s. Maria (Marianna Malendowicz)

Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. S. Kunikowski, tom 5, s. 90-91.

(1899-1980), członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, długoletnia katechetka w szkołach włocławskich, członkini zarządu Zgromadzenia.

Urodziła się 21 I 1899 r. we Włocławku. Ojciec Mikołaj, matka Elżbieta z d. Seklecka.

Po ukończeniu szkoły powszechnej uczyła się prywatnie, w 1917 r. złożyła egzamin do czwartej klasy Gimnazjum Filologicznego Żeńskiego J. Steinbokówny we Włocławku, w którym ukończyła osiem klas, otrzymując 7 VI 1923 r. świadectwo dojrzałości. Egzamin uzupełniający przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla czynnych, a niekwalifikowanych nauczycieli złożyła w Łowiczu 20 VII 1924 r., otrzymując 31 VII 1924 r. świadectwo.

Do Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy wstąpiła 30 VI 1918 r. Nowicjat rozpoczęła 13 XI 1923, pierwszą profesję złożyła 29 VI 1924 r., wieczystą 8 IX 1927 r.

W 1923 r. pracowała w prywatnej szkole powszechnej Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku. W l. 1924-1927 pełniła obowiązki przełożonej domu w Łowiczu, a równocześnie pracowała w szkole powszechnej. WI. 1927-1939 zatrudniona była w szkołach publicznych miasta Włocławka, mieszkając przy ul. Orlej 9. Dnia 20 XI 1939 r. udała się do Łowicza, gdzie prze bywała do 6 VIII 1941 r. Później wyjechała do niedalekiej Soboty, pełniąc tam obowiązki przełożonej, a od 6 V 1943 do 9 IV 1945 r. przebywała w Warszawie, skąd organizowała wysyłkę paczek dla księży w Dachau, starała się pomagać rodzinie matki Walter w Warszawie i swojej rodzinie. W kwietniu 1945 r. podjęła pracę w podstawowych szkołach powszechnych nr 7 19 we Włocławku, pracując do 1954 r. Mieszkała wówczas w domu głównym przy ul. Orlej 9, gdzie w l. 1945-1951 pełniła również urząd sekretarki generalnej Zgromadzenia. W l. 1954-1956 pracowała jako katechetka w parafii katedralnej, następnie, mieszkając w Przedczu, w l. 1956-1957 uczyła w szkole, a w 1958-1959 pełniła obowiązki przełożonej domu. W I. 1959-1964 była przełożoną placówki w Inowłodzu, w I. 1964-1976 pomagała w administracji domu generalnego we Włocławku.

Ze względu na stan zdrowia i wiek powoli wyłączała się z pracy i życia wspólnego. W ostatnich trzech latach (1977-1980) wymagała stałej opieki sióstr. Stan ten znosiła z pokorą i cichością.

Całe życie zakonne siostry Marii cechowała ogrom na delikatność, wysoka kultura bycia, uprzejmość i po kora w stosunku do bliźnich oparta na żywej i głębokiej wierze oraz miłości do Boga i Zgromadzenia. Dużo się modliła i wszystkimi siłami starała się być użyteczna. Odznaczała się duchem umartwienia i ubóstwa, wrażliwością na sprawy Kościoła oraz kultem Matki Bożej.

Siostra Malendowicz zmarła 21 V 1980 r. we Włocławku i pochowana została na włocławskim cmentarzu przy al. Chopina.

Arch. ZSWPNM, Akta personalne s. Marii Malendowicz; Księga Sióstr Zgromadzenia z l. 1895-1938; Kartoteka s. Marii Malendowicz; Relacja s. Marii Malendowicz z 3 V 1972 r.; - Jędrzejczak M.L., Słownik biograficzny Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w latach 1922-2002, Włocławek 2004, s. 165-166 (wydruk komput.); taż, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w latach wojny 1939-1945, Arch. Bibl. Muz.", 1982, t. 44, s. 164.

opr. Laurencja M. Jędrzejczak