakończeniu studiów musi zaraz wrócić do Włocławka i podjąć czekające już na niego stanowisko bibliotekarza.

W 1973 r. powrócił do diecezji i został zastępcą dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego. Oddał się tej pracy gorliwie, bo czuł się na swoim miejscu. Praktycznie zarządzał biblioteką, ponieważ stanowisko dyrektora nie było obsadzone. Chciał cały swój czas poświęcić na uporządkowanie czekających na skatalogowanie zbiorów, stąd do propozycji biskupa włocławskiego Jana Zaręby, aby objął ponadto stanowisko kapelana w domu Sióstr Wspólnej Pracy na ulicy Leśnej we Włocławku i tam zamieszkał, odniósł się z nieukrywanym niezadowoleniem. Na Leśnej nie zamieszkał, tylko dojeżdżał tam i odprawiał nabożeństwa. Ostatecznie biskup Zaręba, który nie lubił takich „demonstracji”, a może szedł za insynuacją innych, w lutym 1974 r. posłał księdza Kazimierza do pa-rafii Ciążeń – w ramach zastępstwa – jako wikariusza, nie zwalniając go z funkcji zastępcy dyrektora biblioteki.

Co było powodem, że kiedy kończył się okres zastępstwa, biskup ordynariusz wyrażał opinię, że przewiduje raczej dla księdza Kazimierza zmianę placówki duszpasterskiej, aniżeli powrót do Włocławka, nie wiadomo. Ksiądz Kazimierz zawsze miał swoje zasady i swój styl. Nie wszyscy zaraz poznawali jego wartość. Dobrze, iż byli i tacy, dzięki których interwencji biskup zwolnił go z wikariatu, ale też z wicedyrektorstwa, posyłając na kapelanię do sióstr szarytek w Wieńcu Zdroju z poleceniem, aby kontynuował pracę nad doktoratem. Pobyt w Wieńcu przedłużył się do 1998 r. Sam ksiądz Rulka podkreśla, że siostry, gdy wkrótce po przybyciu do Wieńca Zdroju zachorował, otoczyły go życzliwą opieką, która trwa po dzień dzisiejszy. A on sam stał się cenionym duszpasterzem w ich kaplicy, do której na nabożeństwa przychodzili tak nieliczni stali mieszkańcy Wieńca Zdroju, jak i liczni kuracjusze. A wiernych zadziwiały i cieszyły niekonwencjonalne okolicznościowe dekoracje przez niego przygotowywane.

Dobrze, iż znowu znalazła się osoba, która zdobyła się na zwrócenie uwagi, iż prawdziwym miejscem dla księdza Kazimierza jest biblioteka. Ówczesny rektor seminarium włocławskiego, ksiądz Franciszek Jóźwiak, prosił władzę diecezjalną, żeby zatrudniła ks. Rulkę na pół etatu w bibliotece. Tak się też stało, chociaż w nominacji nie podano stanowiska, jakie miał objąć w bibliotece. Ponieważ zwierzchnikiem biblioteki był sam rektor, stąd nowy pracownik jemu podlegał, mając w praktyce całkowitą swobodę działania. Dlatego zawsze osoba tego rektora pozostaje we wdzięcznej pamięci księdza Rulki, który też nie ograniczył swej pracy do wymiaru pół etatu; poświęcił jej prawie cały swój czas, pozostając przy wynagrodzeniu półetatowym. Dopiero 10 VII 1982 r. został mianowany kierownikiem biblioteki, chociaż zwyczajowo jest nazywany dyrektorem, i tak też jest notowany w kolejnych rocznikach diecezjalnych.

Ważniejsza jest jednak praca podjęta przez księdza Kazimierza, najpierw w samej bibliotece, a potem także w innych dziedzinach.

Naturalnie na pierwszym miejscu jest katalogowanie i opracowywanie zasobu bibliotecznego, który powiększa się drogą zakupów oraz gdy przechodzą doń księgozbiory po księżach, zwłaszcza profesorach. Do ich skatalogowania potrafi dobrze wykorzystać możliwości, jakie daje komputer. I tak jest po dzień dzisiejszy. Dobrze urządzona i prowadzone czytelnia też jest jego zasługą.

Ale jest jeszcze kilka innych nurtów jego aktywności, bynajmniej nie ze szkodą dla pierwszego, wyżej podanego.

Przede wszystkim opublikował szereg artykułów dotyczącej zarówno samej biblioteki, jak i osób w różny sposób z nią związanych. A są wśród nich takie osobistości, jak księża: Stanisław Chodyński, Jan Adamecki, Zygmunt Tyburski, czy właściciele księgozbiorów, jakie przyszły do Włocławka, a więc bpa Henryka Kossowskiego, księży Chodyńskich, Adama Chodyńskiego, Jana Kamienieńskiego i ks. Stanisława Nawrockiego, ks. Jana Adameckiego i ks. Stanisława Librowskiego. Jako bibliotekarz corocznie też publikuje w organie diecezjalnym bibliografię diecezji.

Nie ma wątpliwości, że w swoich poczynaniach zawsze kieruje się umiłowaniem swojej diecezji, jej przeszłości oraz pamięci o tych, którzy dawniej w niej pracowali. Stąd nie tylko jest orędownikiem, aby opracowywano biogramy zmarłych księży, ale sam wiele z nich napisał. Był inicjatorem uzupełnienia biogramów tych kapłanów, których biogramów przez niedopatrzenie, czy z innych powodów, nie zawierała „Kronika Diecezji Włocławskiej”. Opracował też krótkie monografie niektórych parafii w diecezji.

Do perfekcji właściwie opanował sztukę redakcyjną i edytorską, w czym przydaje mu się dobra znajomość poprawności ortograficznej i gramatycznej języka polskiego. Wiele w tym względzie nabył obserwując prace innych redaktorów, w tym księdza Librowskiego. Dlatego służył pomocą i brał udział w redagowaniu kilku czasopism diecezjalnych. Należała doń najpierw „Kronika Diecezji Włocławskiej”, z którą współpracował właściwie do 2005 r., pełniąc rolę najpierw korektora, potem redaktora technicznego, ale także publikując swoje teksty. Współredagował kilka roczników diecezji włocławskiej, w tym także noszącego tytuł Diecezja włocławska 2000 wydanego w 2001 r.

Jeszcze większą rolę redakcyjną pełnił w latach 1983–1997, współpracując z ks. Antonim Ponińskim, redaktorem „Ładu Bożego”, który zostawił mu wolną rękę, gdy idzie o redakcję techniczną i kształt graficzny czasopisma; miał też znaczny współudział w adiustacji merytorycznej i stylistycznej, a także w korekcie. Przy okazji opublikował w tym dwutygodniku szereg swoich tekstów, podpisując je pseudonimem „KAZ”.

Przez 11 lat (1993–2004) współpracował z czasopismem teologicznym „Ateneum Kapłańskie”, w czasie, kiedy jego redaktorami naczelnymi byli kolejno ks. Jerzy Bagrowicz i ks. Wojciech Hanc.

Od 1989 r. bierze udział w spotkaniach Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Nie do przecenienia jest jego udział w powstaniu w 1998 r. periodyku tegoż Towarzystwa – „Studia Włocławskie”. Od początku jego wydawania, do ostatniego tomu, jego dziełem jest adiustacja merytoryczna i stylistyczna, a także redakcja techniczna i graficzna.

Od 1981 r. należy do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, biorąc udział w jego pracach oraz publikując swoje artykuły w wydawanych przez to Towarzystwo czasopismach i wydawnictwach. Miarą uznania jego wiedzy i kompetencji jest wystawienie go przez to towarzystwo w 2007 r. jako kandydata do Rady Muzealnej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do-brzyńskiej we Włocławku.

Osobny rozdział w działalności naukowej i artystycznej to przygotowywanie rozmaitych wystaw, w sumie około 50. Poświęcone są rozmaitym tematom, rocznicom, czy innym okolicznościom, większym i mniejszym, zazwyczaj w pomieszczeniach Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ale współuczestniczył także w projektowaniu i urządzaniu dwóch wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Brał udział w przeprowadzaniu szeregu spraw ogólnodiecezjalnych, jak przygotowanie do publikacji pism bł. Biskupa Michała Kozala (chociaż do publikacji nie doszło), czuwanie nad stroną historyczną materia-łów przygotowywanych w związku z procesem męczenników drugiej wojny światowej z terenu diecezji, czy też nad ostateczną redakcją statutów II Synodu Diecezji Włocławskiej w 1994 r.

Ale to nie wyczerpuje bogactwa jego osobowości naukowej, duchowej i humanistycznej. Bo jest humanistą w każdym calu, łącząc wiedzę teologiczną i historyczną z wielkim szacunkiem do drugiego człowieka, a także okazując wysublimowane wyczucie piękna.

Chętnie służył i służy swoją wiedzą i doświadczeniem tym kapłanom, i nie tylko, którzy przygotowywali poważne opracowania historyczne. Pamiętają oni o tym i są zbudowani jego fachowością, bezinteresownością i życzliwością. To dziwne, że człowiek tak wielkiej wiedzy pozostał skromny także co do stopni naukowych. Ale słusznie jest uważany za niekwestionowany autorytet naukowy w dziedzinie historii, zwłaszcza historii diecezji, i wielu o jego zdanie pyta.

Mądrość życiowa skłoniła go do zajęcia postawy – nie wszystko muszę; nie wszystko jest mi potrzebne; nie wszędzie muszę być. Może nieraz inni odbierali to różnie? Ale rezygnacja z podróży, zaszczytów itp. sprawiła, że mógł tyle zrobić, tyle napisać, na takie uznanie zasłużyć.

WYKAZ PUBLIKACJI KSIĘDZA DYREKTORA KAZIMIERZA RULKI

(wybór)

Skróty:

AK– „Ateneum Kapłańskie”

ABMK–„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

KDWł– „Kronika Diecezji Włocławskiej”

ŁB– „Ład Boży” (Włocławek) 1982–

„Przedświt” – „Przedświt”, czasopismo alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

SWł– „Studia Włocławskie” 1998–ZK-D– „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”

I. Prace i artykuły naukowe i popularnonaukowe

a. Z dziedziny bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa i czasopiśmiennictwa

 1. Stan badań nad księgozbiorami diecezji włocławskiej oraz postu-laty badawcze na przyszłość, ABMK 26(1973), s. 5–57. – Nadb., Lublin1973, 53 s. ; 24 cm. Praca magisterska KUL.

 2. Zabór książek z terenów diecezji kujawsko-kaliskiej w 1819 r., KDWł 76(1993), s. 144–153.

 3. XX-wieczne biblioteki parafialne w diecezji włocławskiej, KDWł80(1997), s. 117–127.

 4. Biblioteka Seminarium Duchownego we Włocławku im. Księży Chodyńskich, KDWł 72(1989), s. 299–304.

 5. Księgozbiór Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i jego opracowanie w XIX i XX wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia V – Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 376, Toruń 2006, s. 209–224.

 6. Zbiór rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, „Fides”. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1996, nr 1–2, s. 66–76.

 7. Średniowieczne księgi rękopiśmienne w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, ZK-D 15(2001), s. 125–149, il.

 8. Inkunabuły w Bibliotece Seminarium duchownego we Włocławku, „Fides” 1996, nr 1–2, s. 58–65.

 9. Straty Biblioteki Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich w czasie II wojny światowej, KDWł 78(1995), s. 436–444.

 10. Dary książkowe dla Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, KDWł 76(1993), s. 266–285.

 11. Księgozbiory historyczne w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, KDWł 75(1992), s. 269–291.Omówione zostały jedynie księgozbiory instytucjonalne.

 12. Personalne księgozbiory historyczne w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, ABMK 65(1996), s. 357–389. – cz. 1 tegoż pt. Personalne księgozbiory historyczne XVI – 1 poł. XIX w. w bibliotece seminaryjnej we Włocławku, AK 127(1996), s. 424–443.Artykuł w ABMK ukazał się po czterech latach od przekazania tekstu do redakcji, kiedy autor stracił już nadzieję na jego opublikowanie i fragment wydrukował w AK.

 13. Księgozbiory profesorów włocławskiego seminarium duchownego w bibliotece seminaryjnej, w: W służbie Kościołowi i nauce. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Olejnikowi, Włocławek 1994, s. 185–197.

 14. Księgozbiory profesorów ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy w bibliotece seminarium włocławskiego, SWł 5(2002), s. 412–438.

 15. Księgozbiór Adama z Wiskitek, wikariusza i penitencjarza katedry włocławskiej z XVI/XVII wieku, SWł 7(2004), s. 428–446.Jeden z większych włocławskich księgozbiorów personalnych z tego czasu.

 16. Księgozbiór biskupa Henryka Kossowskiego, „Zeszyty Naukowe”/ Włocławskie Tow. Naukowe. Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów historycznych 1(1998), s. 41–62.

 17. Księgozbiór księży Chodyńskich w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, SWł 3(2000), s. 418–438.

 18. Księgozbiór Adama Chodyńskiego na podstawie materiałów za-chowanych w Bibliotece Seminarium duchownego we Włocławku, ABMK 77(2002), s. 269–286.

 19. Dwa wileńskie księgozbiory inteligenckie z XX w. w bibliotece seminarium duchownego we Włocławku, SWł 4(2001), s. 365–384.Dotyczy księgozbiorów Jana Kamieńskiego i ks. Stanisława Nawrockiego.

 20. Księgozbiór ks. Jana Adameckiego – teologa i bibliotekarza włocławskiego, SWł 2(1999), s. 377–404.

 21. Z księgozbioru sługi Bożego bpa Wojciecha Owczarka. Fragment przechowywany w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, AK 141(2003), z. 1(566), s. 106–119.

 22. Księgozbiór ks. Bogumiła Lewandowskiego w Bibliotece Wyższe-go Seminarium Duchownego we Włocławku, w: Ksiądz Bogumił Lewandowski w służbie Stolicy Apostolskiej, zebrał i oprac. K. Konecki, Włocławek 2003, s. 39–47.

 23. Książki, które stały się „relikwiami”, AK 135(2000), s. 83–99.Zachowane fragmenty księgozbiorów błogosławionych męczenników II wojny światowej z diecezji włocławskiej.

 24. Książka w życiu i działalności ks. Adama Jankowskiego, KDWł82(1999), s. 173–182.

 25. Warsztat naukowy ks. Franciszka Jóźwiaka, SWł 1(1998), s. 276–286.

 26. Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka, SWł 10(2007), s. 96–117.

 27. O książce, którą sługa Boży Wojciech Owczarek zawsze nosił ze sobą, „W służbie Maryi”. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 32(1999), nr 4, s. 64–74.

 28. Materiały archiwalne dotyczące Antoniego Wiwulskiego, projektanta kościoła Najśw. Serca Jezusowego w Wilnie, „Wiad. Kościelne Archidiec. Białostockiej” 4(1995), nr 1, s. 67–71.Dotyczy spuścizny przechowywanej w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 29. Materiały i korespondencja Antoniego Wiwulskiego w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, „Biuletyn Historii Sztuki”58(1996), nr 1–2, s. 141–144, il.

 30. Ksiądz Józef Kruszyński o latach okupacji w Lublinie. (Przegląd spuścizny rękopiśmiennej), „Wiad. Archidiec. Lubelskiej” 68(1994),s. 333–336.Dotyczy spuścizny przechowywanej w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 31. Książkowe znaki własnościowe duchownych diecezji włocławskiej, KDWł 78(1995), s. 100–120.

 32. Superekslibrisy w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, SWł 6(2003), s. 527–557.

 33. Bibliotekarze włocławskiej książnicy seminaryjnej, KDWł79(1996), s. 359–370.

 34. Bibliotekarze, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997,s. 159–168.

 35. Ks. Jan Adamecki bibliotekarz seminarium włocławskiego (1932–1956), ABMK 72(1999), s. 251–263.

 36. Ks. Stanisław Chodyński bibliotekarz kapitulny i seminaryjny we Włocławku, ABMK 72(1999), s. 265–278.

 37. Ks. Stefan Wyszyński – „bibliotekarz” książnicy seminaryjnej we Włocławku, AK 136(2001), s. 469–477.

 38. Ks. Zygmunt Tyburski – bibliotekarz we włocławskim seminarium duchownym (1953–1967), KDWł 80(1997), s. 553–567.

 39. Księgarnia Powszechna i Drukarnia Diecezjalna [we Włocławku], KDWł 70(1987), s. 128–136.Rozszerzona oraz z dodanym aparatem naukowym pozycja pod tym samym tytułem drukowana w „Ładzie Bożym”.

 40. „Wiadomości Duszpasterskie” – namiastka „Kroniki Diecezji Włocławskiej” w latach 1950–1952, KDWł 85(2002), s. 281–286.

 41. „Wiadomości Pasterskie” (1905–1907) – protoplasta „Ateneum Kapłańskiego”, w: Ekumenizm – teologia – kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin, Włocławek 2006, s. 609–619.

 42. „Kronika Diecezji Włocławskiej” w latach 1907–1939, „Mies. Diec. Włocł.” 90(2007), nr 2, s. 207–220; nr 3, s. 301–319.

 43. „Kronika Diecezji Włocławskiej” w latach 1945–1950, „Mies. Diec. Włocł.” 90(2007), s. 581–607.

 44. Wykaz redaktorów „Kroniki Diecezji Włocławskiej” (do 1926 r. „Kroniki Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”), zestawił K. R., KDWł 86(2003),nr 5, s. 326–329.

 45. Ingerencje cenzury komunistycznej w „Kronice Diecezji Wło-cławskiej” w latach 1968–1979, KDWł 88(2005), s. 122–133.

 46. Czasopisma kleryckie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, w: Edukacja – Kultura – Teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi, pod red. ks. K. Koneckiego i ks. I. Werbińskiego, Toruń 2003, s. 290–302.

 47. Ks. profesor Stanisław Librowski – były administrator i członek redakcji „Ateneum Kapłańskiego”, AK 140(2003), z. 1(563), s. 158–161.

 48. Ks. Stefan Wyszyński – redaktor wszechstronny, KDWł 85(2002),s. 404–422.

 49. Lektury więzienne Prymasa Wyszyńskiego, AK 142(2004), z. 569,s. 66–80.

 50. Jak zniszczyć „zamaskowaną agresję kleru”? Działania władz komunistycznych zmierzające do likwidacji „Ładu Bożego”, SWł 8(2005),s. 370–388.

 51. Jan Paweł II i jego nauczanie na łamach „Ładu Bożego”, czasopisma popularnego diecezji włocławskiej, w: Jan Paweł II – apostoł prawdy, pod red. J. Kędzierskiego, Włocławek 2005, s. 250–264.
b. Archiwa, biblioteki, muzea

 1. Źródła do dziejów diecezji włocławskiej w zbiorach rękopisów w Bibliotekach i Muzeach w Polsce (zbiory pozakościelne), KDWł87(2004), nr 7–8, s. 421–424.

 2. Błogosławiony Bogumił w dotychczasowej historiografii, AK133(1999), s. 273–292.

 3. Kościół w życiu miasta [1945–1998], w: Włocławek. Dzieje miasta, t. 2: lata 1918–1998, Włocławek 2001, s. 687–715.W druku do opracowania dostało się sporo błędów.

 4. Biskupi i Kuria Diecezjalna w powojennym Włocławku, KDWł82(1999), s. 425–428.

 5. Nauczanie religii we Włocławku od 1945 r., KDWł 82(1999),s. 526–528.

 6. Organizacja parafialna i duszpasterstwo we Włocławku od1945 r., w: Prawda i miłość. Księga pamiątkowa ku czci Biskupa Broni-sława Dembowskiego na złoty jubileusz kapłaństwa, Włocławek 2003,s. 347–358. Poprawiona i rozszerzona część oprac.: Kościół w życiu miasta [1945–1998].

 7. Z dziejów Żydowa, KDWł 86(2003), s. 512–514. [Podp.: K.R.].

 8. Z kościelnych dziejów Wieńca Zdroju, KDWł 86(2003), nr 9,s. 551–558. [Podp.: K. R.].

 9. Placówki Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w diecezji włocławskiej, w: W Panu złożyłem nadzieję. Księga pamiątkowa ku czci Biskupa Czesława Lewandowskiego w 80. rocznicę urodzin, Włocławek2002, s. 198–213.

 10. Z naukowych tradycji kościelnego środowiska włocławskiego, KDWł 86(2003), nr 6, s. 404–406. [Podp.:] K. R.

 11. Geneza i dzieje TTN WSD we Włocławku, SWł 1(1998),s. 23–43.Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 12. Instytut Wyższej Kultury Religijnej we Włocławku, w: Studium Teologii we Włocławku 1992–2002, Włocławek 2003, s. 35–48.Współautor: ks. Wojciech Hanc.

 13. Organizacja studiów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1901–1939, „Teologia i Człowiek” 4(2004), s. 191–211.

 14. Rektorzy, wicerektorzy, prefekci..., w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wie-ku, Włocławek 1997, s. 132–142.

 15. Z działalności teatralnej alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (do 1997 r.), KDWł 86(2003), s. 675–691.[Podp.:] K. R.

 16. Między dawnym a odrodzonym „Długoszem”, „Rocznik Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku” 5(2006),s. 29–41.

 17. Ks. Józef Kruszyński – włocławski antysemita?, ZK-D 14(2000),s. 167–191.

 18. Stefan Wyszyński jako alumn, profesor i rektor włocławskiego seminarium duchownego, AK 136(2001), s. 416–428.

 19. Ks. Piotr Tomaszewski jako wychowawca, AK 138(2002), s. 119–130.

 20. Ks. Kazimierz Barcki – biblista w seminarium włocławskim, KDWł 84(2001), s. 114–126.

 21. Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy we Włocławku, KDWł87(2004), nr 11, s. 640–645.

 22. Włocławskie Stowarzyszenie Młodzieżowe „Spójnia”, KDWł88(2005), nr 3, s. 193–197. [Podp.:] K.R.

 23. Siostry służki w seminarium włocławskim 1918–2005, KDWł88(2005), s. 479–485.

 24. Z dziejów ruchu charystowskiego w Polsce i w diecezji włocławskiej, SWł 9(2006), s. 419–443.

 25. Sympozjum naukowe z okazji 65. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Henryka Kaczorowskiego (1888–1942), „Mies. Diec. Włocł.” 90(2007), s. 672–680. [Bez podp.].

 26. Powszednie fascynacje i kłopoty ks. Floriana Kosińskiego, włocławskiego dostojnika kościelnego drugiej połowy XIX wieku, ZK-D21(2006), s. 111–128.

 27. Zapiski księży profesorów włocławskich o pierwszej wojnie światowej, ZK-D 21(2006), s. 139–147. (Podał do druku).

 28. Odniesienia do literatury polskiej w przemówieniach Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, AK 150(2008), z. 594, s. 291–309.II. Bibliografie

 1. Bibliografia diecezji włocławskiej [za lata 1985–2006], KDWł77(1994), s. 220–238; 81(1998), s. 432–450; 84(2001), s. 275–294; 85(2002), s. 105–118; 86(2003), s. 104–119; 87(2004), s. 283–299;88(2005), s. 381–398; 89(2006), nr 5, s. 554–575; 90(2007), s. 809–824.

 2. Zapiski do bibliografii diecezji włocławskiej, KDWł 79(1996),s. 26–29; 80(1997), s. 38–46; SWł 2(1999), s. 432–440.

 3. Wykaz prac nie opublikowanych dotyczących diecezji włocławskiej przechowywanych w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, KDWł 73(1990), s. 269–277.

 4. Wykaz prac nieopublikowanych dotyczących diecezji włocławskiej, SWł 5(2002), s. 448–470.Znacznie poszerzone w stosunku do przedniej pozycji; obejmuje także publikacje spo-za biblioteki seminaryjnej we Włocławku.

 5. Bibliografia „Ateneum Kapłańskiego” za lata 1909–1983, Włocławek : Seminarium Duchowne („Ateneum Kapłańskie) 1987 [właśc.:1989]. – 237, [3], err. ; 21 cm. Współautor ks. Wojciech Hanc.

 6. Wykaz prac napisanych na podstawie „Ateneum Kapłańskiego”, KDWł 73(1990), s. 277–280; toż, poszerz., AK 119(1992), s. 196–199.

 7. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa [profesorów seminarium włocławskiego], w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997,s. 193–242.

 8. Bibliografia podmiotowa [ks. Stanisława Bartczaka], KDWł77(1994), s. 304–305.

 9. Bibliografia sługi Bożego ks. Edwarda Grzymały, KDWł, 76(1993),s. 220–226.

 10. Bibliografia podmiotowa [ks. Tadeusza Korpusińskiego], KDWł78(1995), s. 177; toż [przedr.], w: Kronika powołań kapłańskich i zakonnych miasta i okolic Brodnicy n. Drwęcą 1926–1996, oprac. P.J. Grążawski, Ząbki 1998, s. 142–143.

 11. Bibliografia podmiotowa Czesława Lewandowskiego, w: W Panu złożyłem nadzieję. Księga pamiątkowa ku czci Biskupa Czesława Lewandowskiego w 80. rocznicę urodzin, Włocławek 2002, s. 74–76.

 12. Bibliografia dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. Stanisława Librowskiego, SWł 10(2007), s. 13–31. [Bez podp.].

 13. Bibliografia ks. Władysława Szafrańskiego, KDWł 79(1966),s. 291–295.

 14. Bibliografia podmiotowa ks. Stefana Wyszyńskiego – okres włocławski (do 1946 r.), AK 136(2001), s. 511–526.

 15. Publikacje ks. Stefana Wyszyńskiego w „Ateneum Kapłańskim”, w: S. Wyszyński, Katolicka nauka społeczna. Wybór artykułów z „Ateneum Kapłańskiego” z lat 1929–1946, Włocławek 2001, s. 9–21.

 16. Publikacje ks. Stanisława Piotrowskiego, w: Służył w prostocie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. ks. Stanisław Olejnik, ks. Jacek Plota, Kalisz 2003, s. 104–113.Współaut.: ks. Jan Ludwiczak.

 17. Wykaz nieopublikowanych prac magisterskich i doktorskich przechowywanych w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, SWł 4(2001), s. 405–432.

 18. Referaty głoszone na spotkaniach Teologicznego Tow. Naukowego WSD we Włocławku w latach 1979–1994, KDWł 78(1995), s. 36–39.Współautor ks. Zdzisław Pawlak.

 19. Referaty głoszone na spotkaniach Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku w latach 1979–1997, KDWł 80(1997),s. 211–215.Uzupełniona pozycja 97.III. Hasła i opracowania w informatorach, życiorysy

 1. [Hasła (10)], w: Encyklopedia katolicka – t. 3, Lublin 1979: Chronograf z roku 354 (szp. 281–282; t. 5, Lublin 1989: Filipski Rudolf (szp.221–222), Florczak Józef (szp. 329), Głuchów (szp. 1154), Godziesze Wielkie (szp. 1233), Golina (szp. 1263), Goliszew (szp. 1266), Goszcza-nów (szp. 1329–1330); t. 6, Lublin 1993: Grabienice (szp. 7), Grzegorzew(szp. 355).

 2. [Hasła bio-bibliograficzne (21)], w: Słownik polskich teologów katolickich – [t.] 5, Warszawa 1983: Adamecki Jan (s. 19–22), Andrzejewski Leon (s. 49–50), Biskupski Stefan (s. 119–124), Bromski Józef(s. 161–163), Brzuski Henryk (s. 164–166), Cieśliński Karol (s. 239–242),Czapla Piotr (s. 250–251), Filipski Rudolf (s. 386–389), Fulman MarianLeon (s. 412–416), Gruchalski Stanisław (s. 523–526), Grzymała Edward(s. 531–533), Insadowski Henryk (s. 558–559), Jankowski Adam (s. 579–581); [t.] 6, Warszawa 1983 [właśc.: 1984]: Kaczorowski Henryk (s. 14–17), Kruszyński Józef (s. 215–222), Kunka Bolesław (s. 270–272), Mir-ski Władysław (s. 488–493), Nassalski Marian (s. 529–535), Pogorzelski Walery (s. 708–710), Potempa Wiktor Filip (s. 715–717); [t.] 7, Warszawa 1983 [właśc.: 1984]: Wasilkowski Ludwik (szp. 375–379).

 3. [Biogramy (5)], w: Zasłużeni dla Włocławka, Włocławek 1991:Gruchalski Stanisław (s. 68–70), Kruszyński Józef (s. 102–104), Nassalski Marian (s. 149–150), Rozrażewski Hieronim (s. 179–181), Żak Jan Stanisław (s. 228–230).Przedruk biogramu ks. Żaka bez zgody autora w: H. Chachulska-Koźbiał, W służbie Bogu i Ojczyźnie, Włocławek 1991, s. 5–9.

 4. Kneblewski Wacław, w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, [t. 2:] K-P, Warszawa 1994, s. 29.

 5. [Biogramy (17)], w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000: Adamecki Jan (s. 9), Bużeński Wojciech(s. 30), Dominowski Jan (s. 39), Gissa, Giza Baltazar Aleksander (s. 53),Izdbieński Jan (s. 66), Jan z Babimostu (s. 67), Nawrocki Stanisław Ignacy(s. 113), Pawlicki Józef (s. 121), Płoszczyński Franciszek (s. 125), Protficz, Protwicz Marcin (s. 128), Rychalski Michał (s. 136), Sarnowski Świętosław (s. 138), Sokołowski Kazimierz Albin (s. 147), Śliwnicki Maciej(s. 159), Tyburski Zygmunt (s. 167–168), Wiskicki, Vistkiciensis Adam(s. 180), Żak Jan Stanisław (s. 189–190).

 6. Profesorowie XX wieku Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Wykaz, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Dokumentacja jubileuszu, Włocławek 1995, s. 141–165.

 7. Biogramy kapłanów włocławskich (28), w: KDWł 72(1989) dod. do nru 10/11 [Podp.:] Ks. K. R.: Brudnicki Adolf (s. 8), Brylik Julian(s. 9), Buchalski Franciszek (s. 10–11), Frąckiewicz Stanisław (s. 15–16),Gajzler Wacław Michał (s. 17–18), Gąsiorowski Franciszek (s. 18–19),Jung Kazimierz (s. 28), Kabata Jan (s. 29–30), Kapuściński Adam (s. 31),Kwarciański Wacław (s. 39–40), Kwieciński Wincenty (s. 41), Małachowski Stanisław (s. 47–48), Mańkiewicz Józef (s. 48–49), Miklaszewski Antoni (s. 54–55), Osadnik Bolesław Stefan (s. 57–58), Ostrowski Antoni Korczak (s. 59–60), Pruski Stanisław (s. 63–64), Pyzdrowski Józef (s. 66),Różański Zdzisław Kazimierz (s. 67–69), Salski Stanisław (s. 69), Sperczyński Ludwik (s. 69–70), Szafrański Jan (s. 74–75), Wieczorkiewicz Władysław (s. 78), Wysokowski Hipolit (s. 81), Zabłocki Władysław(s. 83), Zagner Józef (s. 83–84), Załuska Leonard (s. 84–85), Żychowski Władysław (s. 85–86).

 8. Uzupełnienie nekrologów kapłanów diecezji włocławskiej z okresu po II wojnie światowej (17), KDWł 79(1996), s. 404–422: Maciej Brykowski (s. 404–405), Romuald Dziegiński (s. 405–407), Edmund Kazimierz Górecki (s. 407–408), Cezary Kantorski (s. 408–410), Wojciech Kmieć (s. 410), Alfred Komorski (s. 411–412), Andrzej Kubiak (s. 412–413), Stanisław Ławiński (s. 413–414), Jan Maciejski (s. 414–415), Władysław Manke (s. 415), Tomasz Marszałek (s. 415–416), Mieczysław Morawiec (s. 416–417), Andrzej Antoni Samulski (s. 417–419), Bolesław Stasiewicz (s. 419–420), Czesław Wojciechowski (s. 420–421), Józef Ziółkowski (s. 421–422), Stanisław Zwierz (s. 422).

 9. Aneksy (wykaz rektorów, rocznice śmierci profesorów, przypomnienie zapomnianych), w: tamże, s. 106–116. Biogramy księży (10):Antoni Grochowski (s. 111), Walenty Kott (s. 111–112), Józef Łytkowski (s. 112), Karol Makowski (s. 112–113), Józef Mańkiewicz (s. 113),Stanisław Mirecki (s. 113–114), Józef Przeździecki (s. 114), Stanisław Szydłowski (s. 114–115), Józef Wojtkiewicz (s. 115), Teodor Zalewski(s. 115–116).

 10. Zmarli członkowie TTN WSD od 1998 r., SWł 7(2004), s. 480–481. [Podp.:] K.R.

 11. Biogramy [12] w: Włocławski słownik biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. 1, Włocławek 2004: Adamecki Jan (s. 1–3), Jóźwiak Franciszek (s. 68–70), Kossowski Henryk Piotr h. Dołęga (s. 73–75), Płoszczyński Franciszek (s. 143–145); t. 2, Włocławek 2005: Bromski Józef (s. 34–35), Piotrowski Stanisław (s. 140–143), Poradowski Mi-chał (s. 148–150) – współaut.: ks. Antoni Poniński, Tyburski Zygmunt(s. 186–187); t. 3, Włocławek 2005 [opubl. 2006]: Adam z Wiskitek(Wiskicki) (s. 1), Florian z Gniewkowa (s. 47–48), Fulman Marian Leon(s. 48–50), Szwabiński Michał (s. 177–178); t. 4, Włocławek 2006 [opubl.2007]: Arabski Józef Szymon (s. 2–4), Filipski Rudolf (s. 35–37), Kazimierowicz Henryk (s. 55–57), Mańkiewicz Józef (s. 96–98), Seipp(Sejpp) Józefa (s. 143–144; współaut. T. Rejmanowski), Wojsa Stanisław (s. 185–188).

 12. Biogramy (4) w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 9:1994–2003, pod red. ks. J. Mandziuka, Warszawa : UKSW 2006: Andrzejewski Roman (s. 22–34), Bartczak Stanisław (s. 67–68), Poradowski Mi-chał (s. 520–526), Sarnik Władysław (s. 572–573).

 13. [Opracowania historyczne parafii z dekanatów: kłodawskiego, kolskiego, słupeckiego, tuliszkowskiego, uniejowskiego (z wyjątkiem Uniejowa) i zagórowskiego], w: Rocznik diecezji włocławskiej. Rok 1991,Włocławek : Włocławskie Wyd. Diec. 1991. – 816 s., [3] tabl. : il.

 14. Diecezja włocławska 2000, Włocławek : Wyd. Duszpasterstwa Rolników 2000. – 894 s. : il. kolor. ; 24,5 cm. Współautorstwo: zestawienie bibliografii do poszczególnych parafii oraz współudział w opracowaniu całości.

 15. Zabytki w Seminarium [Duchownym we Włocławku], „Przed-świt” 1986, [nr] 2(47), s. 20–24.

 16. Zabytki w seminarium, w: Od wieków kształci pasterzy. Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, Włocławek 1994, s. 92–105. [Bezpodp.].

 17. Wystawa kopernikowska w Seminarium Duchownym we Włocławku, KDWł 56(1973), s. 268–270.

 18. Wystawa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi w Seminarium Duchownym we Włocławku, ABMK 28(1974), s. 339–341.Rozszerzona wersja poz. 115.

 19. W domu błogosławionego Michała Kozala, AK 110(1988),s. 92–108.Chodzi o izbę pamięci bł. Michała Kozala we Włocławku przy ul. Gdańskiej.

 20. Wystawa z okazji 75-lecia „Ateneum Kapłańskiego”, AK104(1985), s. 75–83.

 21. Wystawa „425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku”, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Dokumentacja jubileuszu, Włocławek 1995, s. 169–174.

 22. Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku [w latach1994–1997], KDWł 78(1995), s. 302–315; 79(1996), s. 233–244;80(1997), s. 197–211.

 23. Informacja o księgozbiorze ks. Stanisława Librowskiego, SWł7(2004), s. 482–484. [Podp.:] K.R.

 24. Informacja o księgozbiorze bpa Romana Andrzejewskiego, SWł7(2004), s. 484–486. [Podp.:] K.R.


IV. Artykuły popularne i naukowe

a. Z dziedziny bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa i czasopiśmiennictwa

 1. Księgarnia Powszechna i Drukarnia Diecezjalna [we Włocławku], ŁB 1987, nr 6(15 III), s. 6–7. [Podp.:] Petit Baskerville.

 2. Iako to drzewiey xięgi powiyano, ŁB 1989, nr 26(17 XII), s. 11,16. [Podp.:] skompilował Bibliofil Włocławski.

 3. Z historii książki, w: Iluminowane rękopisy i inkunabuły ze zbio-rów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek :Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 1911, s. [5–8].

 4. Pisanie po książkach, ŁB 1993, nr 7(4 IV), s. 14. [Podp.:] (r).

 5. Co można wyczytać z jednej starej księgi bez jej czytania, ŁB1993, nr 20(3 X), s. 6. [Podp.:] Kaz.

 6. Znak Róży, ŁB 1993, nr 26(25 XII), s. 12.Z dziejów księgozbiorów rodziny Izdbieńskich.

 7. Biblioteka seminaryjna, w: Od wieków kształci pasterzy. Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, Włocławek 1994, s. 85–92.

 8. Biblioteka Seminarium Duchownego we Włocławku im. Księży Chodyńskich, w: Iluminowane rękopisy i inkunabuły ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 1911, s. [2–4].

 9. Biblioteka [Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku], „Promocje Kujawsko-Pomorskie” 10(2002), nr 6/7, s. 14–15.

 10. Książki i ludzie pod nadzorem, ŁB 1996, nr 7(31 III), s. 11.[Podp.:] KAZ.Z działalności biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

 11. Habent sua fata..., ŁB 1995, nr 14(9 VII), s. 6, il. [Podp.:] KAZ.O losach książek z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku.

 12. Po trzykroć włocławski, ŁB 1994, nr 19(18 IX), s. 7. [Podp.:] KAZ. Mszał włocławski przechowywany w bibliotece seminaryjnej we Włocławku.

 13. Biblia czeska, ŁB 1995, nr 2(22 I), s. 6. [Podp.:] (r).

 14. Rubrycela – świadek wygnania, KDWł 83(2000), s. 57–58.

 15. Wielcy miłośnicy książki, ŁB 1995, nr 19(17 IX), s. 7, il. [Podp.:] KAZ. Księża Zenon i Stanisław Chodyńscy.

 16. Bracia Chodyńscy, „Promocje Pomorskie” 7(1999), nr 5, s. 15–16.

 17. Z bibliotekarza bibliofil, ŁB 1995, nr 5(5 III), s. 6. [Podp.:] KAZ.Ks. Jan Adamecki.

 18. Ks. Zygmunt Tyburski, KDWł 57(1974), s. 279–281. [Podp.:]Ks. K. R.

 19. Dyrektor „Kurz”, ŁB 1984, nr 26(23 XII), s. 14. [Podp.:] Kaz. Wspomnienie o bibliotekarzu ks. Zygmuncie Tyburskim.

 20. Ciołek książkolubny, ŁB 1995, nr 21(15 X), s. 8. [Podp.:] KAZ. Ekslibris bpa Macieja Drzewickiego.

 21. Iluminacjami strojne, ŁB 1996, nr 14(7 VII), s. 8. [Bez podp.].

 22. Z książką do ludu, ŁB 1996, nr 26(22 XII), s. 8. [Podp.:] (r).Biblioteki parafialne w XX w.

 23. Czytać nie czytać?, ŁB 1997, nr 7(30 III), s. 12. [Podp.:] KAZ.

 24. 8 + 29 + 3 = 40, ŁB 1985, nr 18(2 IX), s. 4. [Podp.:] (r).O czasopiśmie „Ład Boży” z okazji 40. rocznicy wydania pierwszego numeru.

 25. Protoplaści „Ładu Bożego”, ŁB 1995, nr 24(26 XI), s. 7.[Podp.:] (r).

 26. Pierwszy redaktor „Ładu Bożego”, ŁB 1996, nr 15(21 VII),s. 6. [Podp.:] (r).Ks. Stefan Wyszyński.

 27. Nasi konkurenci czy sprzymierzeńcy?, ŁB 1995, nr 18(3 IX),s. 8, nr 19(1 X), s. 7, nr 23(12 XI), s. 8; 1996, nr 2(21 I), s. 7, nr 7(31 III),s. 11, nr 10(12 V), s. 7, nr 14(7 VII), s. 6, nr 15(21 VII), s. 7, 25(8 XII),s. 8; 1997, nr 25(7 XII), s. 6. [Podp.:] (r).Czasopisma parafialne w diecezji włocławskiej


b. Inne

 1. Koran o Jezusie, ŁB 1994, nr 26(25 XII), s. 5. [Bez podp.].

 2. Żydzi, ŁB 1995, nr 8(16 IV), s. 13. [Podp.:] (r).

 3. Chrzest Rusi, ŁB 1987, nr 26(21 XII), s. 12–13.

 4. Podtrzymywać ręce kapłana, ŁB 1996, nr 19(15 IX), s. 5.[Podp.:] KAZ.

 5. Aby doświadczyć przebaczenia, ŁB 1997, nr 4(16 II), s. 1.[Podp.:] (r).Refleksje na temat obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”.

 6. Myśmy wszystko zapomnieli?, ŁB 1997, nr 7(30 III), s. 12.[Podp.:] KAZ. Wspomnienia z życia w czasach PRL -u.

 7. Style w architekturze kościelnej, ŁB 1993, nr 13(27 VI), s. 8.[Podp.:] (r).

 8. Polacy wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, ŁB 1995,nr 4(19 II), s. 3. [Podp.: (r).

 9. Diecezja, archidiecezje, metropolie w Polsce, ŁB 1984, nr 13(24 VI),s. 7–10. [Podp.:] (r).Wraz z Mapką i zestawieniem statystycznym.

 10. Od stycznia do grudnia ’45, ŁB 1985, nr 26(22 XII), s. 11, 15;1986, nr 1(5 I), s. 6–7. [Podp.:] (R).Sprawy kościelne we Włocławku w pierwszym roku powojennym 1945. Tekst zniekształcony przez wycięcia cenzury komunistycznej.

 11. [Tekst] Od lat tu znany i oczekiwany... [Włocławek] : Włocławskie Wyd. Diec. [1991]. – 12 s. ; 29 cm. [Bez podp.].Ojciec Święty Jan Paweł II – związki z diecezją włocławską.

 12. Kościół parafialny w Mąkolnie, Włocławek : Włocławskie Wyd. Diec. 2000. – 39, [1] s. : il. kolor. ; 20,5 cm.

 13. Kościół w Liścu Wielkim, oprac..., Lisiec Wielki 2006 (druk.: Konin, G. Ratajczyk). – 32, [3] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 22,8 cm.

 14. Parafia i kościół w Miłkowicach, oprac..., Miłkowice 2007 (druk: PPHU Unicorn T&T Turek), – 35, [5] s. : il. kolor. ; 21,8 cm.

 15. Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, zebrał, uporządkował i opracował... przy współpracy grona parafian pod kierunkiem ks. Zbigniewa Szygendy, proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela, Włocławek, Włocławskie Wyd. Diec., 2008, 238, [2] s. : il., w tym kolor. ; 20,8 cm.

 16. Miłkowice, ŁB 1986, nr 17(17 VIII), s. 6. [Podp.:] Mił(k)osław Miłkowski.

 17. W Wieńcu Zdroju, ŁB 1986, nr 13(22 VI), s. 8. [Podp.:] Wieńczysław Zdrój-Ewski. – Przedruk: pt. Korzenie. Wieniec Zdrój – odkrywa-nie tajemnic, wybrał (EL), „Włocławski Tydzień” 3(1992), nr 3(22 I), s. 9.

 18. ... i dziś [fary brzeskiej], ŁB 1985, nr 23(10 XI), s. 8. [Podp.:] eRKa.

 19. W Koninie, ŁB 1982, nr 9(19 IX), s. 8. [Podp.:] Kaz. O niedzielnej mszy w kościele Św. Maksymiliana, i wystroju jego wnętrza.

 20. Tobie śpiewa żywioł wszelki, ŁB 1983, nr 6(20 III), s. 8. [Podp.:]Kaz. O kościele w Turku i jego polichromii autorstwa Józefa Mehoffera.

 21. O średniowiecznym witrażu włocławskim, ŁB 1992, nr 26(26 XII),s. 16. [Podp.:] (r).

 22. Bracia św. Józefa we Włocławku, ŁB 1992, nr 20(20 IX), s. 6.[Podp.:] (R).

 23. Epizod z Powstania Styczniowego, ŁB 1993, nr 1(10 I), s. 6.[Podp.:] (R).Na podstawie zachowanego rękopiśmiennego kazania ks. Stanisława Chodyńskiego.

 24. [Tekst pt.] Z dziejów, w: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku [folder], [Włocławek 1994]. [Bez podp.].

 25. [Dzieje Seminarium] W okresie powojennym, w: Od wieków kształci pasterzy. Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, Włocławek 1994, s. 25–28.

 26. 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, ŁB1994, nr 19(18 IX), s. 1, 5.

 27. „Włodsławek księżą sławny...”. Od 425 lat włocławskie seminarium kształci pasterzy, „Słowo. Dziennik Katolicki”, 2(1994), nr 180(16–17–18 IX), wyd. 1, s. 7.

 28. I na stolicy arcybiskupiej i na pustelni karmił lud Boży bogactwem swego ducha, ŁB 1996, nr 1(7 I), s. 1. [Podp.:] (r).O bł. Bogumile.

 29. „Faire davantage”, ŁB 1989, nr 20(24 IX), s. 4–5. [Bez podp.].O św. Wincentym de Paul.

 30. Patronka pracujących społecznie dla dobra bliźnich, ŁB 1991,nr 22(3 XI), s. 4–5. [Podp.:] (r).Św. Ludwika de Marillac.

 31. Za Kościół i Ojczyznę, ŁB 1996, nr 24(24 XI), s. 6. [Podp.:] (r).Represje duchowieństwa diecezji włocławskiej w czasie zaborów.

 32. Kapłani włocławscy we wspomnieniach ziemianki, KDWł83(2000), s. 452–455.Na podstawie – M. Grodzicka, Wśród takich pól przed laty. Wspomnienia, Włocławek 1999.

 33. Pięciu kolegów ze zdjęcia, „Przedświt” 1990, nr 25, s. 14–18.Księża: Tadeusz Guzenda, Jan Oświeciński, Władysław Giszter, Jan Adamecki, Wincenty Dudek.

 34. Życiorys bpa Romana Andrzejewskiego, KDWł 86(2003), nr 7,s. 428–431. [Podp.:] K.R.

 35. ... duszpasterstwo, sztuka, cierpienie, ŁB 1997, nr 18(31 VIII),s. 6. [Podp.:] KAZ. Wspomnienie o ks. Józefie Arabskim.

 36. Człowiek trudu, uporu, cierpienia, ŁB 1995, nr 6(19 III), s. 7,il. [Podp.:] KAZ. Ks. Kazimierz Barcki.

 37. Ks. Antoni Borysowicz (1891–1966), KDWł 87(2004), nr 12,s. 679–681, fot. [Podp.:] K.R.

 38. Ks. Zygfryd Buzikowski (1898–1944), KDWł 85(2002), s. 633–634.

 39. Gorliwy i oddany pracownik nauki teologicznej, ŁB 1996,nr 10(12 V), s. 6. [Podp.:] KAZ.Ks. Wincenty Dudek.

 40. Uczeń Maritaina, wielbiciel Tomasza z Akwinu, ŁB 1996,nr 9(28 IV), s. 6. [Podp.:] KAZ.Ks. Władysław Giszter.

 41. Kapłan sztuki, ŁB 1996, nr 19(15 IX), s. 6. [Podp.:] KAZ. Ks. Władysław Górzyński.

 42. Miłośnik wszystkiego co polskie, ŁB 1996, nr 12(9 VI), s. 6.[Podp.:] KAZ. Ks. Stanisław Gruchalski.

 43. Jak żagiew płonąca, ŁB 1982, nr 6(8 VIII), s. 3. [Podp.:] Kaz. Wspomnienie o ks. Edwardzie Grzymale w 40. rocznicę jego śmierci.

 44. Rozśpiewany sługa Pana, ŁB 1995, nr 20(1 X), s. 6. [Podp.:] KAZ. Ks. Tadeusz Guzenda.

 45. Ksiądz Profesor, „Przedświt” 1988, nr 19/20, s. 8–9.Wspomnienie o ks. Franciszku Jóźwiaku.

 46. Dbał o dobro drugiego, ŁB 1995, nr 9(30 IV), s. 6, il. [Podp.:] KAZ. Ks. Franciszek Jóźwiak.

 47. Od walk i szamotań się do duchowej równowagi, ŁB 1996,nr 13(23 VI), s. 6. [Podp.:] KAZ. Ks. Henryk Kazimierowicz.

 48. Ks. Witold Stefan Kołodziejski [nekrolog], KDWł 83(2000),s. 354–357. [Bez podp.].

 49. Jak wiejski chłopak został kapłanem, ŁB 1995, nr 23(12 XI),s. 6. [Podp.:] KAZ.Ks. Jan Langier.

 50. Moja profesorka, „W służbie Maryi”. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi 31(1998), nr 4, s. 82–84.Siostra Jadwiga Machnowska.

 51. Euzebiusz znaczy: pobożny, sprawiedliwy, ofiarny..., ŁB 1996,nr 6(17 III), s. 6. [Podp.:] KAZ. Ks. Euzebiusz Modrzejewski.

 52. „Wiejski” pleban historykiem, ŁB 1995, nr 1(8 I), s. 6.Ks. Stanisław Muznerowski.

 53. „áóíòîâùèê”, ŁB 1996, nr 25(8 XII), s. 6, il. [Podp.:] KAZ. Ks. Marian Nassalski.

 54. Profesor, wychowawca, duszpasterz, ŁB 1995, nr 3(5 II), s. 6.Ks. Stanisław Olejnik.

 55. Ks. Michał Poradowski [nekrolog], KDWł 86(2003), nr 6, s. 401–404. [Podp.:] A. P. [A. Poniński], K. R.

 56. Ofiara pruskiej zemsty, ŁB 1995, nr 10(14 V), s. 6. [Podp.:] (r).Ks. Franciszek Pruski.

 57. Założyciel i pierwszy rektor KUL -u. Ks. Idzi B. Radziszewski(1871–1922), „Promocje Kujawsko-Pomorskie” 9(2001), nr 12(108), s. 3, 5.

 58. Przeżył swój czas, ŁB 1982, nr 11(17 X), s. 3. [Podp.:] Kaz .Wspomnienie o ks. Marianie Rzeszewskim.

 59. Mój proboszcz, KDWł 81(1998), s. 583–587; powt. 82(1999),s. 225–230.Wspomnienie o ks. Stanisławie Szewczyku. W druku przez pomyłkę opuszczono znaczny fragment tekstu. Dlatego drukowano go ponownie z uzupełnieniem brakującego fragmentu.

 60. Z kapeluszem w ręce, ŁB 1986, nr 2(19 I), s. 6. [Podp.:] Kaz. Wspomnienie o ks. Piotrze Tomaszewskim.

 61. Od chleba do nieba, ŁB 1997, nr 4(16 II), s. 6. [Podp.:] KAZ. Ks. Stanisław Tywonek.

 62. Mocny duchem, ŁB 1995, nr 13(25 VI), s. 6, il. [Podp.:] KAZ. Antoni Wiwulski.

 63. Ks. Marian Włodarczyk [nekrolog], KDWł 87(2004), nr 10,s. 558–562, fot. [Podp.:] K.R.

 64. Życiorys księdza profesora Stanisława Librowskiego, SWł 10(2007),s. 9–12. [Bez podp.].

 65. Zmarł ks. Tadeusz Przybylski [życiorys], „Mies. Diec. Włocł.”90(2007), nr 4, s. 371–378.

 66. Siostra Władysława Ziółko – wieloletnia pielęgniarka w seminarium włocławskim, „Przedświt” 2008, nr 2, s. 9–11, fot.

 67. Kontakty Prymasa Stefana Wyszyńskiego z diecezją włocławską.Kalendarium, KDWł 79(1996), s. 180–190. – Toż (bez przypisów), w: Tu uczył się, wzrastał i pracował. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński w diecezji włocławskiej, Włocławek 1996, s. 56–67.

 68. Kapłan czasów niewoli, wojen, niepodległości, ŁB 1995, nr26(24 XII), s. 9. [Podp.:] KAZ.Ks. Jan Stanisław Żak


IV. Recenzje

 1. Najnowsze polskie opracowania dotyczące metodyki bibliograficznej, ABMK 24(1972), s. 347–353.

 2. Dorobek siedemdziesięciu pięciu lat działalności wydawniczej Księgarni św. Wojciecha, ABMK 24(1972), s. 354–360.

 3. Bibliofilskie wydawnictwo seryjne, ABMK 25(1972), s. 251–264.Dotyczy serii „Książki o książce”.

 4. G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał ubogich. Życiorys błogosławionego Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Zgromadzenia Oblatów M.N., Poznań 1979; AK 95(1980), s. 479–480.

 5. Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1980; AK96(1981), s. 159–160.

 6. „Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, 2(1980); AK 97(1981), s. 418–419.

 7. „Studia Claromontana”, 1–2(1981); AK 99(1982), s. 211–213.

 8. Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945,praca zbiorowa pod red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1983; AK 106(1986),s. 495–500.

 9. Polski słownik bio-bibliograficzny teologów katolickich; AK108(1987), s. 514–517.Recenzja dzieła: Słownik polskich teologów katolickich, t. 1–4, pod red. H.E. Wyczawskiego, t. 5–7, pod red. L. Grzebienia, Warszawa 1981–1983.

 10. Publikacja ukazująca organizację terytorialną Kościoła katolickiego w Polsce w 1985 r.; AK 114(1990), s. 151–153.Recenzja pozycji: L. Müllerowa, Sieć parafialna Kościoła katolickiego w Polsce w 1985 r.,Lublin 1989.

 11. „Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, 5(1991); AK 118(1992), s. 173–174.

 12. W. Frątczak, Martyrologia duchowieństwa diecezji włocławskiej w latach 1939–1945, w: Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939–1956, Łódź 1992, s. 58–67; ZK-D 8(1993), s. 240–242.

 13. Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939–1956, Łódź 1992;AK 122(1994), s. 185–188.

 14. „Studia Franciszkańskie” 5(1992); AK 122(1994), s. 406–407.

 15. M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry Św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993; AK122(1994), s. 202–203.

 16. J. Calvet, Święta Ludwika de Marillac. Autoporteret, Kraków1993, AK 122(1994), s. 616–617.

 17. Błogosławiony Honorat Koźmiński. (Pokłosie beatyfikacji),Warszawa 1993; AK 122(1994), s. 617–619.

 18. M. Kanior, Historia monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 1: Starożytność (wiek III–VIII), Kraków 1993; AK 123(1994), s. 180–181.

 19. 236. S. Librowski, Katalog łask otrzymanych od Pana Boga za przyczyną bł. Michała Kozala, Włocławek 1994; AK 123(1994), s. 343–344.

 20. Wystawa ekslibrisów na cześć nowo powstałego seminarium duchownego w Toruniu; KDWł 77(1994), s. 300–302.Recenzja pozycji: Motyw religijny w ekslibrisie polskim, Toruń 1994.

 21. S. Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział I. Dokumenty samoistne, t. 1– 7, Włocławek 1994–1999 ; AK 124(1995), s. 154–156; 125(1995), s. 148–150;126(1996), s. 303–305; 127(1996), s. 474–476; 129(1997), s. 144–146, 290–292; 133(1999), s. 165–167.

 22. S. Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II. Dokumenty w kopiariuszach, t. 1– 11,Włocławek 1999–2002; AK 134(2000), s. 180–183, 552–553; 135(2000),s. 360–361; 136(2001), s. 192–194, 393–394; 137(2001), s. 169–171, 367–368; 138(2002), s. 217–219, 640–642; 139(2002), s. 404–405.

 23. Raport o stratach bibliotek polskich w czasie II wojny światowej; KDWł 78(1995), s. 72–75.Recenzja pozycji: Straty bibliotek polskich w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, Warszawa 1994.

 24. „Kwartalnik Biograficzny Polonii” 2(1993), z. 4; AK 124(1995),s. 317.

 25. Święty Maksymilian wśród nas, Łódź 1994; AK 124(1995),s. 317–318.

 26. Judaica łódzkie w zbiorach muzealnych i zasobach archiwalnych, Łódź 1994; AK 124(1995), s. 470–471.

 27. Monografia Uniejowa; KDWł 78(1995), s. 444–447.Recenzja książki: Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź – Uniejów 1995.

 28. Męczennicy za wiarę 1939–1945. Duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani przez nazizm hitlerowski dali Chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości, Warszawa 1996; AK 127(1996), s. 148–149.

 29. Acta Nuntiaturae Poloniae, t. 57: Achilles Ratti (1918–1921),ed. S. Wilk, vol. 1–3, Romae 1995–1997; AK 129(1997), s. 301–302.

 30. P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997; AK 130(1998), s. 308–310.

 31. G. Karolewicz, Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871–1922,Lublin 1998; AK 131(1998), s. 330–331.

 32. W. Kujawski, Kościelne dzieje Sieradza, Włocławek 1998; AK134(2000), s. 363–364.

 33. K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999; AK134(2000), s. 366–368.

 34. D.K. Łuszczek, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981–1991, [Warszawa] 1998; AK 134(2000), s. 370–372.

 35. O bibliotekach na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej; AK134(2000), s. 384–385.Recenzja kilku pozycji dotyczących tego tematu.

 36. U. Borkowska, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1999;AK 134(2000), s. 574–575.

 37. K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999; AK 134(2000), s. 575–577.

 38. M. Jarecki, Ksiądz prałat Franciszek Szczygłowski, Słupca[2000]; AK 135(2000), s. 189–190.

 39. Włocławek. Dzieje miasta, t. 1–2 , Włocławek 1999–2001; AK135(2000), s. 391–393; 137(2001), s. 171–173.

 40. R. Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945–1995, t. 1: Wydawnictwa zwarte, cz. 1–2, Warszawa 2000; AK136(2001), s. 162–164.

 41. M. Kanior, Polska kongregacja benedyktyńska Świętego Krzyża 1709–1864, Kraków 2000; AK 136(2001), s. 188–189.

 42. J. Szocki, Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, Kraków 2000; AK 136(2001), s. 580–582.

 43. Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000; AK 136(2001), s. 586–587.

 44. Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2001; AK 137(2001),s. 368–370.

 45. J. Stoś, Starodruki z Paradyża. Katalog starodruków seminaryjnej biblioteki w Paradyżu, Warszawa 2001; AK 138(2002), s. 226–228.

 46. Bibliografia źródeł watykańskich cytowanych w polskich periodykach 1946–1990, Rzym – Warszawa 2000; AK 138(2002), s. 437–439.

 47. Monografia parafii Jeziorsko (W); KDWł 86(2003), nr 5, s. 324–326. [Podp.:] K. R.Recenzja publikacji: W. Frątczak, Monografia parafii Jeziorsko, Włocławek 2003.

 48. Nowa publikacja o kościółku Św. Witalisa, SWł 7(2004), s. 475–476. [Podp.:] K. R. Recenzja publikacji: A. Winiarski, Historia kościoła pw. św. Witalisa we Włocławku, Włocławek 2003.

 49. „Teologia i Człowiek” – czasopismo Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, SWł 7(2004), s. 476–479.

 50. W. Chrostowski, Papież pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978–2003, Warszawa 2003; AK 143(2004), nr 572,s. 173–175.

 51. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach1945–1989, pod red. naukową J. Myszora, t. 1–2, Warszawa 2002–2003;AK 143(2004), nr 572, s. 175–177.

 52. Ukazały się już dwa tomy „Włocławskiego słownika biograficznego”, KDWł 88(2005), nr 9, s. 542–548. [Podp.:] K.R.Recenzja publikacji: Włocławski słownik biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. 1–2, Włocławek 2004–2005.

 53. Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. ks. Waldemar Witold Żurek, Kielce 2005; SWł 9(2006), s. 477–482.

 54. „Teologia i Człowiek” w hołdzie biskupowi Andrzejowi Suskiemu, AK 148(2007), s. 394–396.Recenzja czasopisma: „Teologia i Człowiek” 7–8(2006).

 55. Marian Piotr Romaniuk, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski. Przewodnik bibliograficzny 1921–2005, Radom 2006; AK148(2007), s. 610–614.