Ks. dr. hab. Józef Dębiński

Data urodzenia:

8 marca 1951 r.


Data śmierci:

20 września 2020 r.


Biogram ks. dr hab. Józefa Dębińskiego

 

       Józef Wincenty Dębiński urodził się 8 marca 1951 roku w Klonowie w patriotycznej i religijnej rodzinie Michała i Kazimiery z domu Grządzielewska. W latach 1958-1965 uczęszczał do szkoły podstawowej w miejscu urodzenia. Po jej ukończeniu w 1965 roku został przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, gdzie w 1969 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1969-1975 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku i 1 czerwca 1975 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp Jana Zaręby w katedrze włocławskiej. Będąc wikariuszem podjął studia w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczone 24 czerwca 1978 roku tytułem magistra  teologii za pracę pt. „Zagadnienia ateizmu w świetle Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”, której promotorem był bp Alfons Nossol.

       Przez 13 lat był wikariuszem w parafiach: Choceń (16 VI-19 VIII 1975), Stolec (19VIII-15 VI 1976), Małyń (15 VI-1 XII 1976), Bierzwienna (6 XII 1976-15 VI 1977), Kruszyn (15 VI 1977-15 VI 1978), Słupca (15 VI 1978-20 III 1980), Kramsk (20 III 1980-16 VI 1980), parafia św. Gotarda w Kaliszu (23 VI 1980-1 VII 1982 ), Lipno (1 VII 1982- 1 VII 1986), Aleksandrów Kujawski (1 VII-10 X 1986), Izbica Kujawska (10 X 1986-30 VI 1988). Przez kolejne 13 lat był proboszczem w parafiach: Koneck (30 VI 1988-3 IX 1990), Zygry (3 IX 1990-1 VII 1991), Ciążeń (1 VII 1991-1 XII 1997) i Mąkoszyn (18 V 1988-26 VI 2001).

       W 1980 roku podjął eksternistyczne studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie decyzją prorektora został przyjęty na drugi rok studiów (nr albumu 2506). Jednak studiów na tamtejszym uniwersytecie nie ukończył, ale tytuł magistra historii uzyskał 19 grudnia 1998 roku na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Pius XII a Polska w latach 1939-1945”, której promotorem był dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK. Również pod jego kierunkiem napisał i obronił 6 lipca 2000 roku rozprawę doktorską pt. „Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński (1888-1951). Życie i działalność”, za co Rada Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała mu 12 września 2000 roku tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

       Po 26 latach pracy na stanowisku wikariusza i proboszcza w diecezji włocławskiej zrezygnował z pracy duszpasterskiej i w czerwcu 2001 roku, będąc rezydentem parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny w Toruniu, kontynuował rozpoczęte w 2000 roku a zakończone w 2010 roku zajęcia dydaktyczne w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, a później Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK (ćwiczenia dla studentów studiów dziennych i zaocznych z zakresu historii, politologii i religioznawstwa).

       W 2007 roku otrzymał grant promotorski przyznany przez Komitet Badań Naukowych na projekt „Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej 1918-1939”. Dnia 29 listopada 2011 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie współczesnej historii Polski i powszechnej oraz historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku.

       W latach 2012-2019 był wykładowca akademickim na stanowisku prof. nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie prowadził wykłady dla studentów studiów dziennych i zaocznych z historii powszechnej i Polski XX wieku, historii stosunków międzynarodowych oraz wielkich religii świata. Był także współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, wydawanego przez tę uczelnie.

       Jako wykładowca akademicki uczestniczył i wygłosił referaty w 32 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu historii i politologii. Brał też udział w konferencji naukowej zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ponadto prowadził badania w archiwach polskich i zagranicznych, m.in.: w Moskwie, Mińsku, Kownie, Częstochowie i Warszawie.

       Był autorem publikacji i artykułów naukowych, głównie z zakresu historii, ale także teologii i filozofii (6 książek, 93 artykuły naukowe, 20 haseł encyklopedycznych i słownikowych, 31 recenzji, 146 artykułów popularnonaukowych). Był członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

       Zmarł 20 września 2020 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Aninie po operacji serca. Dnia 23 września spoczął na cmentarzu w Ciepieniu.

DOROBEK NAUKOWY

 

Publikacje książkowe

 

1.    Papież Pius XII a Polska w latach 1939-1945, Toruń 1999, ss. 110.

2.    Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński (1883-1951). Życie i działalność, Toruń     2001, ss. 337.

3.    Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, Toruń 2010, ss. 875.

4.    Bernard z Wąbrzeźna i jego czasy, Toruń 2012, ss. 103.

5.    300 lat karmelitów w Trutowie, Trutowo 2017, ss. 327.

6.    Powiedz ludziom, że kocham ich, Toruń 2019, ss. 264.

 

Artykuły naukowe

 

1.    Kościół a kwestia robotnicza na przełomie XIX i XX wieku, „Ateneum Kapłańskie”, t. 135, 2000, s. 313-321.

2.    Mniejszości narodowe w II Rzeczpospolitej, „Ateneum Kapłańskie”, t. 137, 2001, s. 93-103.

3.    Karol Mieczysław Radoński (1883-1951) biskup włocławski, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 16, 2001, s. 183-219.

4.    Papież Pius XII wobec hitlerowskiej agresji na Polskę, „Athenaeum. Polska w świecie”, 2001, nr 7, s. 153-158.

5.    Błogosławiony torunianin - ks. Stefan Wincenty Frelichowski, „Kultura i Edukacja”, 2001, nr 3-4, 1998 s. 130-146.

6.    Myśl społeczna i zagadnienia odnowy moralnej w listach biskupów włocławskich w latach 1918-1939, „Studia Włocławskie”, t. 4, 2001, s. 325-333.

7.    Zwycięzcy i zwyciężeni po II wojnie światowej, „Athenaeum. Polska w świecie”, 2002, nr 8, s. 191-193.

8.    Z dziejów Kościoła w PRL w latach 1945-1956, „Ateneum Kapłańskie”, t. 138, 2002 s. 134-145.

9.    Włocławski okres życia i działalności księdza Stefana Wyszyńskiego, [w:] Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski. W setną rocznicę urodzin. Zbiór studiów pod red. R. Michalskiego, Toruń 2002, s. 27-59.

10.         Chrześcijański ruch robotniczy w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, „Polonia Sacra”, 2002, nr 11 (55), s. 79-94.

11.         Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854-1927) biskup włocławski, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 17, 2002, s. 295-308; Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854–1927) biskup włocławski, „Ateneum Kapłańskie”, t. 140, 2003, s. 309-319; Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854–1927). Ordynariusz kujawsko-kaliski, „Kaliskie Studia Teologiczne”, t. 2, 2003, s. 291-299.

12.         Kościół rzymskokatolicki a inne wyznania w II Rzeczpospolitej, „Przegląd Religioznawczy”, 2002, nr 3, s. 107-121.

13.         Kościół rzymskokatolicki na ziemiach przyłączonych do ZSRR po 1939 r., „Przegląd Religioznawczy”, 2002, nr 4, s. 107-116.

14.         Sytuacja Kościoła katolickiego w państwie radzieckim w dwudziestoleciu międzywojennym, „Krakowskie Studia Małopolskie” (Toruń), 2002, nr 6, s. 471-481; „Athenaeum. Political Science”, 2003, nr 11, s. 113-126; „Przegląd Religioznawczy”, 2003, nr 1, s. 3-15.

15.         Polska wieś w II Rzeczpospolitej, „Zeszyty Społeczne”, 2003, nr 11, s. 165-176.

16.         Kościół a zjednoczona Europa, „Athenaeum. Political Science”, 2003, nr 10, s. 214-229.

17.         Sytuacja materialna Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczpospolitej, „Prawo-Administracja-Kościół”, 2003, nr 3, s. 81-112.

18.         Poznański okres życia i działalności biskupa Karola Mieczysława Radońskiego, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 1, 2003, s. 205-229.

19.         Szkice do dziejów parafii Mąkoszyn, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 18, 2003, s. 133-153.

20.         Relacja biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Zdzitowieckiego złożona w czasie wizyty ad limina w Rzymie dnia 20 grudnia 1905 r., „Kaliskie Studia Teologiczne”, t. III, 2004, s. 339-350.

21.         O druhu ks. Antonim Bogdańskim i harcerstwie na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, „Studia Włocławskie”, t. 7, 2004, s. 397-406.

22.         Polacy wobec komunistycznego terroru Rosji Radzieckiej w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Polska polityka wschodnia w XX wieku, studia pod red. M. Wojciechowskiego, Z. Karpusa, Włocławek - Toruń 2004, s. 65-77.

23.         Z dziejów Akcji Katolickiej, „Roczniki Humanistyczne”, t. LII, zeszyt 2, 2004, s. 5-23.

24.         II Rzeczypospolita państwem mniejszości narodowych i wyznaniowych, „Prawo-Administracja-Kościół”, 2004, nr 4, s. 149-175.

25.         Proletariat rolny w II Rzeczypospolitej, „Theologica Thoruniensia”, t. 5, 2004, s. 445-451.

26.         Integryzm i tradycjonalizm posoborowych kontestatorów Kościoła rzymskokatolickiego u schyłku XX wieku, [w:] Fundamentalizm i kultury, pod red. M. Szulakiewicza i Z. Karpusa, Toruń 2005, s. 263-279.

27.         Dialog ludzi wierzących z ateistami w świetle Konstytucji „Gaudium et spes” II Soboru Watykańskiego oraz w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II Apostoł prawdy. Księga pamiątkowa ku czci pamięci Ojca św. Jana Pawła II, pod red. J. Kędzierskiego, Włocławek 2005, s. 79-95.

28.         Kościół rzymskokatolicki wobec dialogu ludzi wierzących z niewierzącymi u schyłku XX wieku, „Polonia Sacra”, 2005, nr 16, s. 105-125; „Soter” (Kowno) 2005, nr 16 (44), s. 157-169.

29.         O katechizacji w diecezji włocławskiej w II Rzeczpospolitej, „Paedagogia Christiana”, 2005, nr 1 (15), s.163-183.

30.         Biskupie Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku w latach 1916–1939, „Studia Włocławskie”, t. 8, 2005, s. 355-369.

31.         Inwazja bolszewicka w 1920 roku na ziemi dobrzyńskiej i Kujawach wschodnich, „Ateneum Kapłańskie”, t. 145, 2005, s. 495-514; „Grot–Zeszyty Historyczne” (Leszno), 2005, nr 24, s. 20-39.

32.         Kościół rzymskokatolicki wobec wyborów politycznych w Polsce, [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświecona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, pod red. Z. Karpusa, J. Kłaczkowa, M. Wołosa, Toruń 2005, s. 1001-1019.

33.         Struktura chrześcijańskiego ruchu zawodowego w II Rzeczypospolitej, „Studia Gnesnensia”, t. XIX, 2005, s. 311-328.

34.         Z międzywojennych dziejów Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku, „Theologica Thoruniensia”, t. 6, 2005, s. 389-405.

35.         Kościół rzymskokatolicki wobec wyborów politycznych w Polsce, „Polonia Sacra”, 2006, nr 18, s. 151-183.

36.         Szkice do dziejów Aleksandrowa Kujawskiego, „Zeszyty Naukowe WSHE” (Włocławek), t. XXI, zeszyt 5, 2006, s. 125-145.

37.         Księża diecezji włocławskiej posłami i senatorami w II Rzeczpospolitej, „Studia Włocławskie”, t. 9, 2006, s. 444-460.

38.         Komunistyczne władze PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego w diecezji włocławskiej w latach 1945-1990, [w:] Rok 1945 na Kujawach i Pomorzu. Koniec wojny – początek nowej rzeczywistości, pod red. Z. Biegańskiego i Z. Karpusa, Bydgoszcz 2006, s. 219-240.

39.         Karaimska mniejszość narodowa na Litwie i w Polsce, „Polonia Sacra”, 2006, nr 19, s. 75-95; History and culture of baltic region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Ethnology, praca zbiorowa, Kłajpeda 2007, s. 155-168.

40.         Korespondencja biskupa Karola Mieczysława Radońskiego ze Stolicą Apostolską w okresie II wojny światowej, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 2, 2006, s. 309-342.

41.         Kościół rzymskokatolicki wobec procesów integracji i globalizacji we współczesnym świecie, [w:] Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski patriotyzm, pod red. E. Ponczka i A. Sepkowskiego, Włocławek, 2006, s. 85-113.

42.         Zniewolony Kościół rzymskokatolicki w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] Wolność w epoce poszukiwań, pod red. M. Szulakiewicza, Z. Karpusa, Toruń 2007, s. 327-346.

43.         Diecezja włocławska pod rządami biskupa Karola Mieczysława Radońskiego wobec polityki władz komunistycznych w latach 1945–1951, [w:] Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (Bydgoskim) w latach 194 –1956. Zbiór studiów pod red. T. Chincińskiego i Z. Karpusa, Bydgoszcz–Toruń 2007, s. 205-222.

44.         Józef Piłsudski a Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1935, [w:] Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1935). W 70. rocznicę śmierci. Studia pod red. M. Wojciechowskiego i Z. Karpusa, Włocławek–Toruń 2007, s. 103-127.

45.         O konkordacie polskim z 1925 roku, „Saeculum Christianum”, t. 14, 2007, nr 1, s. 169-189.

46.         Zmiany organizacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce po 1945 r., „Grot–Zeszyty Historyczne” (Leszno), 2007, nr 28, s. 33-49.

47.         Materiały do dziejów diecezji włocławskiej w „tekach” ks. prof. Stanisława Librowskiego, „Studia Włocławskie”, t. 10, 2007, s. 118-130.

48.         Prasa katolicka w diecezji włocławskiej w latach 1918–1939, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 22, 2007, s. 183-198.

49.         Kościół katolicki w okresie stanu wojennego na przykładzie diecezji włocławskiej, [w:] Stan wojenny – fakty, hipotezy, interpretacje. Zbiór studiów pod red. A. Czwołka i W. Polaka, Toruń 2008, s. 321-349.

50.         Kościół katolicki na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, „Folia Historica Cracoviensia”, vol. 14, 2008, s. 23-48; „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 92, 2009, s. 15-37.

51.         Kościół rzymskokatolicki wobec przewrotu majowego i rządów sanacji, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. Z. Karpusa, G. Radomskiego i W. Wojdyły, Toruń 2008, s. 217-234.

52.         Źródła do dziejów diecezji włocławskiej w „tekach” księdza profesora Stanisława Librowskiego, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 90, 2008, s. 5-30.

53.         Uposażenie diecezji włocławskiej i duchowieństwa diecezjalnego w II Rzeczpospolitej, „Studia Włocławskie”, t. 11, 2009, s. 271-290.

54.         Mocna karta naszej wiary, „Miesięcznik Diecezji Włocławskiej-Kronika”, 2010, nr 1, s. 117-120.

55.         Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, „Miesięcznik Diecezji Włocławskiej-Kronika”, 2010, nr 3, s. 313-316.

56.         Akcja Katolicka w diecezji włocławskiej w okresie międzywojennym, [w:] Polityka -Religia - Edukacja. Studia z dziejów XX i XXI wieku dedykowane Profesorowi Ryszardowi Michalskiemu, pod red. Z. Karpusa, K. Kąckiej i P. Tomaszewskiego, Toruń 2010, s. 394-409.

57.         Duszpasterz parafii Grodziec sprzed 100 lat, „Miesięcznik Diecezji Włocławskiej-Kronika”, 2010, nr 5, s. 533-536.

58.         Chrześcijańskie stowarzyszenia robotnicze i zawodowe w diecezji włocławskiej (1918-1939), [w:] Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 77. rocznicę urodzin, pod red. R. Studzińskiego, M. Golona, M. Czyżniewskiego, Toruń 2010, s. 243-252.

59.         Papież Pius XII wobec totalitaryzmów XX wieku, w: Granice i świat współczesny, pod red. Z. Karpusa i B. Stachowiak, Toruń 2010, s. 243-268.

60.         Kościół katolicki wobec wojny polsko-bolszewickiej i traktatu ryskiego, „Ateneum Kapłańskie”, t. 157, 2011, s. 268-289; W dziewięćdziesiątą rocznicę traktatu ryskiego 1921 r. Studia z dziejów stosunków polsko-białoruskich w XX w. Zbiór prac naukowych III Międzynarodowej Konferencji Historycznej, Mińsk 9-10 czerwca 2011 r., Mińsk 2011, s. 151-172.

61.         Życie społeczno-polityczne mieszkańców Sompolna w ciągu wieków, w: Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym, praca zbiorowa pod redakcją ks. Wojciecha Krzywańskiego i ks. Kazimierza Rulki, Włocławek 2011, s. 37-78.

62.         Kościół i stan wojenny 1981-1983 w Polsce w świetle tajnych archiwaliów sowieckich,

”Ateneum Kapłańskie”, t. 158, 2012, s. 75-88.

63.         Kościół w Polsce represjonowany przez władze komunistyczne w latach 1944-1989, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 97, 2012, s. 45-64.

64.         Kościół katolicki w Rosji, „Studia Włocławskie” (Włocławek), t. 14, 2012, s. 472-487.

65.         Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 9, 2012, s. 17-32.

66.         Duchowieństwo polskie a zbrodnia katyńska, w: Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza w 73. rocznice zbrodni katyńskiej, pod red. W. Kubiaka i Z. Karpusa, Włocławek 2013, s. 91- 117

67.         Życie w stalinowskiej Rosji, ”Ateneum Kapłańskie”, t. 163, 2014, s. 114-132.

68.         Komunistyczne obozy koncentracyjne w Polsce pojałtańskiej, „Studia Włocławskie”, t. 16, 2014, s. 60-78.

69.         Stosunki państwo – Kościół katolicki w Polsce, „Ateneum Kapłańskie”, t. 164, z. 3(637), 2015, s. 422-453.

70.         Kościół katolicki obrządku łacińskiego na Ukrainie, „Ateneum Kapłańskie”, t. 165, z. 1(638), 2015, s. 50-79.

71.         Udział duchowieństwa katolickiego w życiu politycznym i społecznym Polski w latach

1918-1939 na przykładzie diecezji włocławskiej, ”Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 2, 2015, s. 198-218.

72.         Uwarunkowania geograficzno-historyczne Torunia ze szczególnym uwzględnieniem jego północnej części, w: Parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Historia – teraźniejszość – przyszłość, pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Toruń 2015, s. 73-96.

73.         Historia stosunków państwo - Kościół w Republice Czeskiej, „Ateneum Kapłańskie”,

t. 165, z. 2 (639), s. 285-311.

74.         Z tradycji edukacyjnych Golubia-Dobrzynia, „Studia Pelplińskie”, t. XLVIII, s. 37-56.

75.         Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń, „Studia Włocławskie”, t. 17, 2015, s. 311-328.

76.         Udział Stolicy Apostolskiej w pokonaniu faszyzmu, „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 3, 2015, s. 233-253.

77.         Przyczynek do historii terroryzmu, „Ateneum Kapłańskie”, t. 166, z. 2 (642), 2016, s. 266-287.

78.         Z historii zakonu karmelitów dawnej obserwancji, czyli trzewiczkowych (carmelitae calceati), „Studia Włocławskie”, t. 18, 2016, s. 373-390.

79.         Z Kołobrzegu przez Kruszwicę do Włocławka. Przyczynek do dziejów diecezji włocławskiej, „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 4, 2016, s.55-79.

80.         Działalność duchowieństwa włocławskiego w czasie I wojny światowej(1914-1918), „Ateneum Kapłańskie”, t. 167, z. 2(645), s. 283-316.

81.         Dialog ludzi wierzących z niewierzącymi w świetle II Soboru Watykańskiego i nauczania świętego Jana Pawła II, [w:] Pamięć, dialog, tożsamość. Wyzwania III tysiąclecia w perspektywie nauczania św. Jana Pawła II pod redakcją Heleny Czakowskiej i ks. Mariusza Kucińskiego, Bydgoszcz 2016, s. 47-66.

82.         Działalność polskich służb specjalnych wobec zagrożenia terrorystycznego, „Ateneum Kapłańskie”, t. 168, z. 1 (647), s. 129-147.

83.         Jan Nagórski – pochodzenie, środowisko społeczne i młodość, „Z Włocławka nad Arktykę. Jan Nagórski – w 100. rocznicę pierwszych lotów nad Arktyką. Materiały z konferencji poświęconej Janowi Nagórskiemu, pod red. Zbigniewa Karpusa i Władysława Kubiaka, Włocławek 2016, s. 117-132.

84.         Karmelici trzewiczkowi i ich działalność ewangelizacyjna w Polsce, „Studia Włocławskie”, t. 19, 2017, s. 473-492.

85.         Z dziejów Rudaka i okolicy lewobrzeżnego Torunia, „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 6, 2017, s. 236-253

86.         Prześladowanie Kościoła katolickiego w bolszewickiej Rosji w latach 1917-1939, „Ateneum Kapłańskie”, t. 170, z. 1 (653), 2018, s. 112-130.

87.         Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po drugiej wojnie światowej, „Studia Włocławskie”, t. 20, 2018, s. 445-464.

88.         Udział włocławskiego duchowieństwa w odbudowie niepodległej Polski, „Ateneum Kapłańskie”, t. 170, z. 3 (655), s. 526-546.

89.         Udział Kościoła w odbudowie niepodległej Polski, „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 8, 2018, s. 22-42.

90.         Duchowieństwo katolickie i zakony we Włocławku i okolicy pod okupacją niemiecką (1939-1-45), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 111, 2019, s. 57-75.

91.         Niemieckie represje wobec Kościoła katolickiego w diecezji włocławskiej w okresie II wojny światowej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”. W 80-lecie wybuchu II wojny światowej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, t. 34, 2019 s. 87-104.

92.         Sowieckie wyzwolenie czy dalsza okupacja Polski, „Ateneum Kapłańskie”, t. 174, z. 2 (666), 2020, s.347-366.

93.         W 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, „Studia Włocławskie”. t. 22, 2020, s. 331-414.

 

 

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

 

Encyklopedia katolicka KUL

 

1.    Lasocki Ignacy, t. X, Lublin 2004, k. 520-521.

2.    Laubitz Antoni, t. X, Lublin 2004, k. 560-561.

3.    Ledóchowski Mieczysław, Lublin 2004, t. X, k. 536-537.

4.    Liga Katolicka Akademicka we Lwowie, t. X, Lublin 2004, k. 1040.

5.    Lutosławski Kazimierz, t. XI, Lublin 2006, k. 242.

6.    Mariański (Maryański) Bronisław, t. XI, Lublin 2006, k. 1360.

7.    Martyniak Czesław, t. XI, Lublin 2006, k. 1475.

8.    Mauersberger Jan Paweł, t. XII, Lublin 2008, k. 239-240.

 

Toruński słownik biograficzny

 

1. Porzych Bronisław Józef, , t. 4, Toruń 2000, s. 187-188.

 

 

Włocławski słownik biograficzny

 

1.    Radoński Karol Mieczysław, , t. II, Włocławek 2005, s. 150-152.

2.    Andrzejewski Leon, t. III, Włocławek 2005, s. 2-3.

3.    Brzuski Henryk, t. III, Włocławek 2005, s. 30-31.

4.    Czapla Piotr, , t. III, Włocławek 2005, s. 33-34.

5.    Kruszyński Józef, t. III, Włocławek 2005, s. 96-98.

6.    Nowak Edmund, t. III, Włocławek 2005, s. 119-120.

7.    Helbich Wojciech, t. IV, Włocławek 2006, s. 53-55.

8.    Krauze Edmund, t. IV, Włocławek 2006, s. 64-66.

9.    Ślipek Michał, t. IV, Włocławek 2006, s. 157-159.

10.         Downar Stefan, t. VI, Włocławek 2011, s. 24-25.

11.         Dziennicki Stanisław, t. VI, Włocławek 2011, s. 26-27

 

 

Recenzje

 

1.    Ryszard Michalski: Świat wartości w katolickiej myśli społecznej w Polsce w latach 1891-1989, „Kultura i Edukacja”, 2001, nr 3-4, s. 162-164.

2.    Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 16, 2001, s. 248-251.

3.    Barbara Janiszewska - Mincer, Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic do 1806, KSM, 2001, nr 5, s. 337-339; „Athenaeum. Polska w świecie”, 2002, nr 8, s. 238-240.

4.    Ryszard Michalski, Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia wobec świata w polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w drugiej połowie XIX i w pierwsze połowie XX wieku, „Ateneum Kapłańskie”, t. 138, 2002, s. 420-421.

5.    Andrzej Korecki, Winnica Pańska dekanatu nowomiejskiego. Kronika powołań kapłańskich i zakonnych XIX i XX wieku, Pelplin – Nowe Miasto Lubawskie 2001, „Ateneum Kapłańskie”, t. 139, 2002, s. 410-411; „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2002, nr 6, s. 545-547.

6.    Golub-Dobrzyń. Szkice z dziejów miasta, pod red. K. Mikulskiego i M. Starosty, „Athenaeum. Political Science”, 2003, nr 11, s. 286-291.

7.    Jan Kujawski, Zatartym tropem....Harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina, Toruń 2002, „Klio”, 2003, nr 4, s.162-164; „Studia Włocławskie”, t. 7, 2004, s. 471-474.

8.    Czasy, które przeżył. Dr Stanisław Wachowiak (1890-1972), polityk, działacz gospodarczy i społeczny. Materiały z sesji naukowej odbytej 7 maja 2001 roku w Inowrocławiu w opracowaniu E. Mikołajczaka i P. Strachanowskiego, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 18, 2003, s. 219-222.

9.    Mirosław Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939-1945, Płock – Włocławek 2001, „Ateneum Kapłańskie”, t. 142, 2004, s. 413-415.

10.         Mirosław Krajewski, Rozważania na przełomie wieków, Włocławek 2001, „Ateneum Kapłańskie”, t. 142, 2004, s. 415-418.

11.         Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego. Studia pod red. Z. Karpusa i M. Wojciechowskiego, Toruń 2003, „Ateneum Kapłańskie”, t. 143, 2004, s. 192-197; Demokracja i samorządność na Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej, pod. red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2004, s. 339-352, (wersja poszerzona).

12.         M. Łysiak, Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939-1945, „Studia Włocławskie”, t. 7, 2004, s. 474-475.

13.         Włocławski słownik biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. 1, 2004, „Ateneum Kapłańskie”, t. 143, 2004, s. 412-414; „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 19, 2004, s. 267–269.

14.         Leszek Wilczyński, Młode Polki. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce 1918–1939, „Ateneum Kapłańskie”, t. 146, 2006, s. 413-415.

15.         Włocławski słownik biograficzny, pod red. S. Kunikowskiego, t. 2, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 20, 2006, s. 201-204.

16.         Władysław Kubiak, Oni tworzyli historię Lubrańca, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 20, 2006, s. 210-212.

17.         Władysław Kubiak, Migdalszczyzna. Zdrada i cierpienie, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 21, 2006, s. 207-209.

18.         Władysław Kubiak, Dzieje Lubrańca, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 21, 2006, s. 202-207; „Ateneum Kapłańskie”, t. 149, 2007, s. 193-197.

19.         Władysław Kubiak, Jan Woźnicki. Nauczyciel i parlamentarzysta z Kujaw, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 26, 2011, s. 172-176.

20.         Wołyń 1943. Pamięć złych czasów i symbol pojednania?, red. S. Galij- Skarbińska,

Toruń 2014, „Ateneum Kapłańskie”, t. 164, 2015, s. 608-611; „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 2, 2015, s. 272-275.

21.         Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim, red. Michał Białkowski, Zdzisław Biegański, Wojciech Polak, Toruń 2014, „Ateneum Kapłańskie” t. 165, 2015, s. 193-197”; „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 2, 2015, s. 276-282.

22.         Wojciech Frątczak, Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 30, 2015, s. 137-142.

23.         Władysław Kubiak, Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszańców województwa pomorskiego (1939). Kujawsko-Pomorska Lista Katyńska, „Zapiski Kujawsko -Dobrzyńskie”, t. 31, 2016, s. 222-225.

24.         Andrzej Nowak, Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, Kraków 2018, „Ateneum Kapłańskie” t. 171, 2018, s. 189- 191.

25.         Wojciech Roszkowski, Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, Kraków 2018, „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, t. 8, 2018, s. 410-415.

26.         Władysław Kubiak, Adam Wróbel, Dzieje Gminy Wielgie, Włocławek 2018, „Zapiski Kujawsko- Dobrzyńskie”, t. 33, s. 230-234.

27.         Henryk Witczak, Dzieje włocławskiej placówki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, „Studia Włocławskie” t. 21, 627-664.

28.         Kazimierz Rulka, Prawo w księgozbiorach włocławskich profesorów kanonistów. Na podstawie fragmentów ich osobistych zbiorów książek zachowanych w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, „Studia Włocławskie” t. 21, s. 677-694.

29.         Antoni Poniński, Wybór Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w świetle archiwaliów Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Włocławku, „Studia Włocławskie” t. 21, s. 695-722.

30.         Maciej Usurski, Życie religijne w obozie jenieckim w Pile w latach 1914-1919, „Studia Orientalia. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich”, t. 9, 2018, s.

31.         Michał Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Lublin 2018, „Ateneum Kapłańskie” t. 173, 2019, s. 613-617.

 

Artykuły popularnonaukowe

 

1.         17 września na Kujawach, „Ład Boży” (Włocławek), 1989, nr 22 (549), s. 6.

2.         Mąkoszyn. 80. Rocznica konsekracji kościoła, „Ład Boży” (Włocławek), 1999, nr 18, s. II.

3.         O biskupie Karolu Radońskim w 70. rocznicę ingresu, „Ład Boży” (Włocławek), 1999, nr 20, s. I-II.

4.         Z Kresów Wschodnich na Kujawy, „Ład Boży” (Włocławek), 1999, nr 33, s. III.

5.         Silniejsi wiarą, „Ład Boży” (Włocławek), 1999, nr 40, s. II.

6.         Wojna polsko-bolszewicka, „Niedziela” (Częstochowa), 2000, nr 33, s. 22.

7.         17 września 1939 r. - przejaw zbrodniczego komunizmu, „Niedziela” (Częstochowa), 2000, nr 38, s. 13.

8.         O tego księdza pytał Stalin, „Ład Boży” (Włocławek), 2000, nr 39, s. III.

9.         Dlaczego Reymont chciał być zakonnikiem?, „Niedziela” (Częstochowa), 2000, nr 51, s. 31.

10.     Stolica Apostolska wobec wojny polsko-bolszewickiej i postanowień traktatu ryskiego, „Głos z Torunia” (Toruń), 2001, nr 34, s. I i IV.

11.     Święty Wawrzyniec, ”Ład Boży” (Włocławek), 2001, nr 31, s. III.

12.     Jak Prymas Tysiąclecia „przeprowadził Polaków przez Morze Czerwone”, „Głos z Torunia” (Toruń), 2001, nr 42, s. I.

13.     Co to znaczy „wierzyć w życie wieczne”, „Głos z Torunia” (Toruń), 2001, nr 43, s. I i III.

14.     Biskup Karol Mieczysław Radoński (1883-1951), ”Ład Boży” (Włocławek) 2001, nr 11, s. I-II; 2001, nr 12, s. I i III.

15.     Jak ks. Wincenty Wrzaliński kościół w Mąkoszynie budował, ”Ład Boży” (Włocławek), 2001, nr 34, s. III; nr 35, 2001, s. II.

16.     70. rocznica poświęcenia kościoła parafialnego, ”Ład Boży” (Włocławek), 2001, nr 52, s. II.

17.     Na fundamentach przeszłości, ”Ład Boży” (Włocławek), 2002, nr 4, s. III.

18.     Stolica Apostolska wobec hitlerowskiej agresji na Polskę w 1939 r., „Głos z Torunia” (Toruń), 2002, nr 35, s. I-II.

19.     Refleksje z podróży do Mohylewa, ”Ład Boży” (Włocławek), 2002, nr 50, s. III i IV; 2002, nr 51/52, s. III.

20.     Jak włocławianie bronili katedralnych dzwonów, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 8, s. I i III; 2003, nr 9, s. I i III.

21.     Dzwony katedralne, „Nowości Włocławskie” (Włocławek), 22–23 II 2003, nr 45, s. 10.

22.     Dlaczego data Wielkanocy jest zmienna, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 16, s. I-II.

23.     Boże Ciało przez wieki, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 24, s. I-II.

24.     Z powojennej przeszłości diecezji włocławskiej, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 35, s. I-II; 2003, nr 36, s. II; 2003, nr 37, s. II.

25.     W cieniu golubskiego zamku. Drwęcą połączone, „Nowości” (Toruń), 29 IX 2003 r., s. 16.

26.     Siła różańca świętego, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 42, s. III; 2003, nr 43, s. II.

27.     Pochyleni nad grobami naszych zmarłych, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 44, s. I; 2003, nr 45, s. II.

28.     Zaduszkowe zamyślenia..., „Pielgrzym” (Pelplin), 2003, nr 22, s. I.

29.     Włocławski biskup Karol Radoński wśród współpracowników gen. Władysława Sikorskiego. Cały naród w żałobie, „Nowości” (Toruń) 3 XI 2003, nr 256 (10170), s. 14.

30.     Niepodległa Polska, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 45, s. I.

31.     Królowie i osoby znamienite we Włocławku, ”Ład Boży” (Włocławek), 2003, nr 51-52, s. V; 2004, nr 3, s. II.

32.     Powrót Torunia, „Nowości” (Toruń), 19 I 2004, nr 15 (10232), s. 23.

33.     Związek Katolicki w Królestwie Polskim, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XI, 2003, nr 11-12 (132), s. 9, 11.

34.     Wiele dróg do niepodległości, „Głos Uczelni” (Toruń), R. XIII, 2004, nr 1 (215), s. 23.

35.     Czas odbudowy, „Nowości” (Toruń), 10 II 2004, nr 34 (1025), s. 13.

36.     Powrót Torunia do Polski w 1920 r., „Głos z Torunia” (Toruń), 2004 r., nr 7, s. IV.

37.     Karaimska mniejszość wyznaniowa, „Promocje Kujawsko-Pomorskie”, R. XII, 2004, nr 6-8 (140), s. 11-13.

38.     „Gorzkie żale przybywajcie...”, „Niedziela” (Częstochowa), 2004, nr 8, s. 16.

39.     Wielki Post naszą drogą do Boga, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 8, s. I; 2004, nr 9, s. I.

40.     Skromny i surowy. Ks. Władysław Paweł Krynicki (1861-1928) – biskup w rodzinnym mieście, „Nowości” (Toruń) 1 III 2004, nr 51 (10268), s. 22.

41.     Kościół wobec dialogu ludzi wierzących z niewierzącymi, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XII, 2004, nr 1-2 (134), s. 9-11.

42.     Człowiek - arcydzieło Bożej miłości, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 11, s. III.

43.     Kapłani na „nieludzkiej ziemi”, „Niedziela”, 2004, nr 12, s. 21.

44.     Święconka i inne tradycje wielkanocne, „Głos z Torunia” (Toruń), 2004, nr 15, s. I-II.

45.     Wokół Baranka Paschalnego, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 15, s. I-II; „Czas Serca” (Kraków), R. XVII, 2007, nr 2 (87), s. 38-39.

46.     Mistrz Prymasa Tysiąclecia. O druhu ks. Antonim Bogdańskim (1891-1938) i harcerstwie we Włocławku, „Nowości” (Toruń), 15 IV 2004, nr 89 (10306), s. 15.

47.     Różne drogi do niepodległości, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XII, 2004, nr 3-5 (137), s. 32-34.

48.     O zachowaniu i stroju katolika w świątyni, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 28, s. II.

49.     Zasłużeni włocławianie, „Nowości” (Toruń), 14 VII 2004, nr 163 (10380), s. 12.

50.     W 80. rocznicę święceń kapłańskich sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 31, s. I i IV.

51.     Stawali w obronie religii, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 32, s. I-II.

52.     Ludobójstwo w litewskich Ponarach, „Niedziela” (Częstochowa), 2004, nr 34, s. 18.

53.     Sługa Boży Robert Schuman, „Głos z Torunia” (Toruń), 2004, nr 38, s. III.

54.     Byli jeńcami sowieckich obozów, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 38, s. III-IV.

55.     Włoski bohater powstania styczniowego, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 39, s. I i IV.

56.     Posoborowi kontestatorzy Kościoła rzymskokatolickiego w końcu XX wieku, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XII, 2004, nr 9-11 (143), s. 10-11, 13.

57.     Pan jest blisko, ”Ład Boży” (Włocławek), 2004, nr 51, s. II i IV.

58.     Przyszedł wskazać nam drogę, „Głos z Torunia” (Toruń), 2004, nr 52, s. I i II.

59.     Życie codzienne szlachty w Rzeczpospolitej na przełomie XVII i XVIII wieku, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XII, 2004, nr 12 (144), s. 6-8.

60.     Henryk Piotr Kossowski (1828-1903) biskup pomocniczy diecezji płockiej i kujawsko-kaliskiej, „Niedziela Płocka” (Płock), 2004, nr 52, s. II.

61.     Na Boże Narodzenie, „Toruńskie Wiadomości Kościelne” (Toruń), 2004, nr 3-4, s. 246-248.

62.     Na dzień islamu, czyli o naszych „młodszych” braciach w wierze, „Toruńskie Wiadomości Kościelne” (Toruń), 2004, nr 3-4, s. 258–262.

63.     Czym jest Hare Kryszna?, „Toruńskie Wiadomości Kościelne” (Toruń), 2004, nr 3-4, s. 262–265; „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R XIV, 2006, nr 7-12, s. 10-11.

64.     Kobieta w islamie, „Niedziela Płocka” (Płock), 2005, nr 5.

65.     Decyzja władz sowieckich z 5 marca 1940 r. o zagładzie polskich jeńców wojennych, „Niedziela” (Częstochowa), 2005, nr 10, s. 13.

66.     Misterium Wielkiego Tygodnia, „Głos z Torunia” (Toruń), 2005, nr 12, s. I-II.

67.     O tradycji Niedzieli Palmowej, „Ład Boży” (Włocławek), 2005, nr 12, s. IV.

68.     Święconka i jej symbole, „Niedziela Płocka” (Płock), 2005, nr 12, s. IV; „Ład Boży” (Włocławek), nr 13, 2005, s. II.

69.     Włoski bohater powstania styczniowego, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XIII, 2005, nr 1-3 (147), s. 31.

70.     Niezłomny (w 70. rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego), „Ład Boży” (Włocławek), 2005, nr 19, s. VI.

71.     Ostatnia defilada Naczelnego Wodza, „Nowości” (Toruń), 12 V 2005 r., nr 110 (10632), s. XII.

72.     Nasza droga z Chrystusem i za Chrystusem, „Ład Boży” (Włocławek), 2005, nr 21, s. I-II.

73.     Procesja Bożego Ciała znakiem naszej drogi z Chrystusem i za Chrystusem, „Głos z Torunia” (Toruń), 2005, nr 22, s. I i III.

74.     A na początku święcono nawet partyjne sztandary, „Nowości” (Toruń), 7 VI 2005, nr 131 (10653), s. XX.

75.     Kościół katolicki w życiu osobistym i polityce Józefa Piłsudskiego, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XIII, 2005, nr 4-6 (150), s. 14-16.

76.     Polegli, byśmy mogli żyć wolni, „Nowości” (Toruń), 23 VI 2005, nr 145 (10667), s. XII; „Mortui sunt ut liberi vivamus”. Polegli, byśmy mogli żyć wolni, „Niedziela” (Częstochowa), 2005, nr 27, s. 12, 25.

77.     Nasz strój i zachowanie wyrazem szacunku do Boga, „Głos z Torunia” (Toruń), 2005, nr 31, s. I-II.

78.     Rozstrzeliwano Polskę, „Ład Boży” (Włocławek), 2005, nr 40, s. V.

79.     Śp. ks. prałat Bronisław Porzych (193–1995), „Głos z Torunia” (Toruń), 2005, nr 45, s. I i II.

80.     Władze PRL wobec włocławskiego duchowieństwa w latach 1945–1956, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XIII, 2005, nr 7-11 (155), s. 13-14.

81.     Kościół w Iraku, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), 2005, nr 12 (156), s.11-12.

82.     Duch Święty w życiu Kościoła, „Ład Boży” (Włocławek), 2006, nr 23, s. II.

83.     Kościół rzymskokatolicki w komunistycznych Chinach, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” (Bydgoszcz), R. XIV, 2006, nr 1-6 (162), s. 6-7, 9.

84.     Kościół rzymskokatolicki w Rosji, „Ład Boży” (Włocławek), 2007, nr 12, s. VI; 2007; nr 13, s. IV; 2007, nr 17, s. VII.

85.     Przezaszczytnym tytułem przyozdobiona, „Ład Boży” (Włocławek), 2007, nr 41, s. I-II.

86.     Katolicy w Moskwie, „Ład Boży” (Włocławek), 2008, nr 8, s. VI; 2008; nr 9, s. VI; 2008, nr 10, s. VI.

87.     Wkrótce olimpiada w Pekinie, „Niedziela” (Częstochowa), R. LI, 2008, nr 21, s. 21.

88.     Kościół katolicki w Chinach, Ład Boży” (Włocławek), 2008, nr 29, s. VI; 2008; nr 30, s. VI; 2008, nr 31, s. VI; 2008, nr 32, s. VI.

89.     Z historii igrzysk olimpijskich, „Niedziela” (Częstochowa), R. LI, 2008, nr 34, s. 12-13.

90.     Głos w obronie Piusa XII, „Ład Boży” (Włocławek), 2008, nr 40, s. VI; 2008, nr 41, s. VI.

91.     O kapłanach, co ducha nie gasili, „Ład Boży” (Włocławek), 2008, nr 45, s. V.

92.     Adwentowe zamyślenia, „Ład Boży” (Włocławek), 2008, nr 50, s. I.

93.     Mądrość zstępująca z góry, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 4, s. I.

94.     Źródła współczesnego kryzysu, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 10, s. III.

95.     Zmarł ks. proboszcz Jan Anklewicz, „Miesięcznik Diecezji Włocławskiej-Kronika” (Włocławek), t. 92, 2009, nr 3, s. 313-317.

96.     Kapłan, katecheta, patriota, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 11, s. VI.

97.     Kapłan, filantrop, budowniczy, poseł, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 12, s. VI.

98.     A jednak zmartwychwstał, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 15, s. III.

99.     Ja, człowiek, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 17, s. V.

100. Co radzi ludziom diabeł?, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 21, s. VI.

101. Czy religia pozwala żyć lepiej?, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 27, s. VI.

102. Obrona Włocławka w 1920 r., „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 32, s. VI-VII; 2009, nr 33, s. VI-VII.

103. Na śmierć i życie, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 35, s. III.

104. Masoneria i jej tajemnice, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 39, s. VII; 2009, nr 40, s. VII; 2009, nr 41, s. VII.

105. Prawda o inkwizycji, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 42, s. VI; 2009, nr 43, s. VI; 2009, nr 44, s. VI.

106. Gdy ziemia się kręci, „Ład Boży” (Włocławek), 2009, nr 49, s. V.

107. Fascynujące średniowiecze, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 2, s. VI; 2010, nr 3, s. VI-VII; 2010, nr 4, s. VI-VII.

108. Świątobliwy karmelita, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 9, s. VI.

109. Sakrament najpierwotniejszy, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 11, s. III.

110. O kościele w Grodźcu i jego budowniczym, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 15, s. VI.

111. Jaki Kościół, jaki kapłan?, „Głos z Torunia” (Toruń), 2010, nr 18, s. VIII.

112. Andegawenka, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 23, s. VI.

113. Sekty wciąż groźne, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 32, s. IV.

114. Ty zawsze przy mnie stój, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 39, s. V.

115. Ojczyzna, moja miłość, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 45, s. III.

116. Tonować nastroje, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 47, s. VI.

117. Fakty i fobie, „Ład Boży” (Włocławek), 2010, nr 50, s. III.

118. Nie jestem islamofobem, „Ład Boży” (Włocławek), 2011, nr 3, s. VI.

119. Nieswojo we własnym ciele, „Ład Boży”(Włocławek), 2011, nr 5, s. VI.

120. Mam żałobę, „Ład Boży” (Włocławek), 2011, nr 12, s. IV.

121. Europa potrzebuje papieskiego nauczania, ”Ład Boży” (Włocławek), 2011, nr 19, s. IV.

122. Puste kartki kłamstw,” Ład Boży” (Włocławek), 2011, nr 28, s. VI.

123. Mój święty z Niepokalanowa, ”Ład Boży”(Włocławek), 2011, nr 33, s. III.

124. Ani prawicowy, ani lewicowy...”Ład Boży”(Włocławek), 2011, nr 35, s. III.

125. Wobec homoseksualnego szantażu, ”Ład Boży”(Włocławek), 2011, nr 36, s. IV.

126. Jeszcze raz razem, ”Ład Boży”(Włocławek), 2011, nr.44, s. VI.

127. Europo, stań przy Krzyżu!, ”Ład Boży”(Włocławek), 2012, nr 9, s. III.

128. Kochał Boga i Ojczyznę, ”Ład Boży”(Włocławek), 2012, nr 16, s. V.

129. Serce gorejące, Serce miłujące, „Ład Boży” (Włocławek), 2012, nr 24, s. I.

130. Komunistyczne władze wobec Kościoła włocławskiego, ”Ład Boży”(Włocławek), 2012, nr 37, s. IV; nr 38, s.IV; nr 39, s. IV; nr 40, s. IV.

131. Biskup czasów trudnych, ”Ład Boży”(Włocławek), 2012, nr 41, s. IV.

132. Monografia parafii Sompolno, ”Ład Boży”(Włocławek), 2012, nr 41, s. VII.

133. Królowa Meksyku, ”Ład Boży”(Włocławek), 2012, nr 49, s. V.

134. Przerażające zło, ”Ład Boży”(Włocławek), 2012, nr 50, s. IV.

135. O soborze w Roku Wiary, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 3, s. III; nr 4, s. III; nr 5, s. III; nr 6, s. III; nr 7, s. III; nr 8, s. III, nr 9, s. III, nr 10, s. II.

136. O katechizmie w Roku Wiary, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 14, s. IV; nr 15, s. IV; nr 16, s. IV; nr 17, s. IV; nr 18, s. IV; nr 19, s. IV; nr 20, s. IV; nr 21, s. IV.

137. Kościół i katolicy w Meksyku, „Głos z Torunia”(Toruń), 2013, nr 19, s. VI-VII.

138. Myśląc w czerwcu o Polsce, „Głos z Torunia”(Toruń), 2013, nr 22, s. I i VI.

139. Czas, wieczność bezstronna, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 22, s. IV, nr 23, s. IV.

140. Zdobycze i mity rewolucji, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 28, s. V.

141. By czas nie zaćmił, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 30, s. II; nr 32, s. II; nr 34, s. II; nr 35, s. IV; nr 36, s. II.

142. Kaźń i ocalenie, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 31, s. VI.

143. Wielki cud nad Wisłą, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 33, s. II.

144. I rozumami Serce Mu przebodli, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 38, s. V.

145. Zawsze bronił i pomagał, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 42, s. III.

146. Naprawdę razem, „Ład Boży”(Włocławek), 2013, nr 45, s. VII.

opracowane przez Władysława Stawickiego  

"Był tu wśród nas... Wspomnienia o ks. dr. hab. Józefie Dębińskim" Wyd. Toruń 2021