Ks. prof. Stanisław Librowski

Data i miejsce urodzenia:

26 kwietnia 1914 (Krzemieniewice)


Data śmierci:

23 listopada 2002

STUDIA WŁOCŁAWSKIE

10 (2007), s. 9-12

ŻYCIORYS KSIĘDZA PROFESORA STANISŁAWA LIBROWSKIEGO

Do lapidarnego scharakteryzowania uczonego, którego krótkie curricum vitae zamierzamy przedstawić, wystarczy zasadniczo odwołanie się do jego nazwiska. On sam uważał, że to ono predysponowało go niejako do przyszłych dokonań, wszak „librowski” ma w sobie łaciński rzeczownik „liber”, którego Rzymianie używali na określenie książki. Inni uważają, że można się tu dopatrywać łacińskiego przymiotnika „liber”, który ma kilka znaczeń: wolny, swobodny, śmiały, otwarty, niezależny i jeszcze wiele temu podobnych. I rzeczywiście można te cechy charakteru zauważyć w osobowości i działalności naszego uczonego, który z wioszczyny położonej w ziemi piotrkowskiej, poprzez Włocławek i Lublin, wszedł przebojem na arenę naukową ogólnopolską, a może jeszcze nieco wyżej.

Urodził się 26 kwietnia 1914 r. w Krzemieniewicach, w parafii Gorzkowice. Do szkoły średniej uczęszczał najpierw w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w Liceum im. Piusa X (Niższe Seminarium Duchowne) we Włocławku, gdzie w maju 1935 r. uzyskał maturę. Tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Jako alumn kursu V, dnia 7 listopada 1939 r., został przez Niemców aresztowany, wraz z profesorami seminarium oraz pozostałymi alumnami, i był więziony we Włocławku, a następnie w Lądzie nad Wartą. Z Lądu został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a potem do Dachau, gdzie przebywał aż do wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.

Po wyzwoleniu udał się do Francji, gdzie wraz z kolegami otrzymał święcenia kapłańskie 29 lipca 1945 r. Dnia 29 maja 1946 r. powrócił do swojej macierzystej diecezji włocławskiej. Przyszło mu podjąć obowiązki duszpasterskie najpierw w Zgłowiączce (1946), a potem w Michelinie (1946–1956), prace w bibliotece seminaryjnej i archiwum diecezjalnym. Jednocześnie w 1946 r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w seminarium naukowym prowadzonym przez ks. prof. Józefa Umińskiego. Jednak pracę magisterską pt. „Kapituła katedralna we Włocławku” napisał pod kierunkiem ks. prof. Zdzisława Obertyńskiego (1948).

Szczególnie pociągał go zasób archiwalny, który po wywiezieniu przez Niemców, szczęśliwie powrócił na swoje miejsce do Włocławka. Od 1947 r. ks. Librowski był dyrektorem archiwum wówczas nazywanego kapitulnym, które przemianował na Archiwum Diecezjalne we Włocławku; rewindykował wywiezione w czasie wojny zbiory, przygotował dla nich pomieszczenia w katedrze włocławskiej, uporządkował je i udostępnił badaczom.

W 1949 r. (10 X) otrzymał ponadto nominację na profesora historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Wykładał całość dziejów Kościoła na kursach II i III, potem na kursach I, II i III w wymiarze trzech godzin tygodniowo (wykłady łączone) oraz prowadził seminarium naukowe z historii Kościoła dla seminarzystów z kursów IV–VI po jednej godzinie tygodniowo. W tym czasie (w 1956 r.) uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy „Hieronim Rozrażewski, biskup kujawski i pomorski”.

Ponieważ przybywało mu innych zajęć, wymagających częstego opuszczania Włocławka, od 1965 r. większość wykładów przekazał młodemu historykowi włocławskiemu, ks. mgr. Stefanowi Szczeblewskiemu. Sobie zostawił tylko prowadzenie seminarium naukowego z historii Kościoła, na którym seminarzyści podejmowali głównie tematy związane z historią diecezji włocławskiej (zrezygnował z tego w 1967 r.) oraz jedną godzinę na kursie VI, przeznaczoną początkowo na wykłady z dziejów diecezji włocławskiej, a później także na informacje o archiwum, bibliotece i muzeum parafialnym oraz uczenie zasad pisania kroniki parafialnej i monografii parafii. Od 1968 r. ograniczył się już tylko do kilku obowiązujących dla wszystkich kleryków odczytów w ciągu roku, a w 1969 r. zakończył ostatecznie (po 20 latach) pracę dydaktyczną w seminarium włocławskim.

Tytuł docenta uzyskał w 1965 r., profesora nadzwyczajnego w 1970 r., profesora zwyczajnego w 1975 r. Od 1958 r. był pracownikiem naukowo- dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako: adiunkt (1958–1965), docent (1966–1970), profesor nadzwyczajny (1970–1975) i wreszcie profesor zwyczajny (od 1975). Jako pracownik etatowy KUL funkcjonował do 30 września 1984 r. i 1 X 1984 r. przeszedł na emeryturę. Następnie jeszcze przez kilka lat prowadził wykłady zlecone w Instytucie Historii Kościoła KUL (do 1992 r.). Wypromował dziewięciu magistrów i pięciu doktorów. Napisał 77 recenzji oceniających prace pisane przez innych w celu uzyskania stopnia naukowego.

Wiele czasu i wysiłku włożył ks. Librowski w pracę w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, jaki powstał w Lublinie w 1956 r., najpierw przy tamtejszej Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, a potem został związany z samym uniwersytetem.

Umiłowanym zajęciem ks. Librowskiego było redagowanie organu Ośrodka, półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Jego staraniem pierwszy tom ukazał się w 1959 r., przyjęty z uznaniem, zwłaszcza wśród historyków świeckich. Dzięki jego energii i umiejętnościom redakcyjnym pismo to zasłynęło nie tylko wysokim poziomem redakcyjnym i naukowym, sporym, jak na owe czasy nakładem, ale też zyskało wielkie uznanie i było bardzo cenione wśród historyków nie tylko w Polsce, ale także daleko poza jej granicami.

Ks. Librowski wkładał wiele wysiłku w przygotowanie nadsyłanych materiałów do druku. Niektórzy autorzy, także ci utytułowani, doceniali ten wysiłek i nawet słali pisemne podziękowania. Ale nie wszyscy. Sam redaktor z pewną nutą żalu pisze, że „autorzy i wydawcy, którym [...] udzielił najwięcej miejsca w czasopiśmie oraz poświęcił czasu, dość często mieli do niego pretensje”.

Był także pionierem reformy, organizacji oraz pracy metodycznej w archiwach kościelnych w Polsce. Bardzo aktywnie uczestniczył w wielu zjazdach i sympozjach w Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, zapraszany chętnie jako jeden z najwybitniejszych archiwistów kościelnych – teoretyk, a także praktyk.

Ksiądz Librowski był redaktorem „Kroniki Diecezji Włocławskiej” (1949–1950), wchodził w skład komitetów redakcyjnych: „Ateneum Kapłańskiego”, „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (z. 4: Historia Kościoła). W latach 1960–1964 był postulatorem beatyfikacji i kanonizacji bpa Michała Kozala.

Jako warsztat pracy naukowej i dydaktycznej zgromadził znaczący księgozbiór z zakresu szeroko rozumianej problematyki historycznej. Liczył on około 4600 woluminów. Przekazał go w testamencie Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Zasadnicze kierunki badań ks. Librowskiego to: historia, archiwistyka, bibliografia, źródłoznawstwo. Powstały w wyniku tych badań jego publikowany dorobek naukowy obejmuje ponad 170 drukowanych opracowań i edycji źródeł, w tym około 50 większych prac, m.in.: Ofiary zbrodni niemieckiej pośród duchowieństwa diecezji włocławskiej (1947); Kapituła katedralna włocławska (1949); Archiwum Diecezjalne we Włocławku 1945–1958 (1958); Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1, z. 1–2 (1964–1965); Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski, cz. 1–2 (1971–1973); Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1–4 (1975–1978); Materiały do dziejów diecezji włocławskiej czasu wojny 1939–1945 (1979). Ostatnim dziełem, opus vitae, ks. Librowskiego jest liczący 18 tomów Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku (Włocławek 1994– 2002). Niemal do końca życia – jeszcze na trzy dni przed śmiercią – ksiądz profesor opracowywał kolejny tom Inwentarza.

Jedynie pierwsze i ostatnie prace ks. Librowskiego ukazały się jako publikacje samoistne lub także jako publikacje samoistne. Większość jego opracowań, także bardzo obszernych, zostało opublikowanych w odcinkach lub w całości w czasopismach, przede wszystkim w „Archiwach, Bibliotekach i Muzeach Kościelnych”, nie zyskując przez to należnej im renomy i popularności wśród odbiorców.

Sam autor zapewne zdawał sobie z tego sprawę i w miarę możności wykonywał z tych prac nadbitki, polecał im dawać twardą oprawę i gratisowo rozsyłał do znaczniejszych bibliotek w Polsce. Nie mogło to jednak równać się z rangą publikacji samoistnej.

Ks. prof. Librowski był członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in.: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Görres-Gesellschaft zür Pflege der Wissenschaft (Köln), The International Biographical Centre (Cambridge), The American Biogra- phical Institute Research Association. Należał do Rady Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, a w PAN-ie w Warszawie był współpracownikiem Instytutu Badań Literackich i Sekcji Demografii Historycznej.

Otrzymał następujące odznaczenia: godność szambelana papieskie- go (1963), nagrodę specjalną Rektora KUL z racji wydania 25 tomów czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974) w uznaniu za pracę dydaktyczną w szkolnictwie wyższym, złoty pierścień od Episkopatu Polski za zasługi dla archiwistyki kościelnej (1975), nagrodę specjalną im. Włodzimierza Pietrzaka „za twórczą pracę w zakresie archiwistyki polskiej” (20 XI 1976).

W 1993 r. powrócił do diecezji włocławskiej, podejmując tutaj samodzielną pracę badawczą i wydawniczą. Zmarł dnia 23 listopada 2002 roku, przeżywszy lat 88, w kapłaństwie lat 57. Uroczystości pogrzebowe odbyły się we Włocławku 28 listopada, po czym nastąpiło wyprowadzenie ciała na Cmentarz Komunalny (kwatera kapłańska) we Włocławku.

STUDIA WŁOCŁAWSKIE

10 (2007), s. 13 - 31

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO

KS. PROF. DR. HAB. STANISŁAWA LIBROWSKIEGO


Zestawienie niniejsze obejmuje wszystkie opracowania związane z osobą ks. prof. Stanisława Librowskiego. Przedstawia ono w układzie tematycznym zasadniczo jego bibliografię podmiotową i przedmiotową. W bibliografii podmiotowej przyjęto układ, który ma przede wszystkim ukazać zestaw tematów podejmowanych przez ks. Stanisława Librowskiego. Poza tym dołączono wykaz prac, w których występuje on jako promotor. Odnośnie do recenzji prac na stopień naukowy odsyła się do jego Inwentarza spuścizny. Pozycje, które być może są tym samym lub nieco innym ujęciem tego samego tematu, umieszczono bezpośrednio po sobie.

Skróty:

ABMK – „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (Lublin)

AK – „Ateneum Kapłańskie” (Włocławek)

EK – Encyklopedia katolicka (Lublin)

HD – „Homo Dei” (Warszawa)

KDWł – „Kronika Diecezji Włocławskiej” (Włocławek)

ŁB – „Ład Boży” (Włocławek)

PS – „Polonia Sacra” (Kraków)

PSB – Polski słownik biograficzny (Kraków – Wrocław)

RTK – „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” (Lublin)

ZH – „Zapiski Historyczne” (Toruń)

ZN KUL – „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (Lublin)

I. Bibliografia podmiotowa

Bibliografie

 1. Bibliografie osobowe pracowników nauki oraz ich przygotowywanie, ABMK 36(1978), s. 5–16. – Nadb., 12 s.

 2. Bibliografia adnotowana ks. prof. dra hab. Stanisława Librowskiego. (W 60-lecie urodzin i 35-lecie pracy naukowej), ABMK 30(1975), s. 321–347. – Nadb., 27 s.

[Nie podp.].

 1. Chronologiczna bibliografia adnotowana ks. prof. dra hab. Stanisława Librowskiego z lat 1939–1983, ABMK 47(1983), s. 363–386. – Nadb., 24 s.

[Nie podp.].

 1. Bibliografia prac opublikowanych ks. prof. dra Mariana Rechowicza, zestawił... przy udz. Witolda Nowodworskiego, ABMK 21(1970) s. 9–20. – Nadb., 12 s.

 2. Bibliografia prac opublikowanych biskupa prof. dra Mariana Rechowicza, RTK 24(1977), z. 4, s. 11–24.

Zob. także poz. 57, 58.

Sumariusze, repertoria, inwentarze, katalogi

 1. Sumariusz wpisów kopiariusza kapituły kolegiackiej w Łowiczu z przełomu XVIII i XIX wieku (z kontynuacją do roku 1961), ABMK 34(1977), s. 191–291. – Nadb., 101 s.

 2. Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1–4, ABMK 28(1974), s. 41–219; 29(1974), s. 5–156; 30(1975), s. 5–131; 31(1975), s. 5–200; 32(1976), s. 5–157; 33(1976), s. 71–218; 34(1977), s. 5–150; 37(1978) s. 53–174. – Nadb., 664 , 307, 146, 122 s.

 3. Archiwum Diecezjalne we Włocławku. Dział I: Dokumenty. Ser. I: Inwentarz realny, z. 1–4, oprac..., ABMK 47(1983), s. 5–106. – Nadb., 102 s.; ABMK 55(1987), s. 5–99; 56(1988), s. 7–94; 57(1988), s. 7–57.

 4. Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne, t. 1–7, Włocławek 1994–1999 (Druk. „Expol”). – 287, 295, 331, 320, 320, 256, 408 s. ; 23,5 cm. (Wydawnictwo ks. Librowskiego ; Ser. 2. Inwentarze i katalogi ; Dział I: Dokumenty samoistne ; t. 1–7).

Rec.: [t. 1–7] K. Rulka, AK 124(1995), s. 154–156; 125(1995), s. 148–150; 126(1996), s. 156, 303–305; 127(1996), s. 474–476; 129(1997), s. 144–146, 290–292; 133(1999) s. 165– 167; [t. 1–3] J. Kopiec, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 2(1996) nr 1(3), s. 69–70; [t. 1–2] D. Karczewski, „Archeion” 96(1996), s. 195–198; [t. 1] A. Gąs[iorowski], „Studia Źródłoznawcze” 36(1997), s. 160; A. Radzimiński, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 9(1995), s. 331–333.

 1. Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II. Dokumenty w kopiariuszach, t. 1–11, Włocławek 1999– 2002 (Druk. „Expol”). – 66, 63, 78, 108, 136, 132, 100, 120, 148, 200, 188 s. ; 23,5 cm. (Wydawnictwo ks. Librowskiego ; Ser. 2. Inwentarze i katalogi ; Dział II: Dokumenty w kopiariuszach ; t. 1–11).

Rec.: [t. 1–11]: K. Rulka, AK 134(2000), s. 180–183, 552–553; 135(2000), s. 360–361; 136(2001), s. 192–194, 393–394; 137(2001), s. 169–171, 367–368; 138(2002), s. 217–219, 640–642; 139(2002), s. 404–405.

 1. Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej księdza Stanisława Librowskiego. (Teki Librowskiego), ABMK 60(1991), s. 5–562.

 2. Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, cz. 1–2, ABMK 23(1971), s. 213–310; 24(1971), s. 5–94; 25(1972), s. 39–113; 26(1972), s. 89–197; 27(1973), s. 57–130. – Nadb. całości, 448 s.

M.L. Jędrzejczak, Wykaz instytucji naukowych, które weszły w posiadanie dzieła ks. prof. dra hab. Stanisława Librowskiego pt. Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski..., ABMK 29(1974), s. 301–303.

Archiwa, biblioteki, muzea

 1. Potrzeba i projekt stałej informacji o ruchu naukowym istniejącym w kulturalnych zbiorach kościelnych Polski, ABMK 21(1970), s. 21–32. – Nadb., 12 s.

 2. [Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych], AK 55(1957), s. 311–312.

 3. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (Ośrodek ABMK), ABMK 1(1959), z. l, s. 10–17; summ. s. 190–191.

Wspóln. z Witoldem Nowodworskim, nie podp.

 1. Statut Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ABMK 1(1960), z. 2, s. 5–7; summ. s. 205. – Odb., 4 s. (Odbitki Prac Metodycznych z czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” ; 2).

Ułożony przez komisję w składzie: ks. M. Rechowicz, rektor KUL – przewodniczący, ks. S. Librowski, W. Nowodworski, ks. J. Rybczyk i ks. W. Smoleń, a zatwierdzony uchwałą Senatu Akademickiego KUL 25 czerwca 1959 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka ABMK za lata 1958/59, ABMK 1(1960), z. 2, s. 131–132; summ. s. 207.

 2. Osiem prac metodycznych Ośrodka ABMK oraz zastosowanie ich w zbiorach kościelnych, ABMK 4(1962), s. 343–351. – Nadb., 8 s.

[Podp. pseud.] ks. Stanisław Karliński.

 1. [Zjazd archiwistów, bibliotekarzy i muzeologów kościelnych], AK 55(1957), s. 312–313.

 2. Pierwszy zjazd archiwistów, bibliotekarzy i muzeologów kościelnych (1: Przebieg zjazdu, 3: Rezolucje zjazdu), ABMK 1(1959), z. l, s. 18–20, 56–59; summ. s. 191.

W Częstochowie na Jasnej Górze 26–27 VI 1957. Sprawozd. nie podp.

 1. Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, w: EK, t. l, Lublin 1973, kol. 877–886.

 2. Archiwum, w: EK, t. l, Lublin 1973, kol. 886–887.

 3. Archiwa, biblioteki i muzea kościelne. Podobieństwa i różnice. Próba rozgraniczenia, ABMK 16(1968), s. 5–18. – Nadb., 14 s.

 4. Stan i potrzeby archiwów kościelnych oraz program pracy na najbliższy okres, ABMK 1(1959), z. l, s. 20–33; summ. s. 191. – Odb., 16 s. [Odbitki Prac Metodycznych z Czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” ; l].

 5. Dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie reformy organizacji archiwów kościelnych w Polsce, ABMK 3(1961), z. 1/2, s. 3–24. – Nadb., 22 s.

 6. Stan udostępniania zasobu w archiwach kościelnych, w: Materiały sesji „Archiwa warsztatem pracy historyka”, cz. 2, Toruń 1972, s. 51–67.

 7. Aktualny stan udostępnienia zasobu przechowywanego w archiwach kościelnych, ABMK 28(1973), s. 5–19. – Nadb., 15 s.

 8. Podejmowanie i załatwianie kwerend w archiwach kościelnych, ABMK 27(1973), s. 5–55. – Nadb., 51 s.

 9. Projekt statutu i regulaminu archiwum diecezjalnego, ABMK 1(1960), z. 2, s. 8–15; summ. s. 205. – Odb., 10 s. (Odbitki Prac Metodycznych z Czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” ; 3).

 10. Kształcenie archiwistów przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, ABMK 58(1989), s. 11–24.

 11. Pierwszy kurs archiwalny dla pracowników archiwów kościelnych, przeprowadzony w Lublinie w roku 1956, „Archeion” 27(1957), s. 325–333.

 12. Pierwszy kurs dla pracowników archiwów kościelnych, AK 54(1957), s. 117–121.

 13. Program prac katedry nauk podstawowych i metodologii Instytutu Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nad polskimi medalami religijnymi i medalikami, ABMK 36(1978), s. 61–78. – Nadb., 18 s.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

 1. Archiwum Diecezji Włocławskiej, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 13(1947), s. 85–88. – Nadb., 4 s.

 2. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, w: Archiwa diecezjalne w Polsce w powojennym czterdziestoleciu (1945–1985), ABMK 53(1986), s. 87–102.

 3. Statut i regulamin Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, [nadał] Antoni Pawłowski, biskup włocławski, KDWł 43(1960), s. 383– 391.

Przygot. ks. Stanisław Librowski.

 1. Archiwum Diecezjalne we Włocławku w latach 1945–1958, KDWł 41(1958), s. 241–256, 271–288, 339–345; 42(1959), s. 26–32, 63–64. – Odb. Włocławek 1958, 52 s.; toż, nieco zmien. pt. Sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego we Włocławku [za lata] 1945–1958, ABMK 1(1959), z. l, s. 137–159.

Rec.: L. Żytkowicz, ZH 25(1960), z. l, s. 128–129.

 1. Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej w latach 1960–1962, ABMK 5(1962), s. 347–359; 6(1963), s. 269–278. – Nadb., 13, 10 s.

[O. Walenty Surmacz OFM Conv.] OWS, Archiwalia w parafiach diecezji włocławskiej, KDWł 46(1963), s. 293–297.

 1. Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej w roku 1960, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 13(1963), s. 104–106.

 2. Ocalałe i pomnażane pomoce ewidencyjno-inwentaryzacyjne archiwum, biblioteki, skarbca i zakrystii katedry włocławskiej z lat 1516– 1983, ABMK 52(1986), s. 57–155.

 3. Kwerenda Adama Naruszewicza w 1784 roku do dzieła Historia narodu polskiego w Archiwum Diecezji Włocławskiej, Lublin 1982, 8°, 10 s. (Okruchy ze skarbca kultury i nauki, nr 1).

Pomiędzy s. 4 i 5 nlb. faksymile listu Naruszewicza do kapituły włocławskiej.

Zob. poz. 8–10, 12.

Źródłoznawstwo


 1. Źródła do wewnętrznych dziejów Kościoła w Polsce w rękopiśmiennych zbiorach kościelnych, ABMK 7(1963), s. 77–94. – Nadb., 18 s.

 2. O poszerzenie bazy źródłowej w badaniach historyczno-kościelnych, ABMK 35(1977), s. 5–18. – Nadb., 14 s.

 3. Problem przybliżenia badaczom zasobów historycznych dotyczących Kościoła w Polsce, przechowywanych w zbiorach obcych, w: Polonika kościelne w zbiorach zagranicznych..., ABMK 37(1978), s. 275–281.

 4. Seminarium naukowe poświęcone archiwalnym polonikom kościelnym w zbiorach zagranicznych, w: Polonika kościelne w zbiorach zagranicznych..., ABMK 37(1978), s. 273–274.

 5. Źródła do zabytkoznawstwa w archiwach kościelnych, ABMK 6(1963), s. 211–225. –Nadb., 15 s.

 6. Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej oraz zachowana po nich dokumentacja, „Summarium” nr 3(1973), s. 104–110.

 7. Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej, t. 1: Opracowanie archiwalno-źródłoznawcze. z. 1–2, ABMK 8(1964), s. 5–186; 10(1965), s. 33–206. – Nadb., Lublin, 8°, 182, 174 s.

A. Tomczak, Czy nowy rodzaj monografii „archiwalno-źródłoznawczej?” (W związku z pracą ks. Stanisława Librowskiego Wizytacje diecezji włocławskiej), ZH 32(1967), z. 2, s. 43–53.

 1. Zachowane kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej z lat 1901–1939 oraz ich wartość jako źródła historycznego, ABMK 18(1969), s. 5–46. – Nadb., 42 s.

Parafie: Dembe, Grzegorzew, Kalisz (św. Mikołaja), Korczew, Koźminek, Wrząca Wielka.

 1. Ankieta strat wojennych (1939–1945) diecezji włocławskiej, ABMK 36(1978), s. 387–404. – Nadb., 18 s.

 2. Materiały do dziejów diecezji włocławskiej czasu wojny 1939– 1945. Seria l – ogólna, ABMK 38(1979) s. 189–400; 39(1979) s. 279–400. – Nadb., 334 s.

Diecezja w ogólności oraz dekanaty włocławski, brzeski, izbicki.

 1. Wiadomość o nie wydanym zbiorze Adama Chodyńskiego pt. „Przywileje, prawa i wilkury cechów i bractw rzemieślniczych oraz przemysłu i handlu w dawnym Kaliszu”, „Ziemia Kaliska” 2(1958), nr 4, s. 4.

 2. Wiadomość o zbiorze prawnym pt. „Przywileje, prawa i wilkury cechów i bractw rzemieślniczych oraz przemysłu i handlu w dawnym Kaliszu”, ABMK 1(1960), z. 2, s. 173–176; summ. s. 208.

Czasopisma


 1. Od Redakcji, ABMK 1(1959), z. l, s. 7–9.

Wspóln. z Witoldem Nowodworskim, nie podp.

 1. Dwadzieścia pięć tomów czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, ABMK 25(1972), s. 5–38. – Nadb., 34 s.

 2. To już czterdzieści! [tomów czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”], ABMK 40(1980), s. 7–8. – Nadb., 2 s.

 3. Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1–50, ABMK 52(1986), s. 175–256.

 4. Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, tomy 51–60, ABMK 60(1991), s. 586–592.

 5. Wykaz instytucji krajowych posiadających (w całości lub w części) czasopismo Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Zest. , ABMK 30(1975), s. 297–319. – Nadb., 23 s.

 6. Wykaz instytucji krajowych posiadających w całości lub w większej części czasopismo „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, wyd. 2 zmien., ABMK 53(1986), s. 5–31.

 7. Pięćdziesiąt tomów czasopisma „Archeion”, ABMK 21(1970) s. 277–294. – Nadb., 18 s.

 8. Odezwa redaktora „Kroniki Diecezji Włocławskiej” do przewielebnego duchowieństwa diecezji, KDWł 44(1950), s. 69–73.

 9. Rocznik Diecezji Włocławskiej [na rok] 1949. Włocławek : Kuria Diec., 16o, 355 s.

[Podp.] redaktor – archiwariusz diecezjalny (s. 3).


Bibliotekoznawstwo, biblioteki


 1. Biblioteka kapituły włocławskiej, oprac. ks. Stanisław Chodyński, uzup. rozdziałem o katalogach i wyd. ks. Stanisław Librowski, KDWł 43(1949), s. 169–216, 233–280; 44(1950), s. 33–68. – Nadb., Włocławek 1949, 8°, 130, [1] s (Monumenta Historica Dioecesis Vladislaviensis, 26).

Rec. T. Glermma, PS 4(1951), z. 2, s. 163; W. Urban, AK 53(1950), s. 79.

 1. [Wypowiedzi w dyskusji:] Ogólnopolska konferencja dla kadry kierowniczej bibliotek teologicznych w Polsce, zorganizowana przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 15 i 16 września 1981 roku w Lublinie, na temat: Problemy biblioteki teologicznej, ABMK 44(1982), s. 33, 37, 38, 46, 47, 57, 81.


Historia Kościoła w Polsce


 1. Księża w walce o wolność Polski, Toruń : Wyd. Marjańskiego Inst. Różańcowego w Toruniu 1939 (Zakł. Graf. J. Karolczak) 16°, 78, [2] s.

[Podp.] S. L.

 1. Kim był i pozostał św. Wojciech dla Polski, ŁB 3(1947), nr 17, s. 2.

 2. Konferencje biskupów XVIII wieku jako instytucja zastępująca synody prowincjonalne, cz. 1–2, ABMK 47(1983), s. 239–311; 48(1984) s. 181–357. – Nadb., 73, 175 s.

 3. Podział obecnej diecezji chełmińskiej na komisariaty, czyli delegatury biskupie, ABMK 29(1973), s. 281–299. – Nadb., 19 s.

 4. Ostatni wielki jubileusz w Polsce niepodległej (1776) na przykładzie diecezji płockiej, RTK 23(1976), z. 4, s. 25–34.

 5. Dekret Soboru Trydenckiego o seminariach i pierwsze seminaria diecezjalne w Polsce, AK 72(1969), s. 204–236.

 6. Właściwie które seminarium diecezjalne w Polsce jest najstarsze?, ABMK 17(1968), s. 185–189. – Nadb., 5 s.


Diecezja włocławska


 1. Plan dwutomowej monografii historycznej diecezji włocławskiej, ABMK 16(1967), s. 285–294. – Nadb., 10 s.

W załączeniu do artyk. M.L. Jędrzejczak, Z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Pierwsza sesja naukowa poświęcona opracowaniu dziejów diecezji włocławskiej, tamże, s. 282–284.

 1. Diecezja włocławska oraz jej wkład w życie Kościoła i Narodu, KDWł 49(1966), s. 265–274.

 2. Zmagania o katolicyzm i polskość ziemi bytowskiej i lęborskiej, „Nasza Przeszłość” 8(1958), s. 181–201. – Nadb., Kraków, 8°, 21 s.

Rec.: A. Tomczak, ZH 25(1960), z. l, s. 111.

 1. Rola Kruszwicy w dziejach Narodu i Kościoła polskiego, KDWł 49(1966), s. 218–230.

 2. Diecezja włocławska, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945, Warszawa 1982, s. 111–131. – Nadb., 21 s.

 3. Na śladach wczesnośredniowiecznej kolegiaty i kapituły zamkowej św. Michała w Gdańsku, ABMK 14(1967), s. 231–245. – Nadb., 15 s.

Rec: A. Zbierski, W sprawie kolegiaty na grodzie gdańskim w XI–XIII wieku. Na marginesie pracy Stanisława Librowskiego: Na śladach... „Rocznik Gdański” 28(1969), s. 261–265.

 1. Z dziejów katedry, a następnie kolegiaty św. Wita w Kruszwicy. I: Katedra, potem kolegiata św. Wita do roku 1428, ABMK 15(1967), s. 251–269. – Nadb., 19 s.

 2. Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów i organizacji, KDWł 42(1948), s. 181–210, 231–280, 306–312, 326–344, 353–376; 43(1949) s. 16–32, 58–64, 82–89, 112–128. – Toż, w osobn. odb., Warszawa 1949, 8°, XXVI, 175 s. (Studia Historico-Ecclesiastica, 5).

Rec.: J. Fiałkowski, PS 4(1951), z. 2, s. 163–167; tenże, Une nouvelle étape de recher- ches concernant l’histoire des chapitres en Pologne, „Collectanea Theologica” 22(1950/51), f. 1/4 167–172; T. Glemma, „Kwartalnik Historyczny” 57(1949), z. 1/4, s. 300–301; W. Karasiewicz, „Roczniki Historyczne” 19(1950), s. 228–231; J. Rostworowski, „Przegląd Powszechny” 231(1951), nr 2, s. 135; A. Sabisch, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 10(1952), s. 288; W. Szołdrski, HD 19(1950), s. 302–303; J. Szymański, Piętnaście lat badań nad dziejami polskich kapituł katedralnych i kolegiackich (1945–1960), ZN KUL 5(1962), nr l, s. 89, 98–99; W. Urban, AK 52(1950), s. 162–164.

 1. Sprawa rzekomych synodów diecezji włocławskiej po 1641 roku, ABMK 2(1961), z. 1/2, s. 345–352. – Nadb., 8 s.

 2. Synody diecezji włocławskiej, KDWł 50(1967), s. 82–94.

 3. Kronika kościelna Kalisza [z lat] 1901–1938 i jej autor [ks. J.N. Sobczyński], KDWł 42(1959), s. 88–96.

 4. Andrzej z Opatowca i Benedykt z Budzisławia – święci polscy z przełomu X i XI wieku. Stan badań i kultu, KDWł 46(1963), s. 154–157.

 5. Sługa Boży biskup Wojciech Stanisław Owczarek (1875–1938) i jego dzieło. (Referat wygłoszony w Włocławku l X 1988 na pięćdziesięciolecie jego śmierci i w dniu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego), ABMK 57(1988), s. 323–329.

 6. Biskup Hieronim Rozrażewski jako humanista i mecenas, ABMK 11(1965), s. 201–263. – Nadb., 63 s.

 7. Nieco wiadomości o grobie i szczątkach pośmiertnych prymasa Karnkowskiego, KDWł 46(1963), s. 202–204.

 8. Tryptyk Włocławski, AK 45(1946), s. 402–408.

Zob. także poz. 48–51.


Seminarium Duchowne we Włocławku


 1. Czterechsetlecie fundacji Seminarium Włocławskiego (1568–1968), ABMK 17(1968), s. 179–185. – Nadb., 6 s.

Posiada okładkę kart. wspóln. z poz. 72 i 155, zatyt. Trzy artykuły.

 1. Czterechsetlecie erekcji Seminarium Włocławskiego 1569–1969, ABMK 18(1969), s. 125–132. – Nadb., 8 s.

 2. Włocławskie Seminarium Duchowne na przestrzeni czterech stuleci, KDWł 52(1969), s. 176–188; toż, rozsz., ABMK 20(1970), s. 203–216. – Nadb., 14 s.

 3. Wystawa „Czterysta lat istnienia i działalności Seminarium Duchownego we Włocławku (1568/69–1968/69)”, ABMK 22(1971), s. 223– 288. – Nadb., 66 s.


Biografie, biogramy, hasła


 1. Ofiary zbrodni niemieckiej (diecezja włocławska), ŁB 3(1947), nr 14–52; 4(1948), nr 1–9 [wydrukowano 97 biogramów: ks. Stanisław Adamczyk – ks. Klemens Kuczyński]; toż, pt. Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej, KDWł 41(1947), s. 147–168, 184–208, 222–253, 278–304, 328–352; 42(1948), s. 26–47, 67–92; toż, w osobn. odb., pt. Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945. Włocławek : Księg. Powsz. i Druk. Diec. 1947, 8°, 181, [1] s.

Rec.: S. Biskupski, AK 48(1948), s. 291–292; W. Szołdrski, HD 17(1948), s. 125.

 1. Bereśniewicz Aleksander Kazimierz (1823–1902) – biskup włocławski, w: EK, t. 2. Lublin 1976, kol. 282–283.

 2. Ksiądz Wacław Bliziński twórca wzorowej wsi polskiej Lisków, KDWł 44(1961), s. 36–39.

 3. Bogdański Antoni (1891–1938) – ksiądz, działacz religijny, w: EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 712.

 4. Bromski Józef (1872–1937) – ksiądz, asyrolog, w: EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 1088–1089.

 5. Brzeziński Aleksander (1878–1941) – ksiądz, redaktor i wydawca, w: EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 1133.

 6. Charszewski Ignacy (1869–1940) – ksiądz, pisarz, publicysta, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 85.

 7. Chodyński Adam Antoni (1832–1902) – historyk, poeta, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 207.

 8. Chodyński Stanisław (1836–1919) – ksiądz, kanonista, historyk, liturgista, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 207–208.

 9. Chodyński Zenon (1836–1887) – ksiądz, kanonista i historyk, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 208.

 10. Chyliczkowski Jan (1830–1902) – ksiądz, sybirak, etnograf, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 437–438.

 11. Cieśliński Karol (1890 – ok. 1941) – ksiądz, biblista, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 489.

 12. Czapla Piotr (1868–1928) – ksiądz, teolog, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 753.

 13. Czartoryski Kazimierz Florian (ok. 1614 – 1674) – biskup poznański, włocławski, arcybiskup gnieźnieński, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 764.

 14. Gniewosz Mikołaj Wojciech (Olbracht) h. Rawicz z Oleksowa (kon. XVI w. – 1654) – biskup kujawski, w: PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 146–148.

[Podp.] Red. – materiały ks. S. Librowskiego i uwagi W. Czaplińskiego.

 1. Górzyński Władysław (1856–1920) – historyk sztuki, ksiądz, w: PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 459–460.

Uzup. Ignacego Trybowskiego.

 1. Grabowski Adam Stanisław h. Zbiświcz (1698–1766), kolejno biskup chełmiński, włocławski i warmiński, w: PSB, t. 8, Wrocław 1959– 1960, s. 478–480.

 2. Gruchalski Stanisław (1872–1936) – ksiądz, prof. filozofii w Seminarium Duch. we Włocławku, w: PSB, t. 9, Wrocław 1960–1961, s. 39–40.

 3. Korszyński (dawniej Krupa) Franciszek Salezy (1893–1962) – biskup sufragan włocławski, więzień niemieckich obozów koncentracyj- nych, w: PSB, t. 14, Wrocław 1968–1969, s. 118–119.

 4. Kremer Piotr (1878–1951) – ksiądz, teolog, w: PSB, t. 15, Wrocław 1970, s. 272–273.

 5. Kruszyński Józef (1877–1953) – ksiądz, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biblista, w: PSB, t. 15, Wrocław 1970, s. 442–443.

 6. Krynicki Władysław Paweł (1861–1928) – biskup włocławski, teolog, w: PSB, t. 15, Wrocław 1970, s. 464–465.

 7. Ksiądz Konstanty Księski, apostoł Kalisza i sprawa jego beatyfikacji. ABMK 19(1969), s. 215–232. – Nadb., Lublin, 8°, 18 s.

 8. Księski Konstanty (1841–1904) – ksiądz, działacz charytatywny na terenie Kalisza, w: PSB, t. 15, Wrocław 1970, s. 631.

 9. Kubicki Władysław (1869–1937) – ksiądz, historyk, kolekcjoner, w: PSB, t. 16, Wrocław 1971, s. 24–25.

 10. Kalendarium życia, cierpień, działalności i uznania księdza Stanisława Librowskiego, ABMK 58(1989), s. 269–549; 59(1990), s. 405–599, 1 tabl.

 11. Miaskowski Baltazar h. Leliwa (1562–1632) – sufragan włocławski, w: PSB, t. 20, Wrocław 1975, s. 536–537.

 12. Miloniusz (Milonius, Mylonius) Mikołaj (ok. 1545–1611), oficjał gdański, działacz kontrreformacji na Pomorzu, w: PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 239–240.

 13. Myszczyński (z Myszczyna, Myszczyn) Aleksander h. Pierzchała (zm. 1540) – sufragan włocławski, w: PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 364.

 14. Nawrocki Stanisław Ignacy (1879–1958) – ksiądz, poseł na Sejm RP, w: PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 630.

 15. Nowak Edmund (1891– po 1939), ksiądz, historyk, duszpasterz wojskowy, w: PSB, t. 23, Wrocław 1978, s. 257–258.

 16. Ksiądz profesor doktor Marian Rechowicz, ABMK 21(1970), s. 3–7. – Nadb., 5 s.

[Podp.] Redakcja.

 1. Ksiądz Jan Nepomucen Sobczyński (1861–1942). W stulecie urodzin, ABMK 2(1961), z. 1/2, s. 323–330. Nadb., 8 s.

 2. Charyści, w: EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 89.


Bp Michał Kozal


 1. Ofiary zbrodni niemieckiej. W rocznicę śmierci biskupa Michała Kozala, ŁB 4(1948), nr 4, s. 2–3.

 2. Źródła do biografii biskupa Michała Kozala, AK 55(1957), s. 289–294.

 3. Życiorys sługi Bożego [biskupa Michała Kozala], KDWł 43(1960), s. 368.

[Podp.] ks. postulator.

 1. Kozal Michał (1893–1943) – biskup sufragan włocławski, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, w: PSB, t. 14, Wrocław 1968– 1969, s. 601–602.

 2. Prace przygotowawcze do biografii sługi Bożego biskupa Michała Kozala (1893–1943). I: Wykaz prac drukowanych o biskupie Michale Kozalu, ABMK 19(1969), s. 253–270. – Nadb., 18 s.

 3. Kozal Michał, w: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, t. l, Poznań 1971, s. 849–863. – Nadb., 15 s.

 4. Poszerzona baza źródłowa do biografii błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika (1893–1943), odc. pierwszy, ABMK 57(1988), s. 313–321.

 5. Wypowiedzi współczesnych o księdzu biskupie Michale Kozalu (1893–1943), z własnych tek postulatora oprac. i wyd... towarzysz więzien- ny i obozowy, ABMK 56(1988), s. 311–381.

 6. Kwestionariusz wypełniony dotyczący życia, działalności, prze- śladowań, śmierci i cnót sługi Bożego biskupa Michała Kozala (1893– 1943), rozesłany w 1960 roku przez postulatora jego beatyfikacji, oprac. i wyd... b. postulator, ABMK 57(1988), s. 273–312.

 7. Katalog łask otrzymanych od Pana Boga za przyczyną bł. Michała Kozala, Włocławek 1994. – 371 s., [1] tabl. : il. ; 19 cm. (Wydawnictwo ks. Librowskiego ; Ser. 2. Inwentarze i katalogi ; t. 1).

Rec.: K. Rulka, AK 123(1994), s. 343–344.

Publikacje źródeł

 1. Statuty kapituł kolegiackich dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. Wstęp ogólny: Kapituły kolegiackie dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. ABMK 1(1959), z. l, s. 167–189; summ. s. 192. – Odb. Lublin, 25 s.

Rec.: B. Kumor, Nowe czasopismo, ZN KUL 2(1959) nr 4, s. 91–93; Józef Szymański, Piętnaście lat badań nad dziejami polskich kapituł katedralnych i kolegiackich (1945–1960), ZN KUL 5(1962), nr l, s. 89, 91–92.

 1. Statuty kapituł kolegiackich dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, zebr. oprac. i wyd..., z. 2: Statuty świetnej kapituły w Łowiczu, ABMK 42(1980), s. 345–400; 43(1981), s. 343–400; 44(1982), s. 341–400; 46(1983), s. 203–369. – Nadb., 1983, 341 s.

 2. Wypisy z akt kapituły w Łowiczu do zakrystii, skarbca, biblioteki, archiwum i kancelarii miejscowej kolegiaty i kapituły z lat 1525–1818, oprac. i wyd..., ABMK 52(1986), s. 257–400; 53(1986), s. 275–393; 54(1987), s. 299–404.

 3. Zbiór ważniejszych dokumentów natury kościelnej archidiecezji gnieźnieńskiej do lat 1818/1821. Oprac. i wyd. cz. 3: Ośrodek Łowicz, ABMK 35(1977), s. 285–400. – Nadb., 116 s.

 4. Zeznania, o otrzymanych łaskach w parafiach Czerniewice i Chichów (w archidiakonacie łowickim archidiecezji gnieźnieńskiej, od roku 1818 na terytorium archidiecezji warszawskiej) z lat 1731–1763. Nie znane przekazy do dziejów religijności czasów saskich, oprac, i wyd., ABMK 34(1977), s. 373–386. – Nadb., 14 s.

 5. Biskup Wojciech Owczarek. Pisma i listy duchowne, z. 1: Muszę zostać świętym! (Postanowienia rekolekcyjne), oprac. i wyd. , ABMK 40(1980), s. 203–288. – Nadb., 86 s.

Rec.: M.L. Jędrzejczak, Postanowienia rekolekcyjne kleryka – kapłana – biskupa, AK 76(1984), s. 157–159.

 1. Statuty kapituły metropolitalnej w Gnieźnie. Dekrety reformacyjne i ordynacje arcybiskupów z lat 1613–1810, oprac. i wyd., ABMK 41(1980), s. 247–350. – Nadb., 104 s.

 2. Cztery dokumenty wystawione przez arcybiskupa Jakuba w latach 1285–1298, oprac. i wyd., ABMK 49(1984), s. 361–367. – Nadb., 7 s.

 3. Szesnaście nie drukowanych dokumentów wystawionych przez arcybiskupa Janisława w latach 1319–1341, oprac. i wyd..., ABMK 51(1985) s. 347–372. – Nadb., 26 s.

 4. Czterdzieści cztery nie drukowane dokumenty arcybiskupa Jarosława z lat 1343–1372, oprac. i wyd..., ABMK 52(1986), s. 175–256.

 5. Jeszcze szesnaście nie drukowanych dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich z XIV wieku, wyd..., ABMK 55(1987), s. 101–128.

 6. Korespondencja Prymasa i Senatu z czerwca – listopada 1648 roku: Bezkrólewie, Chmielnicki, Elekcja, wyd..., ABMK 55(1987), s. 203–301.

 7. Trzynaście nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku z lat 1300–1400, wyd..., ABMK 55(1987), s. 129–153.

 8. Zbiór dokumentów miasta Łowicza ujętych około 1780 roku w punkty, ekscerpty i regesty, wyd. , ABMK 55(1987) s. 303–349. – Przedr. w: Łowicz, [t. 1] Statuty miasta Łowicza, Bydgoszcz 1998, s. 5–65.

Noty o przedr.: Paweł Kolas, Książka o Łowiczu, „Gazeta Łowicka” 5(1998) nr 29, s. 8; Marek Wojtylak, Schab po łowicku, „Nowy Łowiczanin” 9(1998) nr 29, s. 9.

 1. Trzydzieści osiem nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku z pierwszej połowy XV wieku, wyd..., ABMK 56(1988) s. 189–309.

 2. Trzydzieści jeden nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Włocławku z drugiej połowy XV wieku. Trzecie ćwierćwiecze, wyd..., ABMK 57(1988), s. 201–272.


Recenzje, omówienia


 1. Stulecie Albumu Kaliskiego, „Ziemia Kaliska” 2(1958), nr 2, s. 5, 14.

Edward Stawecki, Album Kaliskie, Warszawa 1858.

 1. [Rec.:] „Nasza Przeszłość”. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 1–2(1946–1947); AK 47(1947), s. 100–101.

[Podp.] ks St. L.

 1. Książka o kancelarii i aktach biskupów kujawskich i pomorskich [rec.: Andrzej Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruń 1964], ABMK 17(1968), s. 190–220. – Nadb., 31 s.

 2. Najnowszy polski skrypt nauk pomocniczych historii [rec. Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, Lublin 1968], ABMK 21(1970), s. 255–276. – Nadb., 22 s.

Własna okł. kart. wspóln. z poz. 61, zatyt. Dwie recenzje.

 1. Dwadzieścia zeszytów wykazu kwerend polihistorycznych przeprowadzanych w archiwach i bibliotekach polskich, [rec.: Wykaz tematów opracowywanych na podstawie rękopiśmiennych źródeł archiwalnych i bibliotecznych, z. 1–20, Warszawa 1957–1967], ABMK 18(1969), s. 159–166. – Nadb., 8 s.


Komunikaty, dedykacje, przedmowy


 1. Odezwa do księży byłych więźniów w Dachau, HD 17(1947), s. 65. – Toż, KDW 41(1947), s. 323–324.

[Podp.] † Franciszek Korszyński, prezes; ks. St. Librowski, sekretarz.

 1. Komunikat Komitetu Pielgrzymki b. Więźniów Dachau do Św. Józefa w Kaliszu, KDW 42(1948), s. 116–117. – Toż pt. Pielgrzymka księży b. więźniów Dachau do Kalisza, ŁB 4(1948) nr 13/14, s. 11.

[Podp.] † ks. bp Fr. Korszyński, prezes; ks. St. Librowski, sekretarz.

 1. Do archiwów i bibliotek kościelnych w Polsce. Komunikat, ABMK 4(1962) s. 399–400.

[Wspóln. z ks. Bolesławem Kumorem. Podp.] Kierownictwo Ośrodka ABMK.

 1. [Adres dedykacyjny dla ks. prof. dra Mariana Rechowicza], ABMK 21(1970), wkładka pomiędzy s. 2 i 3.

[Podp.] Redakcja i współpracownicy.

 1. [Adres dedykacyjny dla o. doc. dra Romualda Gustawa OFM], ABMK 23(1971), wkładka pomiędzy s. 2 i 3.

[Podp.] Redakcja i współpracownicy.

 1. Przedmowa [do pracy s. Marii Laurencji Jędrzejczak, Wojciech Stanisław Owczarek, biskup tyt. Askaloński, sufragan włocławski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi], ABMK 54(1987), s. 155–156.

 2. Przedmowa [do: M. Teofila Kudryk, Inwentarz Archiwum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Po- czętej. Stara Wieś], ABMK 50(1985), s. 5–6.

 3. Człowiek ośmiu błogosławieństw [przedmowa], w: Dzieło jego trwa. Sługa Boży biskup Wojciech Owczarek, oprac. L. Jędrzejczak, Włocławek 1997, s. 5–7.


Różne


 1. Historia Kościoła (streszczenie wykładów [zasadniczo wg pod- ręcznika Józefa Umińskiego]), cz. 1–3, [Włocławek 1957–1960], kilka liczbowań ; 30 cm. (odb. powielacz. i mps; Bibl. Sem. Włocł., sygnat.: W 25).

Skrypt dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 1. Krótki zarys historii diecezji włocławskiej, [Włocławek ok. 1960], 37 s. ; 30 cm (odb. powielacz.; Bibl. Sem. Włocł., sygnat.: v 3.8)

Skrypt dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 1. Archiwa, biblioteki i muzea kościelne. [Na temat zbiorów i czasopisma z...] rozmawiał Romuald Szpor, „Życie i Myśl” 26(1976), nr 11, s. 67–75.

 2. U źródeł historii, [wywiad], rozmawiał R. Kieraciński, WTK 1977, nr 3(16 I), s. 1, 4, il.

 3. Ks. prof. dr Stanisław Librowski – „archiwista jest jak poeta”, [wywiad], rozmawiał B. Rodziewicz, „Zorza” 1977, nr 3(16 I), s. 6, fot.

 4. Przemówienie... [z okazji przyznania Nagrody im. W. Pietrzaka], w: Księga o Nagrodzie im. Włodzimierza Pietrzaka (1973–1977), pod kier. Z. Lichniaka, Warszawa 1981, s. 126–127.

 5. Myśli na Święto Zmarłych, „Polska Wierna” 1945, nr 44.


Prace przygotowane pod kierunkiem


 1. Kudryk Teofila, Podział rzeczowy akt i częściowy inwentarz Archiwum Głównego Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi, oprac. pod kier... ABMK 33(1976), s. 53–69. – Nadb., 17 s.

 2. Podziały rzeczowe akt archiwów sześciu zakonów żeńskich, pod kier... oprac. miejscowe archiwistki – Monika Tarcyzja Więzik i in., ABMK 34(1977), s. 387–400. – Nadb., 14 s.

 3. Szachno Jadwiga Wianeja, Wykazy dziesiętne akt Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie, oprac. pod kier... ABMK 35(1977), s. 19–28. – Nadb., 10 s.

 4. Dobkowska Jadwiga Zbigniewa, Wykaz akt Archiwum Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, oprac. pod kier... ABMK 36(1977), s. 17–20. – Nadb., 4 s.

 5. Jędrzejczak Maria Laurencja, Plan akt Archiwum Generalnego Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, oprac. pod kier... ABMK 37(1978), s. 7–16. – Nadb., 10 s.


Redaktor i członek redakcji


a) Redaktor

 1. „Exsul” [czasopismo podziemne wydawane przez kapłanów i kleryków internowanych w Lądzie n. Wartą, powielane na maszynie do pisania], 1940, nr 1–7.

 2. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1–60(1959–1991).

 3. „Kronika Diecezji Włocławskiej”. Czasopismo poświęcone sprawom diecezji. [Mies.]. R. 43, Włocławek : Kuria Diec. 1949, 8°, nr 9/10– 11/12; R. 44, Włocławek : Kuria Diec. 1950, 8°, nr 1/2–3/4. [Podp.:] Archiwariusz diec.


b) Członek redakcji

 1. „Ateneum Kapłańskie”. Czasopismo teologiczne założone w 1909 roku. [Dwumies.]. R. 49, Włocławek : Seminarium Duch., t. 54–55(1957).

 2. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T. 20, 21, 23, 25, z. 4: Historia Kościoła, Lublin : Towarzystwo Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1973, 8°.


II. Bibliografia przedmiotowa


Kto jest kim w Polsce 1984, Warszawa 1984, s. 531; toż, edycja 2, Warszawa 1989, s. 720–721; Współcześni uczeni w Polsce. Słownik biograficzny, t. 2, Warszawa 1999, s. 661–662; M. Zahajkiewicz, Librowski Stanisław, w: EK, t. 10, Lublin 2004, kol. 985–986; W. Kujawski, Librowski Stanisław, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 372–378; W. Kujawski, Librowski Stanisław, w: Włocławski słownik biograficzny, red. S. Kunikowski, t. 1, Włocławek 2004, s. 95–97;


Kalendarium życia cierpień, działalności i uznania księdza Stanisława Librowskiego, ABMK 58(1989), s. 269–249, 59(1990), s. 405–599; Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej księdza Stanisława Librowskiego (Teki Librowskiego), ABMK 60(1991), s. 5–562; [S. Librowski], Chronologiczna bibliografia adnotowana ks. prof. dra hab. Stanisława Librowskiego z lat 1939–1983, ABMK 47(1983), s. 363–386; M.L. Jędrzejczak, Bibliografia opublikowanych prac księdza profesora dra Stanisława Librowskie- go, RTK 31(1984), z. 4, s. 11–30; [K. Rulka], Bibliografia opublikowanych prac ks. prof. dra hab. Stanisława Librowskiego, „Studia Włocławskie” 2(1999), s. 18–30; ■ B. Kumor, Ksiądz Profesor Stanisław Librowski, RTK 31(1984), z. 4, s. 5–9; W. Kujawski, Ks. prof. Stanisław Librowski – archi- wista, historyk, redaktor, „Studia Włocławskie” 2(1999), s. 7–17; W. Kujawski, Ks. prof. dr hab. Stanisław Librowski, archiwista, historyk, wydawca, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 2(2003), s. 137–150; M.T. Zahajkiewicz, Ks. prof. dr. hab. Stanisław Librowski (1914–2002). Badacz przeszłości i uczony zasłużony dla archiwistyki kościelnej, ABMK 79(2003), s. 13–18; G. Karolewicz, Instytut Historii Kościoła 1964–2004, Lublin 2005, s. 219–229 (fot.); M. Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956– 2006, Lublin 2006, wg indeksu; K. Rulka, Ks. profesor Stanisław Librowski – były administrator i członek redakcji „Ateneum Kapłańskiego”, AK 140(2003), s. 158–161; K. R[ulka], Informacja o księgozbiorze ks. Stanisława Librowskiego, „Studia Włocławskie” 7(2004), s. 482–484; ■ F. Korszyński, Jasne promienie w Dachau, Poznań – Warszawa 1985, s. 32–33; Z. Borkowski, Chroniąc pomniki przeszłości [o ks. S. Librowskim z okazji przyznania nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka], „Kierunki” 21(1976), nr 50(12 XII), s. 1, 3, fot.; R. Kieraciński, Ks. Prof. dr Stanisław Librow ski – Za pokolenia i dla pokoleń, „Słowo Powszechne”, wyd. B, 30(1976), nr 282(11–12 XII), s. 7, fot.; M. Śledzińska, M. Szczepański, Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka, wręczona po raz XXIX, „Słowo Powszechne”, wyd. A, 30(1976), nr 283(13 XII), s. 1–2, fot.; R. Kieraciński (rozm.), U źródeł historii [rzecz o ks. Librowskim i jego pracach], WTK. Tygodnik Katolików 1977, nr 3(16 I), s. 1, 4, il.; B. Rodziewicz (rozm.), Ks. prof. dr Stanisław Librowski – „archiwista jest jak poeta”, „Zorza” 1977, nr 3(16 I), s. 6, fot.; Księga o Nagrodzie imienia Włodzimierza Pietrzaka (1973–1977), red. Z. Lichniak, Warszawa 1981, s. 99–101, fot.; Zmarł ks. prof. Stanisław Librowski, „Gość Niedzielny” 79(2002), nr 49(8 XII), s. 19; M. Piecyk, Jego czyny idą za nim [relacja z pogrzebu], „Ład Boży” (dod. do „Niedzieli”), 2002, nr 50, s. II, IV (fot.); L. Jędrzejczak, Pracował „za pokolenia i dla pokoleń”, „Ład Boży” (dod. do „Niedzieli”), 2003, nr 3, s. III (fot.), nr 4, s. II, IV; Ś.p. ks. prof. Stanisław Librowski, KDWł 85(2002), s. 873–675; J. Kopiec, Homilia pogrzebowa, KDWł 85(2002), s. 675–678; A. Weiss, Pożegnanie i podziękowanie w imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KDWł 85(2002), s. 678–680; toż pt. Pożegnanie i podziękowanie ks. prof. Stanisławowi Librowskiemu za jego obecność i prace w Katolic- kim Uniwersytecie Lubelskim, ABMK 79(2003), s. 19–21.


III. Promotor prac magisterskich i doktorskich Prace magisterskie

 1. Ks. Feliks Lenort, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Zarys dziejów i charakterystyka zasobu. Lublin 1966.

Druk.: ABMK 15(1967), s. 5–90. Nadb., 86 s.

 1. Ks. Ludwik Grzebień, Biblioteka biskupa Hieronima Rozrażewskiego (1542–1600), Lublin 1970.

Druk.: ABMK 22(1971), s. 61–168, il. 3. Nadb., 108 s.

 1. Ks. Tadeusz Krahel, Schematyzmy diecezji wileńskiej jako źródło historyczne, Lublin 1971.

Druk.: ABMK 38(1979), s. 109–149; 39(1979), s. 191–235. Nadb., 87 s.

 1. Ks. Janusz (Henryk) Zbudniewek, Kopiarz dokumentów Konwentu Paulinów w Wieruszowie, Lublin 1971.

Druk.: ABMK 26(1973), s. 199–261; t. 27(1973), s. 207–260. Nadb., 118 s.

 1. Ks. Kazimierz Rulka, Stan badań nad księgozbiorami diecezji włocławskiej oraz postulaty badawcze na przyszłość, Lublin 1972.

Druk.: ABMK 26(1973), s. 5–57. Nadb., 53 s.

 1. Ks. Czesław Maciaszek, Biblioteki parafialne w diecezji płoc kiej na przełomie XVI i XVII wieku, Lublin 1973.

 2. Ks. Józef Żelazek, Kult bł. Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego, w Polsce, Lublin 1973.

 3. S. Maria (Laurencja) Jędrzejcza k, Medaliki Matki Boskiej Częstochowskiej (ze zbioru ks. S. Lirowskiego), Lublin 1978.

Druk.: ABMK 36(1978), s. 267–348, tabl. X. Nadb., 82 s.

 1. Ks. Jan Stachowia k, Motywy maryjne na monetach europej- skich od IX do XX wieku, Lublin 1979.

Druk.: ABMK 43(1981), s. 97–180, tab., tabl. XVI. Nadb., 84 s.


Prace doktorskie

 1. Ks. Ludwik Grzebień, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Lublin 1971.

Druk.: ABMK 30(1975), s. 223–278; 31(1975), s. 225–281. Nadb., 113 s.

 1. Ks. Roman Nir, Naukowe biblioteki kościelne w Polsce po 1945 roku, Lublin 1974.

 2. Ks. Janusz Zbudniewek, Kopiarze dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce do końca XVII wieku, Lublin 1974.

Druk.: ABMK 34(1977), s. 293–344, tabl. 6; 35(1977), s. 145–194, tabl. 7–10. Nadb., 102 s.

 1. S. Maria (Laurencja) Jędrzejczak, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w latach wojny 1939–1945, Lu- blin 1982.

Druk.: ABMK 44(1982), s. 85–340, tabl. 38, mapa. Nadb., 256 s.

 1. Ks. Jan Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821. Lublin 1982.

Druk.: ABMK 45(1982), s. 203–396. Nadb., 194 s.

IV. Recenzje prac pisanych na stopień naukowy (77 pozycje)


Zob. ABMK 60(1991), s. 92–104.