Ks. dr hab. Andrzej Bruździński

Godność kościelna:

Kanonik R.M.


Rok święceń kapłańskich:

1977

Bartłomiej M. Wołyniec

https://orcid.org/0000-0002-0373-7070

The Pontifical University of John Paul II in KrakowBibliography of the Works of Rev. Dr. Hab. Andrzej Bruździński, Professor of PUJPII

1990

 • Rev.: „Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościel­nych. Rzym – Warszawa. T. 4: 1989, “Ateneum Kapłańskie,” 114, 1990, pp. 161–164.

1992

 • Rev.: „Folia Historica Cracoviensia”. Kraków T. 1: 1989, “Ateneum Kapłańskie,” 118, 1992, pp. 538–540.

 • Rev.: W. Murawiec, S. Piech, Z dziejów formacji i kształcenia duchowieństwa katolickiego w Polsce. Kraków 1990, “Ateneum Kapłańskie,” 119, 1992, pp. 181–184.

1993

 • Ksiądz Piotr Skarga jako kaznodzieja, “Materiały Homiletyczne,” 20, 1993, vol. 136, pp. 3–9.

1994

 • Rev.: Redemptoryści w Tuchowie, 1893–1993, red. S. Bafia, J. Chaim, S. Stańczyk. T. 1. Kraków 1993, ss. 378, “Homo Dei,” 63, 1994, No. 1, pp. 98–101.

 • Bibliografia prac Prof. Dr Janiny Bieniarzówny za lata 1986–1993, “Folia Historica Cracoviensia,” 2, 1994, pp. 143–145.

1995

 • Rev.: Ks. Bolesław Przybyszewski, Krótki zarys dziejów diecezji krakowskiej, Tom I: Średniowiecze, Tom II: Czasy nowożytne, Wydawnictwo Św. Stanisława, Kraków, “Biuletyn Duszpasterski,” 3, 1995, No. 6, pp. 61–62.

1996

 • Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce. 1581–1603, Kraków 1996, pp. 258.

 • Rev.: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie. Wyd. H. Fokciński SI [i in.]. Rzym 1994, s. 228 + XVIII, “Ateneum Kapłańskie,” 127, 1996, pp. 138–139.

 • Działalność duszpasterska prymasa Stanisława Karnkowskiego, “Folia Historica Cracoviensia,” 3, 1996, pp. 91–111.

 • Przemilczany święty. Bł. Michał Giedroyć (1425 – 1485), “Gość Niedzielny,” Kraków edition, 73, 1996, No. 18, pp. 20.

 • Nasz Patron [Blessed Michał Giedroyć], „Zakrystianin”[!] A suplement to “Biuletyn Duszpasterski,” 1, 1996, No. 2, pp. [3]-[4].

1997

 • Modlitwa Bł. Michała [Giedroycia], “Zakrystianin” [!] A supplement to “Biuletyn Duszpasterski,” 2, 1997, No 5, pp. [3]-[4].

1998

 • Michał Giedroyć zwany błogosławionym, na tle duchowości Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty, in: »Felix saeculum Cracoviae« – krakowscy święci XV wieku. Materiały sesji naukowej Kraków, 24 kwietnia 1997 roku, ed. Fr. K. Panusia and K.R. Prokop, Kraków 1998, pp. 107–132.

1999

 • Ksiądz Jakub Sojecki z Przyrowa, zapomniany siedemnastowieczny święty, in: Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej ed. M. Konopka, M. Zięba, Kraków 1999, pp. 445–456.

 • [with J. Marecki OFMCap], Fragment relacji Komisji Historycznej o ży­ciu i męczeńskiej śmierci bł. Anastazego Pankiewicza OFM. Sylwetka duchowa i męczeńska śmierć, in: W. Murawiec OFM, Błogosławiony Anastazy Jakub Pankiewicz bernardyn i dzieje jego łódzkiej fundacji, Kraków 1999, pp. 17–21.

 • Wzór naszej służby Bożej – bł. Michał Giedroyć, “Zakrystian” [!] A suplement to “Biuletyn Duszpasterski,” 4, 1999, No. 18, p. [4].

2000

 • «Niewiasta obleczona w słońce» Matka Boża Paczółtowska. Rys historyczny kultu obrazu Matki Bożej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paczółtowicach, Kraków 2000, pp. 41 + 2, tab. 4.

 • Encyklopedia Krakowa, ed. A. H. Stachowski, Kraków 2000, entries:

 • Amendówna Zuzanna, p. 13

 • Birkowski Fabian Adam OP, p. 68

 • Boner Izajasz bł, p. 77

 • Bronisława bł, p. 85

 • Bzowski Stanisław Abraham OP, p. 100

 • Felix saeculum Cracoviae, p. 198

 • Giedroyć Michał bł, p. 241

 • Jabłońska Bernardyna Maria bł, p. 325

 • Jacek św, p. 326

 • Jan z Kęt św, p. 333–334

 • Kowalska Faustyna Helena św, p. 486–487

 • Markowie, p. 594

 • Patroni Krakowa, p. 741

 • Prawosławna parafia, p. 807

 • Salawa Aniela bł, pp. 879–880

 • Stanisław Kazimierczyk bł, p. 918

 • Turski Feliks Paweł bp, p. 1011

 • Tylicki Piotr bp, pp. 1013–1014

 • Unicki kościół, p. 1019

 • Zbór ewangelicki, pp. 1088–1089

 • Żywoty świętych krakowskich, p. 1114.

 • Antoni z Napachania (ok. 1491–1561), in: Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej, ed. S. Piecha. Kraków 2000, pp. 207–212.

 • Wojciech Nowopolczyk (1504–1559), in: Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej, ed. S. Piecha, Kraków 2000, pp. 219–224.

 • Mateusz z Kościana (1500–1545). W: Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej, ed. S. Piecha, Kraków 2000, pp. 213–217.

 • Florian Filemon Kudrewicz (1766–1834). W: Złota księga Papieskiej Aka­demii Teologicznej, ed. S. Piecha, Kraków 2000, pp. 277–282.

 • Duchowość Michała Giedroycia (ok. 1420–1485), zwanego błogosławionym, patrona Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, in: Kanonizacje a nowa ewangelizacja. Sympozjum nauko­we z okazji 30­lecia Instytutu Liturgicznego, ed. S. Koperek CR, Kraków 2000, pp. 221–239.

 • Michał Giedroyć, zwany błogosławionym (ok. 1420–1485) w świetle źródeł i historycznych przekazów, in: Hodie. Studia. Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Theologica. [vol.] 6: Diligis Me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949–1999, vol. 2, ed. S. Czerwik, M. Mierzwa, R. Majkowska, Sandomierz 2000, pp. 257–273.

2001

 • Kanonicy Regularni od Pokuty w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, in: Studia do dziejów kościoła św. Marka, ed. Z. Kliś, Kraków 2001, pp. 14–50.

2002

 • O markach – zakonnikach od pokuty. Klasztory Krakowa, “Nasz Dziennik” suplement “W Małopolsce” 2002, No. 66, 19 March 2002.

2003

 • Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich. Kraków 2003, pp. 445 + 3.

 • Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w zastosowanie uchwał So­boru Trydenckiego w diecezji kujawsko­pomorskiej (1567–1581), “Studia Włocławskie,” 6: 2003, pp. 439–451.

2004

 • Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prezentacja polskich archiwów kościelnych (part 1), “Archiva Ecclesiastica,” 1, 2004, No. 1, pp. 77–80.

 • Biskup krakowski Piotr Tylicki wobec zakonów w swojej diecezji (1607– 1616). “Folia Historica Cracoviensia,” Vol. 10: 2004, pp. 49–69.

 • Bractwa pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie in: Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dog­matu o Niepokalanym Poczęciu NMP, ed. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2004, pp. 49–59.

2005

 • Dobre obyczaje w archiwach kościelnych. Szkic zasad etycznych misji archiwistów kościelnych, in: Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości, ed. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2005 [printed 2006], pp. 57–75.

2006

 • „Abyśmy jednako po staremu Boga chwalili”– ks. Hieronim Powodowski in: Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, ed. Fr. K. Panuś, Kraków 2006, pp. 65–81.

 • Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie, in: Historia świa­dectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewi­czowi, ed. W. Bielak, S. Tylus SAC, Lublin 2006, pp. 103–147.

 • Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773 – 1939, in: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, vol. 5, ed. J. Walkusz, Lublin 2006, pp. 13–53.

 • Markowie, in: Encyklopedia katolicka, vol. 11: Lu An – Maryawita,’

 • ed. E. Ziemianna, Lublin 2006, col. 1409–1410.

 • Rola i znaczenie zakonów na terenie diecezji włocławskiej do roku 1818 in: Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, ed. J. Urban, Kraków 2006, pp. 763–843.

 • Symbolika herbu papieża Benedykta XVI. W: Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, ed. W. Bielak, S. Tylus SAC. Lublin 2006, pp. 87–102.

 • Wkład zakonników w historiografię Polski w XVII i XVIII wieku, in: Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej Katedry Historii Zakonów zorganizowanej 27 paździer­nika 2005 roku, ed. M. Łobozak OH, Kraków 2006, pp. 75–104.

2007

 • [Ed.] „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia fran­ciszkanów do Krakowa (1237–2007), ed. Fr. A. Bruździński, Z. Gogola OFMConv, Kraków 2007.

 • Wstęp, in: „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237–2007), ed. Fr. A. Bruździński, Z. Gogola OFMConv, Kraków 2007, pp. 5–8.

 • Wpływ krakowskich franciszkanów konwentualnych na życie religijne miasta w okresie staropolskim, in: „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237–2007), ed. Fr. A. Bruździński, Z. Gogola OFMConv, Kraków 2007, pp. 27–52.

 • Bonifrater w todze. Łobozek Marcin Maksymilian OH (1954–2006), in: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, vol. 6, ed. J. Walkusz, Lublin 2007, pp. 301–308.

 • Pasterz sprawiedliwy i kraj miłujący. Biskup kujawsko­pomorski Piotr Ty­licki (1604–1607), “Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie,” 22, 2007, pp. 75–84.

 • Statut i regulamin archiwów kościelnych, “Studia Włocławskie,” 10: 2007, pp. 162–170.

 • W habicie i nie tylko. O zakonach i zakonnikach rozmawiamy z ks. dr hab. Andrzejem Bruździńskim, kierownikiem katedry historii Zakonów PAT. Rozmawiała Justyna Kowalczuk, “Głos Podbeskidzia,” 2007, No. 6/7, pp. 35–37.

2008

 • Herb papieża Benedykta XVI. Symbolika i przesłanie, Kraków 2008, p. 113. Second edition: Kraków 2018.

 • Archiwa i źródła historyczne do zniesionego Zakonu Kanoników Regu­larnych od Pokuty, in: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamięt­nik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6–8 września 2007 r, ed. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, pp. 213–226.

 • Historyk liturgii. Ksiądz dr hab. Józef Andrzej (Wacław) Boguniowski SDS (1933–2007), “Ruch Biblijny i Liturgiczny,” 61, 2008, No. 3, pp. 233–240.

2009

 • Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w wie­ ku XVI. Na podstawie „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kro­ mera, “Roczniki Historii Kościoła,” 1 (56), 2009, pp. 101–128.

 • Historyk liturgii. Ksiądz dr hab. Józef Andrzej (Wacław) Boguniowski SDS (1933–2007), “Studia Salvatoriana Polonica,” 3, 2009, pp. 367–377.

 • Motywy roślinne w zdobnictwie średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych i książek drukowanych, in: Historia vita memoriae. Prace dedykowa­ne księdzu profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, ed. Fr. J. Bednarczyk, Kraków 2009, pp. 347–360.

2010

 • Błogosławiona Regina Protman, córka Warmii i założycielka sióstr katarzynek, “Folia Historica Cracoviensia,” 15/16, 2009/2010, pp. 461–476.

 • Bractwo św. Zofii Krakowie na tle dziejów Kościoła krakowskiego w okresie staropolskim. Zarys problematyki, in: Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia, ed. M. Łużna, Fr. J. Machniak, Kraków 2010, pp. 17–35.

 • „Zakony do ścisłego zachowania reguły doprowadził”. Biskup Piotr Tylicki wobec zakonów w diecezji krakowskiej (1607–1616), in: Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, ed. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Warszawa-Wrocław-Opole 2010, pp. 121–142.

 • Działalność synodalna biskupa Piotra Tylickiego w diecezji krakowskiej (1607–1616), in: Studia [the Department of Theology, John Paul II Pontifical University in Kraków], vol. 17: Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin [ed. P. Majer, A. Wójcik], Kraków 2010, pp. 733–749.

 • Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w. Dis­ solutions of male monastieries in Cracow at the turn of 18th and 19th c., in: Międzynarodowa konferencja naukowa „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”, Wrocław, 18–21 listopada 2010. Księga streszczeń. International scientific confer­ ence “The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe”, Wrocław, 18–21 November 2010. Book of summaries [ed. M. Derwich, M. L. Wójcik, transl. A. Kurowska-Mitas, M. L. Wójcik], Wrocław 2010, pp. 24–25.

 • Sieniatycki Maciej. W: Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, ed. K. Gwóźdź, Lublin 2010, pp. 334–338.

 • Nie dyskutowali – byli i trwali [Camaldolites], in: Moje Bielany. O pu­stelniczej gościnności, przekraczaniu furty i niezwykłych przeżyciach, ed. M. Florkowska, M. Florkowski, Kraków 2010, pp. 37–39.

2011

 • Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi. Męczeństwo w Pol­sce w okresie średniowiecza, jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła, in: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, vol. 10, ed. J. Walkusz, Lu- blin 2011, pp. 41–63.

 • Paulini w krajobrazie staropolskiego Krakowa, in: Historia bliższa lu­dziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocz­nicę urodzin, ed. E. E. Wróbel CSFN, Fr. R. Szczurowski, Kraków 2011, pp. 59–68.

 • Bielany – ulubione miejsce Krakowa. Związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim, “Folia Historica Cracoviensia,” 17: 2011, pp. 31–78.2013

 • Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica,” 21: 2013, No. 3, pp. 39–62.

 • Franciszkanie­reformaci w diecezji krakowskiej w okresie staropolskim, in: Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Ka­ płaństwa i ponad 50­lecia pracy historyczno­pisarskiej, ed. W. M. Michal- czyk, C. M. Paczkowski, Kraków-Warszawa 2013, pp. 427–451.

 • Stanisław Lubomirski (1583–1649) – fundator wiśnickiego klasztoru Karmelitów bosych, “Folia Historica Cracoviensia,” 19, 2013, pp. 91–117.

 • Tangl Michael, in: Encyklopedia katolicka, vol. 19, ed. E. Gigilewicz, Lublin 2013, col. 479–480.

 • Uniwersytet Jagielloński, in: Encyklopedia katolicka, vol. 19, ed. E. Gigilewicz, Lublin 2013, col. 1361–1363.

2014

 • Ludwik i Anna Helclowie i ich rakowicka fundacja „Bogu i Ludziom,” in: Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie, ed. Fr. S. Basista, Kraków 2014, pp. 61–89.

 • Volk Ludwig SJ, in: Encyklopedia katolicka, vol. 20, ed. E. Gigilewicz, Lublin 2014, col. 111–112.

 • Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w., in: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, ed. M. Derwicha, vol. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław 2014, pp. 141–158.

 • Św. Stanisław BM – Pater patriae. A conversation with Kajetan Rajski, 8 May 2014, 07:00 http://www.pch24.pl/sw--stanislaw-bm---pater-patriae, 22758,i.html; printed version: Stanisław BM. Rozmowa z ks. dr hab. An­ drzejem Bruździńskim, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, in:

 • K. Rajski, Prawdziwy męczennik… czyli kto?, Sandomierz 2015, pp. 145–155.

2015

 • Bernardyni w Przeworsku w okresie staropolskim, in: 550 lat obecności OO. Bernardynów w Przeworsku (1465–2015), ed. M. R. Gęśla OFM, A. K. Sitnik OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2015, pp. 63–86.Forms of piety among members of religious confraternities in Krakow in the early modern period, „Folia Historica Cracoviensia,” 21, 2015, pp. 103–146.

2016

 • Dilexit Ecclesiam. Działalność biskupa Franciszka Jopa jako wikariusza kapitulnego w Archidiecezji Krakowskiej (1952–1956), in: Z Dziejów Kul­tury Chrześcijańskiej na Śląsku, vol. 92: Życie i posługa biskupa Fran­ciszka Jopa (1897–1976). W 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej, ed. Fr. P. Górecki, Opole 2016, pp. 65–90.

 • Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim (1513–1778), in: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513–2013, ed. A. K. Sitnik OFM, W. P. Tokarski OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2016, pp. 59–119.

 • Kirchlichen Eliten Krakaus in der Frühen Neuzeit (bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts), in: Documenta Pragensia Monographia, vol. 33, part 1: Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität, ed. M. Die- fenbacher, O. Fejtová, Z. Noga, Praha 2016, pp. 313–335.

 • Klasztor Bernardynów w Kole w okresie staropolskim, in: Bernardyni kol­scy 1466–2016. 550 lat dziedzictwa i posługi, ed. K. Witkowski, Koło 2016, pp. 11–38.

 • Servi Dei Michaelis Giedrojć Laici professi Ordinis Sancti Augustini bea­ ti nuncupati (ca 1420–1485) summarium documentorum, in: Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis necnon cultu ab immemorabili tempore praestito. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Michaelis Giedrojć laici professi Ordinis Sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420–1485), Romae 2016, pp. 153–263.

 • Servi Dei Michaelis Giedrojć laici professi Ordinis Sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420–1485) biographia documentata, in: Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis necnon cultu ab immemorabili tempore praestito. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Michaelis Giedrojć laici professi Ordinis Sancti Augustini beati nuncupati (ca 1420–1485), Romae 2016, pp. 267–406.

2017

 • Penitencjały i sumy kazuistyczne w moralnym nauczaniu Kościoła w Pol­sce do połowy XVI wieku, in: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, vol. 5: Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV–XVI wieku, ed. W. Walecki, Warszawa 2017, pp. 202–251.

 • Wyposażenie liturgiczne Kościoła Klasztornego w Kraśniku w świetle staropolskich akt krakowskich wizytacji biskupich, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne,” 108, 2017, pp. 29–39.

 • Złoty okres prymasostwa polskiego (1572–1688), in: Dzieje prymasostwa polskiego, ed. Fr. Ł. Krucki, Gniezno 2017, pp. 141–166.

 • Biskupi – elita umysłowa Rzeczypospolitej. Kontakty europejskie i wpływ na rozwój kultury polskiej końca XVI i początku XVII stulecia, in: Nihil sine litteris. Scripta in honorem professoris Venceslai Walecki, ed. T. Nastulczyk, S. Siess-Krzyszkowski, Kraków 2017, pp. 125–173.

2018

 • Historycy zakonów na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, in: Krakowskie środowisko historyczne XV – XX w. Ludzie – idee – dzieła, ed. T. Gąsowski, J. Smołucha, Kraków 2018, pp. 339–353.

 • Bernardyni w Bydgoszczy w okresie staropolskim, in: Bernardyni Bydgoscy 1480–1828, ed. A. K. Sitnik OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2018, pp. 47–87.

 • Klasztor augustianów w Pilźnie (1403–1832). Zarys problemu, in: Pilzno. Monografia miasta do 1945, ed. Fr. B. Stanaszek, Pilzno 2018, pp. 229–250.

 • Klasztor karmelitów w Pilźnie (1840–1945). Zarys problemu, in: Pilzno. Monografia miasta do 1945, ed. Fr. B. Stanaszek, Pilzno 2018, pp. 375–386.

2019

 • Klasztor bernardynów w Radecznicy w okresie staropolskim. Zarys problemu, in: Na tym miejscu chwała Boga najwyższego odprawiać się bę­dzie… W setną rocznicę rewindykacji klasztoru Bernardynów w Radecznicy, ed. A. K. Sitnik OFM, I. M. Janusz OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2019, pp. 23–58.

 • Błogosławiona Matka Maria Angela u źródeł odzyskanej niepodległości. Homilia wygłoszona 7 października 2018, “Posiew Miłości,” 2019, No. 1, pp. 3–7.

2020

 • Nowicjat w klasztorze bernardynów w Leżajsku w drugiej połowie XVII wieku, in: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ed. A. K. Sitnik OFM, A. Dworzak, Kalwaria Zebrzydowska 2020, pp. 157–253.