Ks. Łukasz Krucki

A. Książki

1. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie (1953-1992), Gniezno 2015, ss. 406.

Rec.: R. Prejs, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 17(2018), s. 377-380.

2. Rubrycele i schematyzmy archidiecezji gnieźnieńskiej. Katalog druków przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, Gniezno 2016, ss. 204.

3. Synod diecezjalny włocławski z 1589 roku, Gniezno 2016, ss. 164.

Rec.: J. Gręźlikowski, „Ateneum Kapłańskie” 169(2017) z. 2, s. 411-413.

4. Dzieje prymasostwa polskiego, red. Ł. Krucki, Gniezno 2017, ss. 494.

B. Artykuły

1. Ks. Władysław Poplatek (1965-1972), w: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. J. Walkusz i T. Moskal, Lublin 2009, s. 149-163.

2. Biskup Leon Marian Fulman jako teoretyk i reformator życia kapłańskiego. Analiza „Listu pasterskiego o kapłaństwie” z 13 maja 1939 roku, w: Pater Ecclesiae Lubliniensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), red. J.R. Marczewski, Lublin 2010, s. 197-218.

3. Destabilizacja diecezji poznańskiej i próby jej przezwyciężenia przez biskupa Ignacego Raczyńskiego (1793/94-1807), w: Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. W. Bielak, J. Marczewski i T. Moskal, Lublin 2011, s. 151-171.

4. Kalendarium, w: M. Kosman, Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Kraków 2012, s. 13-421.

5. Od „Cum adolescentium aetas” (15 VII 1563 r.) do „Pastores dabo vobis” (25 III 1992 r.). Ewolucja ustawodawstwa kościelnego o formacji seminaryjnej, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 11(2012), s. 57-69.

6. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie (1953-1992), „Roczniki Historii Kościoła” 4(59)(2012), s. 173-178.

7. Raport ks. Michała Sopoćki o stanie Kościoła katolickiego na Litwie i Zachodniej Białorusi po zakończeniu II wojny światowej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 98(2012), s. 273-283.

8. Archidiecezja gnieźnieńska i jej granice w dokumentach Stolicy Apostolskiej (od wieku XIX do początku XXI), „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 12(2013), s. 87-114.

9. Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 8(2013), s. 317-330.

10. Stan archidiecezji gnieźnieńskiej w świetle „Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis” Jana Korytkowskiego z 1888 r., „Roczniki Historii Kościoła” 5(60)(2013), s. 195-218.

11. Drugi synod diecezjalny włocławski biskupa Hieronima Rozrażewskiego z 1589 roku, „Prawo Kanoniczne” 57(2014) nr 2, s. 153-173.

12. Filadelfia duchowieństwa pięciu dekanatów: gnieźnieńskiego (śś. Piotra i Pawła), żnińskiego, łekneńskiego, kcyńskiego i rogowskiego z 1801 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 102(2014), s. 67-99.

13. Ks. Czesław Spychalski, w: Kapituła Kolegiacka Janowska 1924-2014, red. J. Babik, B. Błoński, H. Sidorczuk, R. Wiszniewski, Siedlce 2014, s. 201-202.

14. Misje katolickie w Japonii. Historia i współczesność, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 13(2014), s. 43-66.

15. Nieznany raport prymasa Augusta Hlonda o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce po przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947 r., „Nasza Przeszłość” 122(2014), s. 167-185.

16. Potencjał archidiecezji poznańskiej po zakończeniu kulturkampfu w świetle „Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis” Jana Korytkowskiego z 1888 r., „Roczniki Teologiczne” 61(2014) z. 4, s. 91-127.

17. Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie „Aneksu” do bulli cyrkumskrypcyjnej „Totus Tuus Poloniae populus” z 2004 r., „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 9(2014), s. 253-269.

18. Gniezno i Poznań jako główne ośrodki wielkopolskiej myśli historyczno-kościelnej ostatniego półwiecza (1964-2014), „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 14(2015), s. 183-204.

19. Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów oraz zgromadzeń zakonnych przechowywanych w księgozbiorze podręcznym Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (1767-2008), „Hereditas Monasteriorum” 6(2015), s. 343-396.

20. Reorganizacja archidiecezji gnieźnieńskiej na podstawie bulli cyrkumskrypcyjnej „Vixdum Poloniae unitas” z 1925 roku, „Roczniki Teologiczne” 62(2015) z. 4, s. 179-195.

21. Schematyzmy Kościołów katolickich obrządków wschodnich przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 104(2015),

s. 121-131.

22. Arcybiskupi gnieźnieńscy a ruch soborowy, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 15(2016), s. 97-118.

23. Jak powstała Kuria Arcybiskupia w Gnieźnie? O ustanowieniu centralnego urzędu archidiecezji gnieźnieńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. M. Dębowska, Lublin 2016, s. 17-35.

24. Śmigielski Walenty, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 51/1, z. 208, red. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2016, s. 103-105.

25. Aleksandrowicz Marian, w: Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 13-19.

26. Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskiego w świetle schematyzmu archidiecezjalnego z 1939 r., „Roczniki Teologiczne” 64(2017) z. 4, s. 75-97.

27. Dzieje prymasostwa polskiego, red. Ł. Krucki, Gniezno 2017, ss. 494.

28. Pamięć o chrzcie Polski w Wielkopolsce pod pruskim zaborem, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 16(2017), s. 95-116.

29. Pest Czesław Mirosław, w: Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 120-124.

30. Posłowie, w: H. Likowski, Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów gnieźnieńskich, Gniezno 2017, s. 133-138.

31. Reorganizacja Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce międzywojennej w świetle dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 XI 1936 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 XII 1936 r., „Przegląd Zachodni”, 2017, nr 3, s. 153-173.

32. Taczak Teodor, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 52/1, z. 212, red. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2017, s. 94-96.

33. Troska kard. Stefana Wyszyńskiego o Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 72(2017) nr 4, s. 653-658.

34. Witkowski Jerzy Franciszek, w: Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych,

t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 185-187.

35. Wprowadzenie, w: Dzieje prymasostwa polskiego, red. Ł. Krucki, Gniezno 2017, s. 7-14.

36. Zestawienie chronologiczne, w: Dzieje prymasostwa polskiego, red. Ł. Krucki, Gniezno 2017, s. 461-487.

37. Zientarski Władysław, w: Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 192-196.

38. Zespół Archiwum Prymasa Polski w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 110(2018), s. 231-256 (współautor: J. Mizerka).

39. Co nam mówił, co nas zmieniło, „Przewodnik Katolicki” (2019) nr 23, s. 26.

40. Dobrawa znaczy dobra, „Przewodnik Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej” (2019) nr 14, s. 4-5.

41. Jadwiga Rył (1927-2019). Wspomnienie pośmiertne, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 112(2019), s. 545-548.

42. Statut i regulamin bractwa św. Anny w Warszawie z 1946 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 111(2019), s. 147-160.

43. Jadwiga Rył (1927-2019). Wspomnienie pośmiertne, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 112(2019), s. 545-548.

44. Aleksandrowicz Marian, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 22-24.

45. Gładyszewski Ludwik, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 383-385.

46. Grzechowiak Stanisław, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 402-406.

47. Kwitowski Tadeusz, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 597-598.

48. Lipiński Zbigniew Zdzisław, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 615-616.

49. Michalski Bronisław, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 687-688.

50. Pest Czesław Mirosław, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 845-847.

51. Ratajczak Piotr, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 927.

52. Rubach Zenon, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 938.

53. Tadych Jan, w: Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 1166-1167.

54. August Hlond, w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 138-152.

55. Edmund Dalbor, w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 51-58.

56. Ks. Leszek Grzegorz Wilczyński (1957-2020), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 114(2020), s. 527-532.

57. Motyw katedry gnieźnieńskiej i jej zabytków na banknotach i monetach polskich, w: W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza, red. T. Moskal i M. Nabożny, Lublin 2020, s. 427-449.

58. Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19–22 października 1948 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość” 35(2020), s. 543-554.

59. Rubrycele i schematyzmy archidiecezji gnieźnieńskiej (1532-2019), „Roczniki Teologiczne” 67(2020) z. 4, s. 5-39.

60. Laubitz Antoni, w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 2, red. R. Łatka, Warszawa 2021, s. 224-231.

61. Dorszewski Kazimierz, w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 3, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 108-113.

62. Formanowicz Leon, w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 3, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 126-130.

63. Zientarski Władysław Jan, w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 3, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 426-430.

C. Recenzje

1. Arcybiskup Jan Łaski reformator prawa, red. Stanisław Tymosz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, 191 s., „Ateneum Kapłańskie” 150(2008) z. 3, s. 609-610.

2. Józef Mandziuk, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, t. III, cz. 2, Czasy nowożytne 1845-1887, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, 619 s., „Ateneum Kapłańskie” 154(2010) z. 2, s. 407-410.

3. Kardynał August Hlond 1881-1948. Pasterz – nauczyciel – świadek, red. M. Grygiel, Poznań 2010, ss. 220, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 11(2012), s. 185-189.

4. Ks. Witold Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławskie Wydawnictwo Rolników, Włocławek 2011, ss. 719+2 mapy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 100(2013), s. 447-452.

5. Roland Prejs OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, 404 s., „Ateneum Kapłańskie” 160(2013) z. 3, s. 608-611.

6. Zygmunt Zieliński, Benedykt XVI. Nauczyciel i pielgrzym, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2013, 240 s., „Ateneum Kapłańskie” 161(2013) z. 2, s. 411-413.

7. Anna Jabłońska, Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2013, 413 s., „Ateneum Kapłańskie” 163(2014) z. 2, s. 402-405.

8. Czesław Ryszka, Prymas ze Śląska. Sługa Boży Kardynał August Hlond (1881-1948), Katowice: Księgarnia św. Jacka 2013, 308 s., „Ateneum Kapłańskie” 163(2014) z. 3, s. 609-611.

9. Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoka: la Seconda guerra mondiale e la guerra fredda/ Prymas Polski August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny, red. L. Kuk i S. Zimniak, Roma 2012, ss. 261, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 13(2014), s. 257-268.

10. Kapituła kruszwicka. W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy, Kruszwica: Wydawnictwo Pejzaż/Bydgoszcz 2013, 216 s., „Ateneum Kapłańskie” 162(2014) z. 1, s. 188-191.

11. Ks. Wojciech Frątczak, Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej (wyd. 2 popr. i uzup.), Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników 2013, 448 s., „Ateneum Kapłańskie” 162(2014) z. 2, s. 407-410.

12. Zofia Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437-1493), Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013, ss. 364, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 101(2014), s. 377-381.

13. Ks. Zbigniew Gmurczyk, Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968), Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 2015, s. 519, „Ateneum Kapłańskie” 165(2015) z. 3, s. 579-582.

14. M. Dębowska, Diecezja łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014, ss. 188, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 14(2015), s. 257-261.

15. Witold Konstanty Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonaty: włocławski i kruszwicki, Włocławek: Wyd. Duszpasterstwa Rolników 2014, 1008 s., „Ateneum Kapłańskie” 164(2015) z. 1, s. 187-190.

16. Alojzy Szudrowicz, Szpital św. Barbary w Kcyni, Kcynia 2016: Wydawnictwo Pejzaż/Bydgoszcz 2016, 176 s., „Ateneum Kapłańskie” 167(2016) z. 2, s. 404-406.

17. Sacrum Poloniae Millenium, oprac. Jakub Łukaszewski, Michał Muraszko, Gniezno 2016: Wydawnictwo Gaudentinum, 117 s., „Ateneum Kapłańskie” 167(2016) z. 3, s. 591-593.

18. Witold Konstanty Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonat pomorski, Włocławek: Wyd. Duszpasterstwa Rolników 2015, 467 s., „Ateneum Kapłańskie” 166(2016) z. 1, s. 197-199.

19. Zofia Hanna Kuźniewska, Działalność charytatywna w archidiakonatach kruszwickim i włocławskim diecezji kujawskiej i pomorskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 105(2016), s. 405-409.

20. Ks. Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818-1925. Dla upamiętnienia 90. rocznicy powstania Towarzystwa Teologicznego we Włocławku, Włocławek 2018: Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 1314 s., „Ateneum Kapłańskie” 172(2019) z. 2, s. 407-410.

21. Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów. Przygotowali do druku Iwona Tomczak, ks. Kazimierz Rulka, Grzegorz Sztandera, Włocławek 2018: Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 743 s., „Ateneum Kapłańskie” 170(2018) z. 3, s. 594-597.

22. Ks. Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818-1925. Dla upamiętnienia 90. rocznicy powstania Towarzystwa Teologicznego we Włocławku, Włocławek 2018: Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 1314 s., „Ateneum Kapłańskie” 172(2019) z. 2, s. 407-410.

23. Tomasz Jurek, Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich, Poznań: Wyd. Naukowe UAM 2018, 664 s., „Ateneum Kapłańskie” 172(2019) z. 1, s. 203-206.

24. 450 lat Almae Matris Vladislaviensis. Księga Jubileuszowa, red. Jacek Szymański, Włocławek 2019: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 2019, 408 s., „Ateneum Kapłańskie” 174(2020) z. 2, s. 406-409.

25. Pisma bł. biskupa Michała Kozala. Kazania, nauki pasyjne i rekolekcyjne, przemówienia. Przygotowali do druku Iwona Tomczak, ks. Kazimierz Rulka, Grzegorz Sztandera, Włocławek 2019: Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 991 s., „Ateneum Kapłańskie” 174(2020) z. 2, s. 409-411.

26. Stanisław Wilk SDB, Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej. Die Sondervollmachen des polnischen Primas, August Hlond im Lichte der Dokumente des Heiligen Stuhls, Lublin 2020: Towarzystwo Naukowe KUL, 296 s., „Ateneum Kapłańskie” 176(2021) z. 2, s. 404-406.

27. Skarbiec Katedry Gnieźnieńskiej, red. Jarosław Bogacz, Poznań [2021]: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 159 s., „Ateneum Kapłańskie” 178(2022) z. 1, s. 203-205.